Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4932z ostatnich 7 dni
22248z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wraz z dostawą młotka do cechowania drewna, amortyzatorów do młotka oraz opasek do...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą młotka do cechowania drewna, amortyzatorów do młotka oraz opasek do amortyzatora oraz Zakup wraz z dostawą płytek, znaczników oraz tuszu olejowego do tuszownicy

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2
26-200 Końskie
powiat: konecki
tel. 41 260 48 35, (41) 260 47 92
mariola.galka@konecki.powiat.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Końskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 260 48 35, (
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Zapraszam do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
Zakup materiałów przeznaczonych do wykonywania zadań Starosty Koneckiego z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Koneckiego:
Część 1 - Zakup wraz z dostawą młotka do cechowania drewna, amortyzatorów do młotka oraz opasek do amortyzatora;
Część 2 - Zakup wraz z dostawą płytek, znaczników oraz tuszu olejowego do tuszownicy.
1. Opis przedmiotu zamówienia: Część 1 :
- Amortyzatory do młotka do cechowania drewna w ilości 2 szt.
- Opaska do amortyzatora młotka do cechowania drewna w ilości 4 szt.
- Młotek do cechowania drewna z tarczą stosowaną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, typu STANDARD z numerem kodowym zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr
5 rozporządzenia Ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna. Tarcza młotka w części środkowej powinna zawierać duże litery ,,LN", górny zapis cyfrowy powinien zawierać cyfry ,,26", dolny zapis, przed myślnikiem powinien zawierać cyfry ,,05", natomiast dolny zapis cyfrowy po myślniku, powinien zawierać cyfry ,,04" w ilości 1 szt.
Wzór cechówki z tarczą z umieszczonymi symbolami:
1 Linia 26
2 Linia LN
3 Linia 05 - 04
Część 2:
- Płytki w kolorze niebieskim z cyframi w kolorze czarnym zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 5 rozporządzenia Ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania
i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz.U. z 1998 nr 36 poz. 201 ze zm.), w ilości 5000 szt, według numeracji od 79 001 do 84 000
- Znacznik - farba fluorescencyjna w sprayu w kolorze niebieskim, o pojemności 500 ml, przeznaczona do znakowania drzew i drewna w ilości 12szt.
- Tusz olejowy do tuszownicy, kolor czarny w ilości 2 szt.
Dotyczy części 1 i 2: Miejsce dostawy siedziba Starostwa Powiatowego w Końskich, Ul. Stanisława Staszica 2.
DOSTAWA obejmuje także wniesienie artykułów w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym transportem. Koszt dostawy musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostawy.

CPV: 38410000

Dokument nr: IM.272.1.13.2023

Składanie ofert:
7. Ofertę cenową należy przesłać na adres e-mail: mariola.galka@konecki.powiat.pl od poniedziałku do piątku w godz.ch 7.30 - 15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy lub na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, Ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, do dnia 17.03.2023 roku z dopiskiem na kopercie: OFERTA - Część .... należy wpisać część/ci, na które Wykonawca składa ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: Część 1 i Część 2 - do dnia 28 kwietnia 2023 roku.

Wymagania:
3. Warunki udziału w prowadzonym postępowaniu - zapytaniu ofertowym oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania - Zamawiający nie określa warunków.
4. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
4.1. Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena 100%
4.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o ile Zamawiający taką możliwość przewiduje.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wszystkie części.
6. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia. Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać:
Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony odpowiednio według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do zaproszenia. Jeżeli Wykonawca nie załączy formularza ofertowego, oferta zostanie potraktowana jako niezgodna z treścią zaproszenia do złożenia oferty cenowej i zostanie odrzucona.
Uwaga!
Formularz ofertowy i wszystkie załączniki przesyłane e-mailem należy przesłać w formie zeskanowanego (podpisanego) dokumentu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Rozpatrywane będą jedynie oferty, które:
8.1. zostały złożone w terminie przewidzianym w ust. 7,
8.2. odpowiadają przedmiotowi zamówienia określonemu w niniejszym zaproszeniu.
9. Zamawiający zaprosi do podpisania umowy Wykonawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu w oparciu o ust. 8.
W przypadku uchylenia się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający dokona wyboru kolejnej oferty z najniższą ceną.
10. Zamawiający informuje, iż najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych warunków oferty, w tym ceny.
13.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzjelenia zamówienia bez podania przyczyny.
Przesłana przez Państwa oferta cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).
Integralną częścią zaproszenia są załączniki: Załącznik Nr 1 - wzór formularza oferty cenowej.
Załącznik Nr 2 - wzór klauzul informacyjnych w zakresie zawierania, wykonywania i rozliczania umów/zleceń procedowanych poza ustawą Prawo zamówień publicznych oraz szacowania wartości zamówienia publicznego.

Kontakt:
Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30, pod nr telefonu (41) 260 47 92 (Pani Lucyna Ziętek).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.