Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5208z ostatnich 7 dni
22202z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup podkładów strunobetonowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup podkładów strunobetonowych

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o
ul. Sandomierska 19
80-051 Gdańsk
powiat: Gdańsk
TEL./ FAX: (58) 721 55 78, tel. 600-006-372
zaopatrzenie@ppmt.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: nie żąda
Nr telefonu: TEL./ FAX: (58) 721
Termin składania ofert: 2023-03-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zakup podkładów strunobetonowych typu PS83 i PS93/94 na roboty nawierzchniowe na terenie PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia na realizacje dostaw na rzecz Zamawiającego podkładów strunobetonowych w łącznej szacowanej ilości:
a) podkłady strunobetonowe typu PS83/49E1/SB 38 230 szt.
b) podkłady strunobetonowe typu PS93/94/60E1/SB 2 752 szt.
z podziałem na zadania: 3.1 ZADANIE nr 1
Podkłady strunobetonowe typu PS83/49E1/SB w szacowanej ilości 37 500 szt. W szacowaniu ceny podkładów należy uwzględnić następujące informację:
o dostawa wyłącznie transportem kolejowym do st. Pieniężno przez Braniewo (od Braniewa jako pociąg roboczy)
o trakcja spalinowa,
o wjazd na tor zamknięty ok. 22 km w celu rozładunku podkładów (od st. Pieniężno w kierunku st. Braniewo),
o rozładunek podkładów po stronie Zamawiającego,
o planowany czas rozładunku 1 wahadła ( ok. 4500 - 5500 szt.) 1,5-2 dni,
o kierownika pociągu zapewnia Zamawiający,
o przewidywany termin dostawy: do dnia 14.04.2023 r.
3.2 ZADANIE nr 2
Podkłady strunobetonowe typu PS83/49E1/SB w szacowanej ilości 730 szt. transport samochodowy
Miejsce dostawy: st. Pieniężno Termin dostawy: 17 - 28.04.2023r.
3.3 ZADANIE nr 3
Podkłady strunobetonowe typu PS93/94/60E1/SB w szacowanej ilości 2 752 szt. transport samochodowy
Miejsce dostawy: st. Iława
Termin dostawy: kwiecień 2023r. 1 376 szt.
lipiec 2023r. 1 376 szt.
Podkłady strunobetonowe muszą spełniać parametry techniczne zawarte w Warunkach technicznych wykonania i odbioru podkładów i podrozjazdnic strunobetonowych ld-101 oraz posiadać dopuszczenie do stosowania na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodne z wytycznymi ld-100.

Dokument nr: FZ-901-26/2023r

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2023 r. Otwarcie ofert nie jest jawne.

Składanie ofert:
13. Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 14.03.2023 r., godz. 12.00 na adres email: zaopatrzenie@ppmt.pl w formie pliku zabezpieczonego hasłem.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie w terminach określonych pkt 3.1, 3.2 oraz 3.3 .

Wymagania:
2. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych w ,,Regulaminie udzielania zamówień przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno Torowe sp. z o.o.
Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej http://ppmt.pl/do-pobrania/
4. Udzielanie zamówienia w częściach i składanie ofert częściowych
Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawców ofert częściowych wyłącznie w obrębie jednego zadania.
6. Prawo opcji
Zamówienie nie obejmuje prawa opcji
7. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu zakupowym.
W postępowaniu zakupowym mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy , którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają kompetencje i uprawnienia do prowadzenia działalności związanej z dostawą wyrobów betonowych.
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolności techniczne i zawodowe, w szczególności dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) posiadają wymagane dokumenty dopuszczające zabudowę oferowanych wyrobów na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodne z Wytycznymi ld-100.
8. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców.
Wraz z ofertą sporządzoną na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych warunków zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu zakupowym podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych warunków zamówienia,
c) pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub wiedzy w toku postępowania zakupowego jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z wpisów do właściwego rejestru albo ewidencji.
9. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium przez Wykonawców.
10. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym
W toku postępowania zakupowego wszystkie dokumenty za wyjątkiem oferty są przekazywane Zamawiającemu w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
12. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta winna zostać sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych warunków zamówienia.
Do oferty winny zostać załączone wszystkie dokumenty wskazane w punkcie 8 niniejszych warunków zamówienia.
W przypadku składania dokumentów w formie pisemnej, wszystkie dokumenty w postępowaniu zakupowym składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przesłane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
Wszystkie strony oferty (w tym załączonych do niej dokumentów) winny być kolejno ponumerowane.
Wszystkie strony oferty (w tym załączonych do niej dokumentów), a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Hasło należy przekazać na żądanie Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
14. Kryterium oceny ofert.
Oferty oceniane będą przez Zamawiającego w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, z uwzględnieniem następujących kryteriów i ich znaczenia:
1) Cena franco budowa - 100%.
Uwaga : cena loco Wytwórnia w Zadaniu nr 1 ujęta w Formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do niniejszych Warunków Zamówienia) ma charakter informacyjny i nie podlega ocenie.
15. Negocjacje handlowe.
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych, do których zaproszeni zostaną Wykonawcy wybrani przez Zamawiającego spośród tych, których ofert nie odrzucono.
Po przeprowadzonych negocjacjach Zamawiający zaprosi Wykonawców, z którymi przeprowadził negocjacje, do złożenia ofert ostatecznych z podaniem terminu ich przesłania.
16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej.
17. Wzór umowy zakupowej.
Wzór umowy zakupowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszych warunków zamówienia.
Zmiany umowy zakupowej możliwe będą wyłącznie w następujących przypadkach:
a) gdy zmiany są konieczne za względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub wystąpienie szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy zakupowej,
b) gdy zmiany nie są istotne w stosunku do treści zawartej umowy zakupowej,
c) zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy zakupowej.
18. Zawarcie umowy zakupowej.
Zamawiający może zawrzeć umowę zakupową z jednym lub więcej niż jednym spośród Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu i uznane zostały za najkorzystniejsze.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wybrać innego Wykonawcę i zawrzeć z nim umowę bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert.
19. Zakończenie postępowania Zakupowego.
Postępowanie może zostać zamknięte w każdym czasie bez dokonania wyboru oferty.
Zamawiający niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Kontakt:
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Małgorzata Falgowska tel. 600-006-372 e-mail: m.falgowska@ppmt.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.