Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1025z dziś
5957z ostatnich 7 dni
23272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zagospodarowanie placu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zagospodarowanie placu

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Głuchołazy
ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy
powiat: nyski
tel.: +48774092100, faks: +48774092101
inw@glucholazy.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Głuchołazy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48774092100,
Termin składania ofert: 2023-03-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zagospodarowanie placu przy ulicy Korfantego w Głuchołazach"
w ramach zadania budżetowego pn.: ,,Strefa zacienienia miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców głuchołaskiej starówki"
Cel zamówienia:
Zapytanie ofertowe na ,,Zagospodarowanie placu przy ulicy Korfantego w Głuchołazach" realizowanego w ramach zadania pod nazwą: ,,Strefa zacienienia miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców głuchołaskiej starówki" ; (plac przy Ul. Korfantego w Głuchołazach).
Na załączonym do zapytania ofertowego załączniku nr 1 przedstawiono zakres prac do realizacji.
Zakres prac obejmuje m. in.:
1) Demontaż istniejącej kostki brukowej w miejscach projektowanych donic ochronnych nasadzeń nowych drzew.

2) Przewiezienie kostki z rozbiórki w miejsce wskazane przez zamawiającego do 1km.

3) Roboty ziemne pod 4 katalpy i donice z siedziskami.

4) DOSTAWA i montaż 4 szt. żelbetowych donic ochronnych z ławkami drewnianymi na górnej płaskiej części do siedzenia pod koroną drzew (katalp).

5) Nasadzenie 4 sztuk drzew katalp (Catalpa bignonioides ,,Nana") wraz z ułożeniem geowłókniny oraz nasypaniem kory w donicach.

6) Uzupełnienie kostką z rozbiórki nawierzchni wokół donic.

7) Zakup i montaż tabliczek informacyjnych / 4 szt. o min. wymiarach: 21 cm x 8 cm, z zachowaniem wielkości parametrów (wielkości pól ochronnych, logotypów i napisu) zawartych w księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (załącznik nr 6). Tabliczki powinny posiadać kształt umożliwiający montaż na okrągłych donicach. Wykonać z blachy chromoniklowej (bądź materiału o nie gorszych parametrach) metodą wytrawiania.

Oznakowanie tabliczek informacyjnych powinno być zgodne z ,,Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020" (załącznik nr 6), oraz posiadać elementy (logotypy oraz opis) zawarte w załączniku nr 7.
Prace wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową w zakresie dotyczącym w/w prac.
Prace budowlane dla zadania pn.: ,,Strefa zacienienia miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców głuchołaskiej starówki" należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej, a także z zachowaniem zasad BHP.
Uwagi i obowiązki Wykonawcy:

1. Organizacja i utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac;

2. Prowadzenie robót w sposób bezpieczny;

3. Uporządkowanie miejsc wykonywania prac po zakończeniu robót.

4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano - instalacyjnych oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty ubezpieczenia oraz zabezpieczenia terenu budowy.

6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszelkie stosowane materiały, sprzęt powinny odpowiadać polskim normom lub aprobatom technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: atest, świadectwo, certyfikat zgodności.

7. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp.;

8. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością

10. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania materiałów zgodnych z dokumentacją projektową.

11. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty.
Uwaga:

1. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1. pkt 32 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017r. O odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach i Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.z 2020r. Poz. 1219).

Składanie ofert:
Ofertę Wykonawca może złożyć:

1) w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, Ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

lub

2) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl
Oferta musi być podpisana i złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zapytania w terminie do dnia 14.03.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
Lokalizacja realizacji zadania:

Głuchołazy, plac przy Ul. Korfantego
Pożądany termin realizacji usługi: 21.04.2023 r.

Wymagania:
Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usług
Warunki postępowania dla wszystkich cześci w/w zapytania:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto - 100%.
Warunki gwarancji: 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego.
Istotne warunki umowy lub wzór umowy:

1) wynagrodzenie ryczałtowe,

2) płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zapytania płatne do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zapytania,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu

zapytania,

- Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają

warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

1) Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15.
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15 w zakresie postępowania ,,Zagospodarowanie placu przy ulicy Korfantego w Głuchołazach" dla zadania pn.: ,,Strefa zacienienia miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców głuchołaskiej starówki".

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.