Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4932z ostatnich 7 dni
22248z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup fabrycznie nowej belki sygnalizacyjnej LED

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup fabrycznie nowej belki sygnalizacyjnej LED

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
ul. Jaskrowska 14/20
42-202 Częstochowa
powiat: Częstochowa
https://platformazakupowa.pl/transakcja/739030
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-03-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup fabrycznie nowej belki sygnalizacyjnej LED (ID 739030)

(15-03-2023 12:00:00)
Ile wynosi minimalne postąpienie? 50.00 PLN
Ile wynoszą przedłużenia aukcji (dogrywki)? 3 min.
Od jakiej ceny jest liczone postąpienie w ofercie? dostawcy
Czy oferta musi być złożona na wszystkie pozycje? Tak.
Klasyfikacja ofert w cenach netto
Postępowanie widoczne dla wszystkich wykonawców
Co widzisz w aukcji?
podświetlenie kolorystyczne Twojej oferty (zgodnie z legendą)
liczbę konkurentów
miejsce pozycji/parametrów w rankingu (#)
swoje miejsce w rankingu (medal)
Czego nie widzisz w aukcji?
nazw konkurentów
cen konkurentów
ceny maksymalnej wskazanej przez kupca
rozwiń
Kryteria wyboru oferty:
Nazwa Waga Rodzaj
Wymagania wystawiającego
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, Ul. Jaskrowska 14/20, Rzeczpospolita Polska
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Adres strony internetowej: https://www.pwik.czest.pl/
Platforma Zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowej belki sygnalizacyjnej led ze światłem ostrzegawczym w kolorze pomarańczowym oraz wydzielonym polem z napisem.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin wykonania - 7 dni od daty otrzymania zamówienia (w przypadku braku możliwości dostarczenia przedmiotu aukcji w wyznaczonym terminie proszę o podanie ilości dni od chwili otrzymania zamówienia).
DOSTAWA do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Częstochowie przy Ul. Jaskrowskiej 14/20 w dni robocze w godz.ch od 07:00 do 14:00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.
Okres gwarancji (data ważności) - nie mniejsza niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego
Warunki płatności - 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Termin związania ofertą - 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
INFORMACJE OGÓLNE
Postępowanie prowadzone w trybie aukcji elektronicznej z dostępem nieograniczonym w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w postepowaniu.
KRYTERIA OCENY OFERT
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena 100%
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
d. zdolności technicznej lub zawodowej;
oraz
e. spełniania wszystkich przepisów prawa, które mają zastosowanie, włączając w to przepisy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska przyrodniczego;
f. wyrażenia zgody na weryfikację, przez przedstawicieli Zamawiającego, spełniania przez Wykonawcę wymagań prawnych np. poprzez audyt; Wykonawca zostanie powiadomiony o planowanym audycie przynajmniej 30 dni przed datą jego rozpoczęcia; audyt zostanie wykonany na koszt Zamawiającego.
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej która znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest, pod nazwą postępowania.
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SA W CZĘSTOCHOWIE W CELU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), (zwanego dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, 42- 202 Częstochowa, Ul. Jaskrowska 14/20;
2. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres email: iod@pwik.czest.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie dostępnego na stronie internetowej Administratora: www.pwik.czest.pl;
5. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć:
a. Pracownicy Administratora odpowiedzialni za realizację postępowania oraz sprawy administracyjne, księgowo- finansowe, prawne i archiwalne;
b. Podmioty współpracujące z Administratorem obsługujące systemy informatyczne oraz realizujące inne zlecone usługi, zgodnie z zawartymi umowami oraz umowami powierzenia danych;
c. Inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procedurze udzielania zamówienia publicznego;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji zamówienia oraz do celów archiwalnych; dane przechowywane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w tym przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dostępnego na stronie internetowej Administratora: www.pwik.czest.pl;
8. jako Administrator danych osobowych nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych;
9. w zakresie swoich danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Przedsiębiorstwo są niezgodne z rzeczywistością, usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przenoszenia danych.
Informujemy, że nie wszystkie powyższe żądania będziemy mogli zawsze wypełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często - sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Państwa dane osobowe w Przedsiębiorstwie przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych, jak również prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;
11. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Organ nadzorczy- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, Ul. Stawki 2).
Komunikaty wystawiającego
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość

Dokument nr: ID 739030

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/739030
Data rozpoczęcia: 10-03-2023 14:00:00
Do końca: 15-03-2023 12:00:00
(15-03-2023 12:00:00)

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
42-202 Częstochowa
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.