Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie nasadzeń wzdłuż dróg

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie nasadzeń wzdłuż dróg

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Radwanice
ul. Przemysłowa 17
59-160 Radwanice
powiat: polkowicki
76 831 1478, tel. 76 759 20 14
aleksandra.glinska@radwanice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Radwanice
Wadium: ---
Nr telefonu: 76 831 1478, tel. 76
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń wzdłuż dróg przy ulicy Głogowskiej
(dz. nr. 796/3, centrum - dz.nr.796/2, 796/4), ulicy Szkolnej (dz.nr. 214/2 ), ulicy Wiejskiej
(dz. nr. 373/16) oraz ulicy Ogrodowej (dz. nr. 362/32, 362/28) w miejscowości Radwanice.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
a) przygotowanie terenu pod nasadzenia (wyrównanie, przemieszczenie mas ziemnych oraz ewentualnego usunięcie gruzu i innych zanieczyszczeń),
b) zakup i transport do miejsca nasadzenia materiału szkółkarskiego (drzew
i krzewów), wraz z materiałem towarzyszącym, niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy (ziemi urodzajnej, kory drzewnej, żwiru, palików, wiązań, itp.) w tym:
- jarząb szwedzki - 16 sztuk,
- różę The fairy - 660 sztuk,
- Irga Dammer Major - 110 sztuk,
- Berberys "Admiration" - 235 sztuk,
- Berberys "Aurea" - 200 sztuk,
-Pęcherznica kalinolistna ,,Diabolo" - 60 sztuk,
- Trawa ozdobna Miskant chiński ,,Gracillimus" - 240 sztuk,
- Azalia japońską Maruschka - 70 sztuk,
c) wyznaczenie miejsca sadzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym,
d) wykopanie dołów oraz zaprawienie dołów ziemią urodzajną żyzną
e) posadzenie drzew i krzewów
f) osadzenie palików i przywiązanie drzew,
g) podlanie i wykonanie mis,
h) rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi, ułożenie warstwy żwiru na agrowłókninie pomiędzy krzewami
i) Montaż płotka oddzielającego pas drogowy od nasadzeń przy Ul. Ogrodowej
j) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej (fotograficznej).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększania bądź zmniejszenia podanych ilości roślin,
z zachowaniem warunku nieprzekroczenia wartości umowy.
4. W zakres przedmiotu zamówienia należy również wykopanie/przekopanie krzewów oraz drzew (8 szt. jarząb pospolity), które zostaną nasadzone w nowe miejsca wyznaczone przez zamawiającego.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
6. Mapki poglądowe określające lokalizację poszczególnych ulic określa załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
7. Udostępnione przedmiary robót stanowiące załącznik nr 5 do zapytania ofertowego przedstawiają lokalizacje określonych roślin oraz zakres prac na poszczególnych ulicach. Ze względu na to, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym, wykonawca winien określić cenę uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
8. Zamawiający zaleca dokonanie przez wykonawcę wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia w celu sprawdzenia zakresu przedmiotu zamówienia a w szczególności powierzchni, obejmującej swym zakresem usługę nasadzenia. Pominiecie wizji lokalnej nie zwalnia wykonawcy od prawidłowego skalkulowania ceny oferty.
9. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, warunków realizacji oraz obowiązków wykonawcy zawierają projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

CPV: 77310000-6

Składanie ofert:
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
8.1. Ofertę należy:
a) złożyć w siedzibie zamawiającego w punkcie obsługi klienta (parter urzędu) lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Radwanicach, Ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice,
lub
b) przesłać drogą elektroniczną na adres: aleksandra.glinska@radwanice.pl (skan oferty lub opatrzona podpisem elektronicznym)
w terminie do dnia 17 marca 2023 r. do godz. 13:00
8.2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: ,,Oferta - wykonanie nasadzeń wzdłuż ulic w miejscowości Radwanice". W przypadku oferty składanej drogą elektroniczną w temacie wiadomości analogicznie jak w wersji papierowej.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN REALIZACJI.
3.1. Termin realizacji: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej niżej niż wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
3.2. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę podpisania przez zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy.
3.3. Dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji prac w razie wystąpienia trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłową realizację prac objętych umową po wcześniejszym złożeniu wniosku przez Wykonawcę i jego akceptacji przez Zamawiającego.

4. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB ICH OCENY.
4.1. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
4.2. Zamawiający wybierze ofertę kierując się następującymi kryteriami wyboru:

l.p.
Nawa kryterium
waga
1.
cena
100%

Ocenie podlega cena brutto oferty.
Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:
najniższa cena oferty
liczba punktów oferty badanej = ---------------------------- x 100 x 100
cena oferty badanej

Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
4.4. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji cen poprzez wezwanie wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w określonym terminie, ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4.5. Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.
5.1. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia wynikające zapytania ofertowego oraz projektowanych postanowień umownych, które zostaną wprowadzonego do treści umowy.
5.2. Cenę oferty należy obliczyć w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2a do zapytania ofertowego.
5.3. W formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego należy podać wynikającą z formularza cenowego cenę netto, wartość podatku VAT oraz cenę brutto (wraz
z podatkiem VAT).
5.4. Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
5.5. Należy przyjąć stawkę 8 % podatku od towarów i usług VAT. Wykonawca, który na podstawie odrębnych przepisów, nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług VAT
w Polsce, zobowiązany jest do podania ceny w złotych (PLN) bez podatku VAT (netto).
Wykonawca, który nie jest płatnikiem podatku Vat winien złożyć oświadczenie, że nie jest płatnikiem podatku VAT.
5.6. Cena oferty brutto stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które nie podlega zmianie
w czasie trwania umowy.
5.7. Ewentualne rabaty lub upusty należy ująć w cenach jednostkowych brutto.
5.8. Podane ceny muszą być wyrażone w złotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo w groszach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
6.1. Ofertę należy złożyć w pisemnie lub elektronicznie, w języku polskim. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
6.3. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego.
6.4. Do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych,
Zamawiający dokona sprawdzenia umocowania prawnego do reprezentacji na podstawie ogólnodostępnych rejestrów, tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Krajowego Rejestru Sądowego
6.5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji, wzory załączników można dopasować do indywidualnych potrzeb, zachowując jednak brzmienie ich wzorcowej treści.
6.6. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
6.7. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
a) odczytywanych podczas otwarcia ofert,
b) które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
c) ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.
6.8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w odpowiednio wydzielonym i oznaczonym pliku dokumentów.

7. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ WPROWADZANIA ZMIAN DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
7.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął po upływie terminu składania wniosku, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7.3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego.
7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany treści zapytania ofertowego zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.radwanice.pl w zakładce Zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł.
7.5. Wyjaśnienia i zmiany treści zapytania ofertowego są integralną częścią zapytania ofertowego oraz są wiążące dla wykonawców przy składaniu ofert.
9. BADANIE I WYBÓR OFERTY.
9.1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
9.2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz ich uzupełnienia.
9.3. Zamawiający odrzuca jeżeli:
a) wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
b) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9.4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu do składania ofert i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
9.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także informacje o ofertach, które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.
9.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej, na stronie internetowej www.bip.radwanice.pl w zakładce Zamówienia
o wartości poniżej 130.000 zł.
9.7. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
9.8. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.
9.9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać kolejną ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
9.10. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawierającej postanowienia zawarte w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
9.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

Uwagi:
10. Ochrona danych osobowych.
Zamawiający informuje, że w związku ze stosowaniem procedury przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przetwarza dane osobowe przekazane przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Dane osobowe, które znalazły się w posiadaniu zamawiającego w wyniku prowadzenia postępowania są przetwarzane w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania, realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji obowiązków ustawowych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice (Gmina Radwanice);
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem możliwy za pośrednictwem adresu e - mail: iod@drmendyk.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest: Aleksandra Glińska , tel. 76 759 20 14, e-mail: aleksandra.glinska@radwanice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.