Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1025z dziś
5957z ostatnich 7 dni
23272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Obsługa punktu alarmowo - dyspozycyjnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Obsługa punktu alarmowo - dyspozycyjnego

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Złotoryja. Lasy Państwowe
Stanisława Staszica 18
59-500 Złotoryja
powiat: złotoryjski
Telefon: 76 878 83 07, fax: +48 76 87-88-3, tel. 507 029 842
zlotoryja@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Złotoryja
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 76 878 83 0
Termin składania ofert: 2023-03-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
2. Przedmiot zamówienia: ,,Obsługa punktu alarmowo - dyspozycyjnego
w Nadleśnictwie Złotoryja wraz z pomiarem wilgotności ściółki leśnej w okresie od 17 03.2023 r. do 31.10.2023 r."
I. Prowadzenie meteorologicznego punktu pomiarowego (MPP) w zakresie pomiaru wilgotności ścioły leśnej a w szczególności: - pobór próbek ścioły
z powierzchni znajdującej się na terenie leśnictwa Olszanica.
II Pełnienie dyżuru w punkcie alarmowo - dyspozycyjnym (PAD) stanowiące odrębne pomieszczenie wydzielone w siedzibie Nadleśnictwa Złotoryja przy Ul. Stanisława Staszica 18 w Złotoryi, wyposażone w zestaw urządzeń - dwa telewizory wyświetlające obraz z kamer przemysłowych obserwujących tereny leśne umieszczonych na wieżach przeciwpożarowych zlokalizowanych w miejscowościach Raków i Okmiany, pulpit sterujący i 2 monitory komputerowe, stacje komputerowe i szafy rakowej.
Zakres obowiązków dyżurnego określa Instrukcja pracy dyspozytora Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD) stanowiąca zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.
Dyżury jednoosobowo należy pełnić w dniach zagrożenia pożarowego zgodnie z Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej Lasu z dnia 23 grudnia 2019 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania.

Dokument nr: ZG.270.12.2023

Składanie ofert:
7 Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 16.03.2023 roku, do godz. 12:00. w sekretariacie Zamawiającego przy Ul. Staszica 18,59-500 Złotoryja osobiście, faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia : 17.03.2023-31.10.2023 - dokładny termin jest
uzależniony od warunków pogodowych i decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Na podstawie lat ubiegłych rozpoczęcie akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej w RDLP Wrocław przyjmuje się okres od 15.03 - do 31.10

Wymagania:
4. Kryteria oceny i wyboru ofert: najniższa cena
5. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):
o Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaangażowania do realizacji zadania przynajmniej dwóch osób i ich pracy w systemie zmianowym w PAD Nadleśnictwa Złotoryja, które będą posiadać umiejętności obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych typu drukarka oraz oprogramowania niezbędnego do obsługi stanowiska PAD:
- obsługa pakietu biurowego OPEN OFFICE
- obsługa dedykowanego programu pocztowego LP
- obsługa programu komputerowego Leśnej Mapy Numerycznej ,,Lokalizuj pożar"
- obsługa modułu komputerowego ,,Traxelektronik" w zakresie pozyskiwania danych meteorologicznych
- obsługa radiotelefonu
o Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaangażowania do realizacji zadania pomiaru wilgotności ścioły przynajmniej jednej osoby
o Dla pracowników wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia dyżuru w punkcie PAD, Zamawiający wymaga orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza medycyny pracy lub oświadczenia Wykonawcy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku PAD, której charakter wymusza pracę przy komputerze oraz dwoma monitorami ekranowymi, w rozmiarze przekraczającym 4 godziny dobowego czasu pracy. Orzeczenie lub oświadczenie należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy
6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:
,,Obsługa punktu alarmowo - dyspozycyjnego
w Nadleśnictwie Złotoryja wraz z pomiarem wilgotności ściółki leśnej w okresie od 17.03.2023 r. do 31.10.2023 r."
Oferta winna zawierać:
1. Formularz ofertowy
2 Zaakceptowany wzór umowy
3 Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
- pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) dla osoby / osób podpisujących ofertę - upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli i do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika z dokumentów rejestracyjnych.

Kontakt:
8. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie: Małgorzata Mandziak-Bizoń tel. 507 029 842, e-mail malgorzata.mandziak@wroclaw.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.