Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4932z ostatnich 7 dni
22248z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie projektu budowy chodnika

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie projektu budowy chodnika

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda
powiat: kłodzki
tel: (+48-74) 872 0900 tel: (+48-74) 872 0901
rgorczycki@gmina.nowaruda.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Nowa Ruda
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: (+48-74) 872 09
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.:
Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze gminnej dz 143 we Włodowicach o dł ok 200 mb
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku Nr 2, i załączniku mapowym do zaproszenia.
1) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego
2) wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego,
3) wykonanie specyfikacji technicznej
4) złożenie w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w imieniu Zamawiającego zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub wniosku o pozwolenie na budowę z kompletną dokumentacja projektową.
5) uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, pozwoleń, uzgodnień, decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a wymaganych odrębnymi przepisami
6) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla zadania nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
wykonania projektu budowy chodnika przy drodze gminnej dz 143 we Włodowicach o dł ok 200 mb
Materiały wyjściowe do projektowania: długość chodnika: około 200 mb nawierzchnia - betonowa kategoria drogi: gminna Przebieg chodnika zgodnie z załącznikiem
Zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (projektu budowlano - wykonawczego) polegającego na budowie lub przebudowie chodnika. Dokumentacja projektowa powinna w szczególności składać się z rozwiązań związanych budową chodnika wzdłuż drogi gminnej wraz z odwodnieniem w postaci rowów, kolektorów czy prefabrykatów betonowych, przebudowę/budowę przepustów, przebudowę/budowę zjazdów oraz umocnieniem skarp,. Zakres opracowania powinien również zawierać rozwiązania uporządkowania i zagospodarowania terenu w granicach pasa drogowego.
W ramach zadania należy:
W zakresie organizacji prac projektowych: zdefiniować i dokonać analizy niezbędnych do rozwiązania zagadnień i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej.
W zależności od potrzeb należy uwzględnić wykonanie operatu wodno-prawnego oraz badania podłoża gruntowego.
W zakresie zawartości dokumentacji:
1. ustalić dane dotyczące przebiegu infrastruktury technicznej w projektowanym pasie drogowym na podstawie danych uzyskanych z podkładów mapowych i rozeznania w terenie,
2. zaprojektować zabezpieczenie infrastruktury technicznej, w razie potrzeby zaproponować rozwiązanie kolizji sieci,
3. pozyskać informacje z zakresu struktury własności terenów,
4. w razie wymogów pozyskać wypisy i wyrysy z mpzp,
5. w razie potrzeby pozyskać badania nośności podłoża, kruszyw, gruntów i ugięć,
6. przedstawić rozwiązania odwodnienia korpusu drogi wraz z odprowadzeniem do odbiorników,
8. przedstawić rozwiązania projektowe dla charakterystycznych elementów projektowanego chodnika (np. przebieg drogi, skrzyżowania, zjazdy),
9. opracować i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację projektowo -kosztorysową, we wszystkich branżach wynikających ze specyfiki opracowania,
10. pozyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje wynikające ze specyfiki opracowania i niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
1 1. przygotować materiały do wniosku o odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych dla zawartych w projekcie budowlanym rozwiązań technicznych wraz z przygotowaniem kompletnych materiałów, wniosków i przeprowadzeniem procedury, jeśli specyfika opracowania będzie tego wymagała,
12. uczestniczyć w konsultacjach społecznych,
13. opracować Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót na wszystkie elementy realizowanych robót,
14. dokumentacja powinna zawierać rozwiązania architektoniczno-budowlane, które będą zgodne z warunkami technicznymi, a w szczególności: racjonalne rozwiązania lokalizacji i efektywne zagospodarowanie przestrzeni przeznaczonej pod inwestycję, rozwiązanie komunikacji z przyległymi nieruchomościami i terenami, z uwzględnieniem dostosowania do poruszania się osób niepełnosprawnych, rozwiązania odwodnień łącznie z ich wylotem do istniejących odbiorników, dowiązanie elementów projektowanej inwestycji do stanu istniejącego.
Forma opracowania dokumentacji:
1. Dokumentacja zbroszurowana w ilości:
a) projekt budowlano - wykonawczy 4 egz. w wersji papierowej
b) przedmiary, kosztorysy inwestorskie, 2 egz. w wersji papierowej
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 1 egz. w wersji papierowej
d) zaopiniowany projekt stałej organizacji ruchu - 3 egz. w wersji papierowej
e) wersję elektroniczną całości dokumentacji w formie edytowalnej zapisanej na nośniku CD (tj. *doc, *pdf, *xls, *dwg, *ath itp.) w ilości 1 egzemplarza.
2. Dokumentacja elektroniczna w formacie word, pdf, dwg oraz dodatkowo kosztorys inwestorski w zapisie umożliwiającym odczyt w formacie excel, ath, autocad, word, układ i zawartość dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie pdf (np. nazwy poszczególnych katalogów i plików, podpisy i pieczątki osób sporządzających dokumentację - projektant, sprawdzający, wykonujący, weryfikator, uzgodnienia, mapa do celów projektowych z pieczątkami upr. geodety itp.) powinny być identyczne z wersją papierową. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być odpowiednikiem wersji papierowej, wraz ze stosownymi podpisami i klauzulami.
Dokumentacja powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym:
1) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 póz. 2454);
2) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 póz. 1609 z późn. zm.),
3) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 póz. 2458)
4) ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. póz. 2351 z późn. zm).
5) Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (Dz. U. z 2022 r. póz. 1693 z późn. zm).
6) Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 póz. 735),
7) Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 póz. 1643) ,
8) Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. póz. 1363 z późn. zm).,
9) Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. póz. 233 z późn. zm),
10) Rozporządzeń wydanych na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. - Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2022 r. póz. 1710 z późn. zm),
Przyjęte przez wykonawcę (Projektanta) założenia wstępne do projektu podlegają uzgodnieniu
Zamawiającego.
Uwagi ogólne:
1. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy i liczy się od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.
2. Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne prac projektowych, a w związku z tym postanawiają, że termin rękojmi za te wady kończy swój bieg łącznie z upływem terminu zakończenia realizacji robót wykonywanych na podstawie prac projektowych, których dotyczy niniejsza umowa.
3. Zamówienie uwzględnia także pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonaną w oparciu o sporządzoną dokumentację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego.
4. Zamówienie uwzględnia udział w max. 3 spotkaniach mających na celu wypracowanie wspólnych metod, rozwiązań oraz uzgodnień przyjętych rozwiązań projektowych.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezkosztowego dokonania maksymalnie dwóch aktualizacji kosztorysów inwestorskich, w terminie do 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego
6. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; dokumentacja ta będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności z art. 99-103.
7. Dokumentacja projektowa ani żaden inny dokument sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o niniejsze postępowanie nie może wskazywać na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, chyba, że nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy "lub równoważny". W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do określenia minimalnych parametrów na podstawie, których oceniana będzie przedmiotowa równoważność. Zastosowanie do opisu przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych, systemów odniesienia, Wykonawca musi wskazać rozwiązania równoważne opisywanym.
8. Należy dysponować przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów

Dokument nr: ITOŚ.271.1.5.2023

Otwarcie ofert: 10. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17 marca 2023, o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin złożenia oferty :
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 marca 2023, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (57-400 Nowa Ruda, Ul. Niepodległości 4)
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w zaproszeniu nie będzie brana pod uwagę, a dodatkowo - oferta złożona drogą pocztową zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 28 lipca 2023

Wymagania:
4. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: dla każdego zadania osobno (cena - 100 % - )
cena - 100 %. wybrana zostanie oferta najniższa cenowo.
5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru - zał. nr 1,
2) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu,
3) zaparafowany wzór umowy
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) wartość dostawy* /usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
7. Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną, oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem:
,,Oferta na zadanie pn. ,,Wykonanie projektu" bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego
Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie . Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz składany drogą pocztową należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
12. Informacje dotyczące zawierania umowy.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

Kontakt:
11. Osobami upraw nionymi do kontaktów z Wykonawcami są :
Radosław Gorczycki tel. 748720941
rgorczycki@gmina.nowaruda.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.