Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1025z dziś
5957z ostatnich 7 dni
23272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wyrobów zabezpieczenia technicznego pomieszczeń

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wyrobów zabezpieczenia technicznego pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA PION KANCLERZA Dział Zamówień Publicznych
ul. 2 Pułku "Kraków" nr 22
08-521 Dęblin
powiat: rycki
tel. 261 519 682
m.pajurek@law.mil.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Dęblin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261 519 682
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakup wyrobów zabezpieczenia technicznego pomieszczeń.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego -- formularz ofertowy.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert 17.03.2023 r. godz. 10:50.

Specyfikacja:
Wszelkie informacje dostępne są na stronie: http://bip.law.mil.pl zakładka przetargi/niepodlegające ustawie.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres e-mail: m.pajurek@law.mil.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 17.03.2023 r. o godz. 10:30.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawy sukcesywne, od daty zawarcia umowy do 15 grudnia 2023 r.

Wymagania:
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem proszę o przesłanie oferty cenowej wyłącznie na formularzu Zamawiającego (załącznik nr 1).
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Komunikacja z wykonawcą, w tym składnie ofert, odbywa się pocztą elektroniczną.
6. Osoba składająca w imieniu Wykonawca ofertę jest zobowiązana wykazać Zamawiającemu umocowanie do złożenia oferty, poprzez przesłanie kopii odpowiedniego dokumentu. Np. w przypadku spółki cywilnej może to być umowa spółki cywilnej, a jeżeli z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty konieczne jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo (jego kopię, skan) upoważniające do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty nie zostaną rozpatrzone.
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
10. Jeżeli Wykonawca zawrze w ofercie dane w innych jednostkach niż określił to Zamawiający, wówczas Zamawiający, jeśli będzie to niezbędne w toku postępowania, dokona ich przeliczenia w tym z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w zakresie, w jakim to regulują.
11. Zamawiający w każdym przypadku, gdy uzna to za uzasadnione, jest uprawniony do niewybrania najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia (zakończenia) postępowania bez podania przyczyny, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty lub do których wysłane było zapytanie ofertowe.
12. Zamawiający ma prawo nie rozpatrzyć oferty Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Zamawiający zweryfikuje powyższe na podstawie informacji zawartych w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl (Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru przedsiębiorców pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym lub na podstawie informacji zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępnych na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl.
13. Zamawiający nie rozpatrzy oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem.
14. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała rozpatrzeniu. Uzupełnieniu nie podlega sam formularz ofertowy. Niezłożenie Formularza ofertowego skutkować będzie nierozpatrzeniem oferty Wykonawcy na dalszym etapie badania ofert.
15. Zamawiający może poprawić w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
- chyba że mimo ich poprawienia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała rozpatrzeniu. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o dokonaniu poprawy omyłek Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
16. Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, oświadczeń, pełnomocnictw lub dokumentów.
17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
18. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
1) przez tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności;
2) stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego podmiotu. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa";
3) Wykonawca nie może zastrzec w ofertach informacji, dotyczących nazwy (firmy) Wykonawcy i jego adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności.
19. Zawarcie umowy może nastąpić w zwykłej formie pisemnej (z własnoręcznymi podpisami stron umowy), zgodnie z art. 78 KC, lub w formie elektronicznej poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego [zgodnie z art. 81(1) KC].
20. Do niniejszego postępowania zastosowanie mają w zakresie nieuregulowanym regulamin zamówień do 130 tys. zł obowiązują w LAW (dostępny na stronie BIP), przepisy Kodeksu cywilnego (w tym zwłaszcza o formie dokumentowej).
21. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego na ofertę nigdy nie oznacza jej akceptacji, ani tym bardziej zawarcia umowy zgodnej z treścią oferty.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Ofertę stanowi:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), 2) w przypadku złożenia oferty przez osobę niewymienioną jako upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w odpowiednim dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy np. rejestr przedsiębiorców KRS, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo, 3) oświadczenia, dokumenty wymagane od Wykonawcy:
- zgodnie z zapisami ujętymi w załączniku nr 1.
III. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1
Cena oferty brutto
Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------------ x80 pkt.
Cena badanej oferty
2
Termin realizacji pojedynczego zamówienia
Najkrótszy termin w dniach spośród badanych ofert
T = ---------------------------------------------- x 20 pkt.
Ilość dni (termin) badanej oferty
Min 2 dni
Max.7 dni
Zamawiający informuje, że ceny jednostkowe brutto wskazane przez Wykonawców w formularzu ofertowym będą stałe przez cały czas obowiązywania umowy.
Zamawiający informuje, że ceny brutto wskazane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym służą do porównania ofert.
Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta do maksymalnej kwoty. W formularzu cenowym należy podać ceny jednostkowe, które służą jedynie porównaniu ofert.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
1) w sprawach merytorycznych: Ilona Oświecińska, tel. 261 519 436;
2) w sprawach proceduralnych: Maria Magdalena Pajurek, tel. 261 519 682.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.