Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4932z ostatnich 7 dni
22248z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Będzin
ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin
powiat: będziński
logistyka@um.bedzin.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Będzin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia - usługa: ,,Wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

A. Wykonawca w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy wykona:

1.Pomiar parametrów pracy urządzeń.

2.Czyszczenie skraplacza jednostek zewnętrznych tj. demontaż obudowy, mycie ciśnieniowe wymiennika przy użyciu środków do czyszczenia chłodnic, montaż i mycie obudowy.

3.Mycie obudowy jednostek zewnętrznych.

4.Przegląd i czyszczenie parownika jednostek wewnętrznych, tj. demontaż obudowy, mycie parownika przy użyciu środków bakteriobójczych, montaż i mycie obudowy, czyszczenie filtrów.

5.Sprawdzenie połączeń elektrycznych w jednostce zewnętrznej i wewnętrznej, wykonanie odpowiednich pomiarów.

6.Kontrolę szczelności instalacji systemów.

7.Sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego w układzie i uzupełnienie oleju w razie potrzeby.

8.Sprawdzenie drożności instalacji skroplin.

9.Kontrolę, regulację i konserwację automatyki w systemach.

10.Zmianę lub korektę nastaw zegarów oraz parametrów pracy urządzenia.
B. Realizacja na bieżąco przez cały okres trwania umowy (serwis i pomoc techniczna) polegająca na bieżącym usuwaniu każdej nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu klimatyzacji - w tym wymiany każdej zużytej części stwierdzonej w trakcie przeglądu - warunkiem rozpoczęcia wymiany zużytych części jest przesłanie Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o przewidywanym zakresie wymiany, która nie jest możliwa do wykonania bez nowych części oraz jej koszcie, i jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać uzasadnienia przekazanej informacji oraz kalkulacji.

1. Wykonawca każdorazowo ustala z Zamawiającym harmonogram i zakres przeglądów oraz prac konserwacyjnych urządzeń klimatyzacji.

2. Wykonawca przedstawi podpisany protokół z przeprowadzonych czynności, zawierający zakres prac.

3. Wykonawca udzieli zamawiającemu wszelkich informacji koniecznych do prawidłowego wypełnienia niezbędnych informacji w Centralnym Rejestrze Operatorów w kartach urządzeń.

4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w pełnej sprawności systemu klimatyzacji w całym okresie obowiązywania umowy.

Wykaz urządzeń podlegających konserwacji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 50730000-1

Dokument nr: WOr.271.52.2023

Składanie ofert:
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć e-mailem na adres: logistyka@um.bedzin.pl (skan dokumentów)
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 17 marca 2023 r. godz. 1000.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: wykonanie przeglądów do 30 dni od daty podpisania umowy, natomiast wykonywanie napraw urządzeń do 30 września 2023 r.

Wymagania:
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130 000 ZŁOTYCH

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.

2. Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową.

4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu
w każdym miejscu dokonania zmiany.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym zamówieniem.

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

UWAGA! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum.

2. Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji. .

VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Kryterium wyboru oferty.

Cena za:

a) Przegląd i konserwacja - 90 %

b) Przyjazd grupy serwisowej - 10%*

* Uwaga!

Przyjazd grupy serwisowej - szacuje się 10 wezwań serwisowych, jednak ich faktyczna ilość uzależniona będzie od rzeczywistych zdarzeń. Pod pojęciem grupy serwisowej rozumie się minimum dwóch pracowników, z których przynajmniej jeden posiada certyfikat wydany zgodnie z ustawą o substancjach zubażających warstwę ozonową (Dz.U.2020. poz. 2065 t. j.).

Zadaniem grupy serwisowej jest ustalenie przyczyny awarii oraz jej usunięcie, z zastrzeżeniem, że usunięcie awarii wymaga wymiany elementów systemu wentylacji lub klimatyzacji (na podstawie odrębnego zlecenia).

Cena za:

Ad. a) Kryterium ,,Przegląd i konserwacja" rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru W = (W n / W b) x 90

gdzie:

W -ilość punktów za kryterium Przegląd i konserwacja

W n -najniższa cena spośród złożonych ofert

W b -cena oferty badanej

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta za to kryterium - 90

Ad. b.) Kryterium ,,Przyjazd grupy serwisowej" rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru

S = (S n / S b) x 10

gdzie:

S - ilość punktów za kryterium przyjazd grupy serwisowej

S n - najniższa cena spośród złożonych ofert

S b -cena oferty badanej

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta za to kryterium - 10

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów we wskazanych wyżej kryteriach uzyska najwyższą liczbę punktów.

3. Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia - cena ryczałtowa.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną przesłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty na wskazany w ofercie adres e-mail.

SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę.

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
IX.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące

1.1 zdolności technicznej lub zawodowej:

1.1.1 Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej trzech usług polegających na wykonaniu przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych.

1.1.2 Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) minimum 1 osobą posiadającą aktualny certyfikat określony w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020 poz. 2065 t. j.).

1.2 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

1.2.1Uzyskał wpis do rejestru wydanych zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020 poz. 2065 t. j.).

X.WYKLUCZENIA

1.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj. Zamawiający wykluczy z postępowania:

1.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE)
nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 765/2006", i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 269/2014" albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

1.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

1.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

1.4. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.

1.4.1. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1., Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji.

1.4.2. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1., które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.