Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1025z dziś
5957z ostatnich 7 dni
23272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa liny stalowej na bębnie

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa liny stalowej na bębnie

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
Tel. (68) 328 03 300, fax (68) 328 03 32
zdw@zdw.zgora.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (68) 328 03 300
Termin składania ofert: 2023-03-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA liny stalowej na bębnie na potrzeby przepraw promowych na
rzece Odrze.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wg formularza nr 3.

Dokument nr: 9/2021, RDWZG.3321.16.2023

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną należy złożyć w zamkniętej kopercie lub pocztą
elektroniczną lub ePUAP do dnia 13 marca 2023 /w ciągu 5 dni roboczych od umieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Informacji Publicznej ZDW Zielona Góra na stronie internetowej bip.zdw.zgora.pl..*
do godz. 10:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Oferty można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe - DOSTAWAliny
stalowej na bębnie na potrzeby przepraw promowych na rzece Odrze" na adres: Województwo
Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich, Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra lub pocztą
elektroniczną na adres e-mail zdw@zdw.zgora.pl lub poprzez platformę ePUAP na adres
/ZDWZG/skrytka lub /ZDWZG/skrytkaESP .

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r.

Wymagania:
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie i
jakościowo.
VII.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie
będą podlegać zmianom.
4. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny być
wyliczone według przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku
Polskim.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach
formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę
podczas oceny ofert.
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wykonawcom, którzy
odpowiedzieli na zapytanie ofertowe w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną lub
poprzez platformę ePUAPoraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego,
jeżeli wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub przekracza kwotę netto 50 000 złotych.
X. Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony formularz ofertowy - formularz nr 1 + załącznik nr 1
2. wypełniony formularz cenowy - formularz nr 2
3. referencje* potwierdzające realizację zadania związanego z przedmiotem zamówienia na
minimalną wartość: 58 000,00 zł brutto.
Dopuszcza się sumowanie dostaw celem uzyskania wymaganej minimalnej wartości.
W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony
przynajmniej przez jeden z podmiotów.
4. kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
działalności gospodarczej.
5. dokument potwierdzający, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości
ubezpieczenia na kwotę nie mniejsza niż: 58 000,00 zł brutto
XI. Pozostałe informacje:
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
c)unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia
postępowania bez wyboru oferty.

Uwagi:
Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
tel.: (0-68) 328-03-00,
fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, którego dane kontaktowe udostępnione są na
stronie internetowej www.zdw.zgora.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawaliny stalowej na
bębnie na potrzeby przepraw promowych na rzece Odrze nr sprawy RDWZG.3321.16.2023,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zmianami) oraz realizacji zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania umowy;
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 2176);
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o
archiwizacji.
5. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny
do skutecznego złożenia oferty i zawarcia umowy;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego:
Pani Joanna Stańczyk-Kaźmierczak; tel.68 322-17-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.