Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4948z ostatnich 7 dni
21469z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
telefon 61 64 77 308
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 61 64 77 308
Termin składania ofert: 2023-03-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Nazwa postępowania.
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu we wybranych lokalizacjach miasta Poznania.
5. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie stałej organizacji ruchu w wybranych dwóch lokalizacjach miasta Poznania Ul. Janickiego, Winiarskiego zgodnie z załączoną dokumentacją projektową tj.:
1. Zatwierdzone projekty organizacji ruchu
2. Wzór umowy
3. Kalkulacje ofertowe
4. Opis standardów ZDM dla urządzeń UBR
5. Formularz ofertowy
Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zatwierdzić w MIR projekt tymczasowej organizacji ruchu jeżeli taki jest wymagany z uwagi na charakter prac (w czasie realizacji robót wykonawca zobowiązany jest do stosowania i utrzymania tymczasowego oznakowania placu budowy oraz tymczasowej organizacji ruchu, a także demontażu tymczasowego oznakowania po zakończeniu prac).
Wykonawca zobowiązany jest, niezależnie od zatwierdzonych projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu, zamontować na każdym wlocie każdego skrzyżowania tabliczki o treści ,,Zmiana organizacji ruchu" (lub ,,Zmiana programu sygnalizacji"). Tabliczki powinny być zamontowane na minimum tydzień przed dniem wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Do dnia wprowadzenia powinny być zaklejone paskiem taśmy, tak aby była widoczna treść. Demontaż w/w tabliczek minimum po miesiącu od dnia wprowadzenia stałej organizacji ruchu. Dokładna liczba tabliczek i ich lokalizacja musi być uzgodniona z prowadzącym sprawę ze strony ZDM, uwzględniając specyfikę konkretnej lokalizacji. Tabliczki należy traktować jako własność wykonawcy, po miesiącu od wprowadzenia SOR wykonawca demontuje przedmiotowe tabliczki.
Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia przez Urząd Miasta Poznania Biuro Koordynacji i Rewitalizacji Miasta Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu projekt tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy zobowiązany jest zorganizować wizję terenową w obszarze prac z udziałem przedstawiciela ZDM i MIR w celu omówienia szczegółów realizacji zadania.
Wdrożenie organizacji ruchu należy realizować tak, aby cały czas podczas prac zachować spójność pomiędzy oznakowaniem pionowym, poziomym, sygnalizacją świetlną, istniejącą organizacją ruchu, tymczasową organizacją ruchu, wprowadzana organizacją ruchu. Bezwzględnie wymagane jest zasłanianie / zaklejanie elementów organizacji ruchu nieobowiązujących w danym okresie. Zamawiający oraz uprawione do tego organy będą kontrolować spójność oznakowania drogowego w czasie realizacji. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zdarzenia drogowe wynikające z niezgodności w oznakowaniu w obszarze prowadzonych prac.
Wykonawca zobowiązany jest uporządkowania i odtworzenia terenu naruszonego w trakcie prowadzonych robót,
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczenia drzew i krzewów, zarówno pni jak i terenu wokół każdego z drzew. W zasięgu korony drzewa dopuszcza się tylko ręczne wykonanie robót. Przycięcie korzeni możliwe jest jedynie w taki sposób, aby nie dopuścić do zachwiania statyki drzewa (np. przez jednostronne podcinanie korzeni) pod warunkiem natychmiastowego ich zabezpieczenia przez specjalistycznego wykonawcę. Odpowiedzialność za zniszczenia drzewostanu ponosi Wykonawca.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do umieszczenia w obrębie placu budowy tablic informacyjnych przedstawiających m.in. informację o prowadzonych robotach oraz terminie ich prowadzenia. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia 2 tablic informacyjnych o wymiarach 70x100 cm plus kartka papieru A4 na jednym słupku (po jednej na początku i końcu prowadzenia inwestycji, kartka ma być wymienna, zalaminowana), zgodnie z ,,Wytycznymi dla Wykonawców" (dostępnymi na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl, (zakładka: ,,Zamówienia publiczne", dalej: ,,Wytyczne dla Wykonawców" - ,,Tablice informacyjne o inwestycjach, remontach i utrudnieniach" https://www.zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-oinwestycjach- remontach-i-utrudnieniach). Tablice należy mocować do podłoża w taki sposób, aby nie niszczyć chodników, jezdni oraz zagospodarowanych terenów zieleni. Jeżeli nie ma możliwości zamocowania słupka w pasie drogowym w miejscu nieutwardzonym to tablice na słupkach należy ustawić na konstrukcjach przenośnych niezwiązanych z gruntem. Tablice mogą być zabierane po zakończeniu prac w danym dniu, jeżeli ich pozostawienie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Lokalizacja tablic informacyjnych musi być uzgodniona i zatwierdzona pisemnie przez Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu ZDM. Koszt wytworzenia, montażu i utrzymania tablic informacyjnych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest zawarty w cenie kontraktowej.
Rozliczenie demontowanych elementów metalowych musi być rozliczane zgodnie z zapisami wzoru umowy.
Wykonawca udzieli na przedmiot umowy w zakresie:
- oznakowania poziomego cienkowarstwowego minimum 6 - miesięcznej gwarancji,
- oznakowania poziomego grubowarstwowego minimum 24 - miesięcznej gwarancji,
- oznakowania pionowego i UBR minimum 24 - miesięcznej gwarancji.
Wykonawca może powierzyć wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie tylko za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
Załączony wzór umowy zawiera zapisy dotyczące ochrony płatności dla podwykonawców.
W załączeniu wymagania dotyczące urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Dokument nr: RO.342.22.2023

Otwarcie ofert: 12. Data, godz. otwarcia ofert
Siedziba ZDM Poznań, Wilczak 17, 16.03.2023 roku, godz. 10:00

Specyfikacja:
4. Adres pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
www.zdm.poznan.pl - zamówienia publiczne

Składanie ofert:
10. Oferty należy złożyć:
W siedzibie Zamawiającego na ulicy Wilczak 17 w Poznaniu (sekretariat/biuro podawcze/adres email oferty@zdm.poznan.pl).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,RO 342.22.2023 SOR, NIE OTWIERAĆ PRZED data / godz.".
Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
11. TERMIN SKŁADANIA ofert
Do dnia 16.03.2023 r. do godz. 8:00

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin wykonania.
Do 30 września 2023 roku.

Wymagania:
6. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
8. Warunki uczestnictwa.
Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni roboczych od terminu składania ofert.
Przy wyborze i ocenie ofert, Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie wycenionego przez oferenta kosztorysu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę (suma ofert częściowych dla poszczególnych zadań).
Zamawiający wymaga, aby oferent posiadał doświadczenie. Do oferty należy dołączyć referencje z ostatnich 3 lat na wykonanie minimum jednego zadania związanego z wdrażaniem organizacji ruchu w którego zakres wchodziło oznakowanie poziomie i pionowe o wartości minimum 80 000 zł brutto. Brak referencji związany będzie z odrzuceniem oferty.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały okres realizacji zadania polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową w kwocie nie niższej niż 100 000,00 zł. Do oferty należy załączyć kopię polisy ubezpieczeniowej. Brak polisy związany będzie z odrzuceniem oferty.
Oferent składając ofertę w postępowaniu akceptuje wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wykonawca musi być przedsiębiorcą lub osobą prawną.
Wykonawca powinien podpisać umowę w terminie 14 dni od jego wyboru, pod rygorem wybrania kolejnego oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Kary umowne zgodnie z załączonym wzorem umowy.

Kontakt:
3. Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu osoby do kontaktu.
Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu, Krystian Spychała, telefon 61 64 77 308
13. Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert. - Krystian Spychała.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.