Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4860z ostatnich 7 dni
22421z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów i pomocy do realizacji zajęć edukacyjnych i terapeutycznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów i pomocy do realizacji zajęć edukacyjnych i terapeutycznych

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
ul. Inwalidów Wojennych 10
56-100 Wołów
powiat: wołowski
tel./fax: 71 389 26 08, 503055350
zss.w@powiatwolowski.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wołów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax: 71 389 26
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA materiałów i pomocy do realizacji zajęć edukacyjnych i terapeutycznych w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie w ramach projektu p.n. Siła edukacji - poszerzenie oferty edukacyjnej szkół specjalnych w Powiecie Wołowskim"
V. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa produktów spożywczych, materiałów i pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć edukacyjnych i terapeutycznych w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie w ramach projektu p.n. ,,Siła edukacji
- poszerzenie oferty edukacyjnej szkół specjalnych w Powiecie Wołowskim"
2. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia został zawarty w Specyfikacji zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 oraz w formularzu cenowym- załącznik nr 3.

CPV: 30000000-9, 37000000-8, 31000000-6, 24000000-4, 22100000-1

Dokument nr: ZSSiPO.261.2.2023

Składanie ofert:
17.03.2023 r. o godz. 10.00
2. Oferty można składać:
1) listownie na adres: Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, 56 - 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie Oferta na - ,,DOSTAWA materiałów i pomocy do realizacji zajęć edukacyjnych i terapeutycznych w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie w ramach projektu p.n. Siła edukacji - poszerzenie oferty edukacyjnej szkół specjalnych w Powiecie Wołowskim",
2) osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie (pok. nr 7) z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie Oferta na - ,,DOSTAWA materiałów i pomocy do realizacji zajęć edukacyjnych i terapeutycznych w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie w ramach projektu p.n. Siła edukacji -poszerzenie oferty edukacyjnej szkół specjalnych w Powiecie Wołowskim";
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączone do korespondencji z dopiskiem Oferta na - ,,DOSTAWA materiałów i pomocy do realizacji zajęć edukacyjnych i terapeutycznych w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie w ramach projektu p.n. Siła edukacji - poszerzenie oferty edukacyjnej szkół specjalnych w Powiecie Wołowskim", na adres: zss.w@powiatwolowski.pl

Miejsce i termin realizacji:
VII. Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 31.03.2023 r.

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. 2 ust 1 pkt 1 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - wartość zamówienie nie przekracza 130 000 zł netto.
III. Tytuł Projektu:
,,Siła edukacji - poszerzenie oferty edukacyjnej szkół specjalnych w Powiecie Wołowskim"
IV. Program, priorytet, działanie:
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 10 Edukacja;
Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej;
Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne
VIII. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
d) zdolności technicznej i zawodowej
IX. Wymagania Zamawiającego: Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:
1. Formularz oferty - według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniej szego zapytania ofertowego
2. Formularz cenowy - według druku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty.
X. Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia.
XI. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:do godny i bezpieczny przewóz uczestników za najkorzystniejszą cenę:
- cena (wartość brutto wyrażona w PLN) - 100 pkt
2. W kryterium ,,cena" ocenie poddana zostanie cena oferty brutto obliczona przez Wykonawcę w formularzu cenowym (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w Rozdziale XI zapytania ofertowego i przepisana do ,,Formularza oferty" (wg. wzoru zał. nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT.
4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
5. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Liczba punktów =............................................................................x 100
Cena brutto oferty badanej
6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.
7. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z wymienionych w pkt VIII warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
9. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
10. Uzyskana liczba punktów zaokrąglana zostanie do drugiego miejsca po przecinku.
11. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma równą ilość punktów i nie będzie możliwe wybranie oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą. 17.03.2023 r. o godz. 10.00
1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF. Formularze muszą być podpisane przez osoby umocowane z ramienia Wykonawcy.
XIII. Pozostałe informacje:
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną (preferowaną) na adres e-mail Zamawiającego: zss .w@powiatwolowski .pl.
3. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania
kolejnej ich oceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
6. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
XIV. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana drogą elektroniczną wszystkim uczestnikom postępowania.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomieni zostaną wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym (drogą elektroniczną).

Uwagi:
XV. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych, z siedzibą w:56 - 100 Wołów, Inwalidów Wojennych 10, tel.:+48 71 3892608.
Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iodo.zssipowolow@tuta.io lub listownie na adres: Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, 56 - 100 Wołów.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej ''ustawy PZP'',
- podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
Okres przechowywania danych:
a) w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
b) w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:
- przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,
- dane zawarte na umowie - do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
- w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp., Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Ewa Budzińska, tel. (71) 389 2608; 503055350

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.