Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4948z ostatnich 7 dni
21469z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie aktualizacji Programu ochrony środowiska

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie aktualizacji Programu ochrony środowiska

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Przelewicach
Przelewice 75
74-210 Przelewice
powiat: pyrzycki
tel. 91/564-33-92, 91/564-33-93, fax 91/564-30-50
gmina@przelewice.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Przelewice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91/564-33-92, 9
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2023 - 2026 z uwzględnieniem perspektywy roku 2030 zgodnie z art. 17 oraz art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Analizę Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2023 - 2026 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030 wraz z opisem aktualnego stanu środowiska.
2. Zgromadzenie danych na temat ochrony środowiska na terenie gminy Przelewice.
3. Cele w zakresie ochrony środowiska z podaniem terminów ich osiągnięcia.
4. Zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie ochrony środowiska, zawierające takie elementy jak:
- wskazanie źródeł finansowania planowanych działań,
- harmonogram rzeczowo - finansowy planowanych działań.
5. System monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie ochrony środowiska.
6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczących Programu Ochrony Środowiska obejmujących wszystkie pola eksploatacji wskazane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
II. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Opracowanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2023-2026 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030 wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie opinii w trybie art. 46, 48, 51, 55 ust. 1 i 3 oraz art. 57 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko, która uwzględniać będzie ,,Wytyczne do opracowania programów ochrony środowiska" zamieszczone na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w szczególności wytyczne sektorowych dokumentów programowych współgrających z polityką ekologiczną państwa oraz regionalne dokumenty planistyczne. W ramach opracowania Programu, Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do wykonania poniższych obowiązków:
a) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, według zakresu ustalonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, w tym opracowanie prognozy oddziaływania ww. Programu Ochrony Środowiska dla gminy Przelewice na lata 2023 - 2026 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030 na środowisko jeżeli jest wymagane uzyskanie od ww. organów zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
b) uzyskanie pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie,
c) wykonanie podsumowania zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
d) uzyskanie pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Pyrzyckiego,
e) opracowanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska, który powinien być zgodny i spójny z aktualnymi, unijnymi, krajowymi i lokalnymi dokumentami strategicznymi, musi być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Przeprowadzenie szeroko rozumianego procesu konsultacji społecznych (przynajmniej 1 spotkanie), mających na celu informowanie mieszkańców Gminy Przelewice o toczącym się opracowania dokumentu, a także przygotowania na potrzeby organizowanego spotkania prezentacji multimedialnych, broszur informacyjnych.
3. Sporządzenie raportu z konsultacji społecznych, w którym winien znaleźć się opis przebiegu konsultacji, ich podsumowanie oraz zbiorcze zestawienie zgłoszonych uwag z rekomendacją do ich wprowadzenia lub uzasadnieniem ich nie wprowadzenia.
4. Dokonania zmian zapisów w aktualizowanym Programie Ochrony Środowiska zgodnie z wynikami raportu z konsultacji.
5. Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego ww. dokumentów z uwzględnieniem opinii, wydanych w trybie art. 46, 48, 51, 55 ust. 1 i 3 oraz art. 57 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w sprawie konieczności lub braku
sporządzenia Prognozy Oddziaływania na Środowisko w celu przedłożenia dokumentu do zatwierdzenia pod obrady Rady Gminy Przelewice.
6. Prezentacja dokumentu na Komisji Rady Gminy Przelewice wraz z przedstawieniem prezentacji multimedialnej ostatecznej wersji dokumentu.

Dokument nr: GK.271.2.2023

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Przelewicach, pocztą lub drogą elektroniczną na adres gmina@przelewice.pl do dnia 17.03.2023 r. do godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Przygotowanie ostatecznej Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Przelewice na lata 2023 - 2026 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030 w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy, a w przypadki przeprowadzenia strategicznej oceny w terminie do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Zadanie zostanie uznane za wykonane po przyjęciu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Przelewice na lata 2023 - 2026 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 r. uchwałą Rady Gminy Przelewice i podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego.

Wymagania:
III. POTENCJAŁ TECHNICZNY, WIEDZA I DOŚWIADCZENIE JAKIE POWINIEN POSIADAĆ WYKONAWCA:
Wykonawca musi posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie ochrony środowiska oraz prowadzić działalność gospodarczą objętą przedmiotem zamówienia.
V. INFORMACJA O PROCEDURZE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.
2. Jedynym kryterium będzie cena brutto = 100 %
3. Jeden oferent może złożyć tylko jedna ofertę.
5. Oferty złożone po tym terminie nie będą badane i oceniane przez Zamawiającego. Decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu do urzędu a nie data jej wysłania pocztą.
6. W toku badania i ocen ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA
1.Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przelewicach pod adresem bip.przelewice.pl
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UNIEWAŻNIENIA BĄDŹ ZAMKNIĘCIA POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU OFERENTA
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
VIII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO
Inspektor Justyna Ondycz 91 5643 392 wew. 30 email gospodarkaodpadami@przelewice.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.