Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4932z ostatnich 7 dni
22248z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi sprzątania pomieszczeń

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługi sprzątania pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 52 336 12 20, tel. 56 688 13 73, 56-688-25-73 do 74, faks 56-688-27-56,
r.pllsniak@zdw-bydgoszcz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 52 336 12 20, t
Termin składania ofert: 2023-03-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych należących do RDW Tuchola w 2023 r.
III. Zakres
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do umowy.

Dokument nr: O2.N4.362.27.2023

Składanie ofert:
Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać (w formie skanu uprzednio ręcznie podpisanych dokumentów lub pliku/plików w formacie *.pdf podpisanych ważnym podpisem kwalifikowalnym, zaufanym lub osobistym) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: r.pllsniak@zdw-bydgoszcz.pl.
Oferty można składać również osobiście w sekretariacie RDW Wąbrzeźno lub pocztą tradycyjną na adres Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, Ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno.
X. TERMIN SKŁADANIA ofert
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie do dnia 15.03.2023 r. do godz. 15.00.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin realizacji zamówienia
Wymaga się zrealizowania zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023 r.

Wymagania:
VII. Warunki płatności
Kwota wynikająca z faktury płatna będzie w terminie 30 dni na zasadach szczegółowo określonych we wzorze umowy (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia).
VIII. Inne dane
1. Opis sposobu obliczenia ceny
a) Ceną oferty będzie ceną ryczałtową wpisaną w FORMULARZU OFERTY (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) zawierająca podatek VAT.
b) Cena zostanie wyliczona przez wykonawcę wg. KOSZTORYSU OFERTOWEGO stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
c) Cena określona przez wykonawcę w formularzu ofertowym powinna uwzględniać wszystkie koszty jakie ponosi wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
d) Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Ceny podawać w zaokrągleniu do pełnych groszy.
e) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2. Kryteria oceny ofert
a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, którego wagę określa się 100 %.
b) Zasada przyznawania punktów za cenę polegać będzie na porównywaniu oferty z najniższą ceną brutto do oferty ocenianej.
c) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym ogłoszeniu warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizację przedmiotu zamówienia, a zaoferowana cena nie przekroczy możliwości finansowych zamawiającego.
d) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. Do FORMULARZA OFERTY należy załączyć:
a) Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
b) W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Kontakt:
V. Osoba prowadząca sprawę
- w sprawach merytorycznych: Ireneusz Klofczyński, tel. 52 336 12 20, i.klofczynski@zdw-bydgoszcz.pl
- w sprawach proceduralnych: Rafał Pilśniak, tel. 56 688 13 73, r.pllsniak@zdw-bydgoszcz.pl
Kontakt z w/w osobami jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy RDW tj. 700 - 1500.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.