Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4932z ostatnich 7 dni
22248z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanału...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanału tłocznego w pasie drogowym

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Kurpiowska 21
07-410 Ostrołęka
powiat: Ostrołęka
(29) 760 32 61 do 63, Fax: (29) 769 47 36, tel. 539 970 682
sekretariat@opwik.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrołęka
Wadium: ---
Nr telefonu: (29) 760 32 61 do 63
Termin składania ofert: 2023-03-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA materiałów do budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanału tłocznego w pasie drogowym ulicy księcia Janusza w Ostrołęce
1) Pakiet 1- Armatura wodociągowa
2) Pakiet 2- Rury i kształtki do wody z PE
3) Pakiet 3- Rury i kształtki kanalizacyjne z PVC- U
4) Pakiet 4- Studnie kanalizacyjne
5) Pakiet 5- Studnie betonowe

Dokument nr: OPWIK/3/P/2023

Otwarcie ofert: 7. Miejsce i termin otwarcia ofert - Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.03.2023 r. o godz. 14:10 w siedzibie Zamawiającego w Ostrołęce przy Ul. Kurpiowskiej 21, w sali konferencyjnej

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania ofert
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 16.03.2023 r. o godz. 14;00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
07 - 410 Ostrołęka, Ul. Kurpiowska 21, Sekretariat
i oznaczyć napisem: ,,Oferta na dostawę materiałów do budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanału tłocznego w pasie drogowym ulicy księcia Janusza w Ostrołęce".

Miejsce i termin realizacji:
. Termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Postępowanie przetargowe prowadzone jest na zasadach określonych w Regulaminie Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówień w OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce.
4. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i nie podlegać wykluczeniu na zasadach przyjętych w § 16 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień OPWiK Sp. z o.o.
2) Wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej: 1-jedno zamówienie na dostawę materiałów wód- kan o wartości min. 100 000 zł brutto.
UWAGA: Przez ,,jedno zamówienie na dostawę materiałów wod-kan" należy rozumieć dostawę materiałów wód- kan zrealizowaną w ramach jednej umowy.
5. Wykonawca ubiegający sią o zamówienie musi załączyć do oferty niżej wymagane dokumenty:
1) Druk OFERTA sporządzony według załącznika nr 1 do Warunków Zamówienia.
2} Wypełniony Formularz cenowy sporządzony według załącznika nr 23,4,5,6 do Warunków Zamówienia (w zależności od tego, na który pakiet Wykonawca składa ofertę).
Formularz cenowy należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego. Sporządzenie formularza w innej formie spowoduje odrzucenie oferty,
UWAGA: Brak określenia nazwy producenta w kolumnie 8 formularza cenowego lub wpisanie dwóch lub więcej nazw producentów zostanie potraktowany jako niespełnienie wymagań Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o § 16 ust. 4 pkt. 3 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp, z o.o. (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert).
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
Przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej.
4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika) i składania ewentualnych wyjaśnień.
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według załącznika nr 7 do Warunków Zamówienia.
6) W przypadku składania oferty na pakiet 1 - Armatura wodociągowa, do oferty należy dołączyć niżej wymienione dokumenty dla każdego produktu:
a. Atest higieniczny PZH- dotyczy produktów mających kontakt z wodą pitną (oprócz tabliczek orientacyjnych)
b. Karty katalogowe
c. Deklaracje właściwości użytkowych/ deklaracje zgodności
7) W przypadku składania oferty na pakiet 2 - Rury i kształtki do wody z PE, do oferty należy dołączyć niżej wymienione dokumenty dla każdego produktu:
a. Karty katalogowe
b. Deklaracje właściwości użytkowych/ deklaracje zgodności
c. Atest higieniczny PZH (oprócz kołnierzy stalowych i taśmy niebieskiej oznakowującej).
8) W przypadku składania oferty na pakiet 3 - Rury i kształtki kanalizacyjne z PCV~ U, do oferty należy dołączyć niżej wymienione dokumenty dla każdego produktu:
a. Karty katalogowe
b. Deklaracje właściwości użytkowych/ deklaracje zgodności.
9) W przypadku składania oferty na pakiet 4 Studnie kanalizacyjne, do oferty należy dołączyć niżej wymienione dokumenty dla każdego produktu:
a. Karty katalogowe
b. Deklaracje właściwości użytkowych/ deklaracje zgodności
10) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, sporządzony według załącznika nr 8 do Warunków Zamówienia. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie (referencje).
Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.
Na kopercie z ofertą musi być adres wykonawcy.
8. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
10. Określenie sposobu uzyskania Warunków Zamówienia - Warunki Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.opwik.pl lub można je uzyskać w siedzibie Zamawiającego, ul. Kurpiowska 21, budynek A, pokój nr 7.

Kontakt:
9. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1) W sprawach proceduralnych: Emilia Woźniak: e-mail: emilia.wozniak@opwik.pl
2) W sprawach merytorycznych: Adam Ustaszewski- e-mail: zs@opwik.pl, nr tel. 539 970 682

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.