Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4860z ostatnich 7 dni
22421z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białogardzie
ul. Lipowa 1
78-200 Białogard
powiat: białogardzki
tel. 94 31 20 110 fax 94 31 20 180, tel.: 94 3120120,, tel. (94) 312 01 21
o.administracyjny@bialogard.sr.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Białogard
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 94 31 20 110 fa
Termin składania ofert: 2023-03-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Sąd Rejonowy w Białogardzie zaprasza do złożenia oferty na:
,,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu polegającego na przystosowaniu pomieszczenia gospodarczego na archiwum zakładowe wraz z nadzorem autorskim".
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont polegający na przystosowaniu pomieszczenia gospodarczego na archiwum zakładowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) w oparciu o wytyczne zamawiającego (w tym wizje lokalną).
Dokumentacja powinna uwzględniać w szczególności:
? wstawienie okratowania do istniejącej stolarki okiennej,
? wymiana stolarki drzwiowej polegająca na usunięciu istniejącej bramy garażowej oraz zabudowie nowych drzwi aluminiowych P4, wraz z zadaszeniem przed drzwiami,
? zabudowanie otworu garażowego bloczkami YTONDG wraz z tynkiem zewnętrznym i wewnętrznym,
? remont posadzki,
? malowanie ścian i sufitu,
? dostosowanie oświetlenia (biorąc od uwagę przyszłe ustawienie regałów),
? przeprowadzenie instalacji cieplnej do pomieszczenia z budynku Sądu przy Ul. Lipowej 1A,
? wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu oraz instalacji alarmowej wraz z czujkami dymu/ognia/ruchu podłączonej do istniejącej instalacji alarmowej w budynku Sądu,
? wykonanie odpowiedniej wentylacji.
2. Zakres prac:
a) Sporządzenie projektu budowalnego,
b) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, zestawienia materiałów.
3. Uwagi i wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
a) dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia będzie jawna,
b) projekty, przedmiary i kosztorysy inwestorskie mają być wykonane w zapisie elektronicznym na płycie CD lub DVD,
c) dokumentację należy opracować w dwóch egzemplarzach (2 komplety w wersji papierowej i 2 komplety w wersji elektronicznej w formacie pdf),
d) Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego:
? w ramach umowy Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w trakcie trwania robot budowlanych związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy zgodnie z art. 20 ust. 1. pkt 4 ustawy Prawo budowlane,
? nadzór autorski sprawowany będzie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych objętych umową,
? Zamawiający po podpisaniu umowy na realizację robót budowlanych zawiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie realizacji robót,
? Wykonawca będzie pełnić nadzór autorski wg potrzeb wynikających z postępu robót oraz na każde wezwanie inspektora nadzoru, dokonane telefonicznie lub faksem, na trzy dni przed oczekiwanym pobytem.
4. Wykonawca dokumentacji projektowej pozyska na rzecz Zamawiającego ewentualne wymagane opinie/uzgodnienia we właściwych urzędach, uzgodnienia projektantów branżowych pod względem sanitarno - epidemiologicznych, bhp i przeciwpożarowych oraz innych jeśli będą wymagane, uzyskanie pozytywnych opinii rzeczoznawców.
5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu dodatkowych informacji oraz wyjaśnień niezbędnych do przedstawienia właściwemu organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.
6. Koszty wszystkich materiałów, uzgodnień, ekspertyz, decyzji niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej pokryje Wykonawca.
7. Ogólne dane o obiekcie mieszczącym się w Białogardzie przy Ul. Lipowej 1A:
Obiekt to budynek przyległy do wysokiego muru, jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej z dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej.
Podstawowe dane techniczne obiektu:
? Powierzchnia zabudowy: 34,9 m2
? Powierzchnia użytkowa: 29,3 m2
? Kubatura: 124 m3
? Powierzchnia dachu: 39,1 m2
? Wymiary obiektu w cm. (dł. x szer. x wys.): 757 x 456 x 390.
Konstrukcja i materiały
1. Ściany parteru - murowane z cegły ceramicznej.
2. Nadproża - prefabrykowane.
3. Konstrukcja dachu - drewniana krokwiowa.
4. Pokrycie dachu - blachodachówka.
5. Tynki i okładziny zewnętrzne - tynki cementowo-wapienne.
6. Tynki i okładziny wewnętrzne - tynki cementowo-wapienne.
7. Podłogi i posadzki - pos. bet.
8. Stolarka okienna - okna PVC.
9. Stolarka drzwiowa - wrota garażowe segmentowe.
10.Rynny i rury spustowe - PVC.
11. Instalacja elektryczna - do oświetlenia i gniazd wtykowych 230V
12.Wentylacja - brak.

Dokument nr: A - 26 - 16/23

Otwarcie ofert: 16. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sądzie Rejonowym w Białogardzie, Ul. Lipowa 1, pokój 15, w dniu 16 marca 2023 r., godz. 12.15.
17. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert.

Składanie ofert:
12. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białogardzie Ul. Lipowa 1, 78-200 Białogard (w Biurze Podawczym na parterze pokój nr 2) lub przesłać pocztą, bądź w formie elektronicznej przesłać na adres e-mailowy: o.administracyjny@bialogard.sr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2023 r. do godz. 12.00.

Wymagania:
III. Wizja lokalna.
1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej - oględzin stanu istniejącego obiektu celem zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
2. Zamawiający wymaga od osób zainteresowanych wizją potwierdzenia telefonicznie lub pocztą e-mail chęci wzięcia udziału w wizji lokalnej oraz wskazania jej terminu.
3. Dojazd Wykonawców na miejsce wizji we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Wizja lokalna przewidziana przez Zamawiającego jest dobrowolna i jej nie odbycie nie stanowi przeszkody w złożeniu ważnej oferty w niniejszym postępowaniu.
5. Ryzyko nieodbycia wizji lokalnej i niedokonania oględzin stanu istniejącego obiektu obciąża Wykonawcę. Wykonawca nie może na etapie realizacji powoływać się względem Zamawiającego na okoliczności, które możliwe były do rozpoznania podczas wizji lokalnej.
IV. Opis kryteriów wyboru wykonawcy.
1. Ocenie będą podlegać wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:
cena oferty brutto - 100 %.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, poprzez zamieszczenie Informacji o wyborze oferty na stronie internetowej Sądu www.bialogard.sr.gov.pl.
V. Warunki realizacji zamówienia (istotne postanowienia umowy). 1. Wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie niezbędnych uzgodnień - w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy. 2. Wynagrodzenie Projektanta ustala się jako ryczałtowe i będzie płatne po protokolarnym odbiorze dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez Zamawiającego - bez uwag. 3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
VI. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentem potwierdzającym stosowne uprawnienia Wykonawcy - załącznik nr 2.
Spełnienie warunków, o których mowa powyżej, stanowić będzie podstawę dopuszczenia złożonej oferty do badania pod kątem spełnienia wymagań merytorycznych oferowanego przedmiotu zamówienia, a w przypadku pozytywnego wyniku tego badania - do oceny.
2. Od momentu ogłoszenia postępowania wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą drogi elektronicznej i faksu.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku uchylania się Wykonawców od potwierdzenia odbioru oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, to Zamawiający na potwierdzenie doręczenia w celach dowodowych posłuży się ,,Raportem transmisji danych" z faksu i komunikatem o wysłaniu wiadomości z poczty elektronicznej.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść zapytania oraz udzielonego wyjaśnienia na stronie internetowej bez ujawnienia źródła zapytania.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego Zaproszenia wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt 5.
9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści zaproszenia do złożenia oferty niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
10. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Opis sposobu przygotowywania oferty.
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodną z niniejszym zaproszeniem. Do sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
b) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
c) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
d) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dla zachowania czytelności oferta powinna być wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym, może mieć także postać wydruku komputerowego.
e) Dokumenty składające się na ofertę winny być aktualne w terminie składania ofert i przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy poprzez umieszczenie klauzuli ,,za zgodność z oryginałem".
f) Oferta oraz wszelkie oświadczenia powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
g) Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, nadpisanie, uzupełnienie, muszą być parafowane przez Wykonawcę.
h) Strony oferty wraz z załącznikami do oferty i oświadczeniami winny być trwale ze sobą połączone, w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację. W treści ofert winna być informacja o ilości stron. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były sporządzone według porządku zagadnień określonych w zaproszeniu do złożenia ofert, oraz aby oferta zawierała spis wszystkich przedkładanych dokumentów i załączników.
i) Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
j) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
k) Wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się również wszystkich wspólników spółki cywilnej.
l) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie - formularz ofertowy - części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
m) Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - części oferty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie oferty innym uczestnikom postępowania (zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa"). Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
13. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
14. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według takich samych zasad, jak wprowadzanie zmian i poprawek, z napisem na kopercie ,,WYCOFANE". Oferta wycofana nie będzie otwierana i zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.
15. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
18. Kolejność otwarcia ofert zgodna będzie z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.
19. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
20. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
VIII. Pozostałe zastrzeżenia.
W przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą. W przypadku braku porozumienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z kolejnymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty - według rankingu ofert.

Kontakt:
VII. Termin i sposób przekazania odpowiedzi przez wykonawcę.
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Mariusz Wołkowski - tel. (94) 312 01 21, email: mariusz.wolkowski@bialogard.sr.gov.pl.
8. Pytania należy kierować na adres: Sąd Rejonowy w Białogardzie, ul. Lipowa 1, 78-200 Białogard, fax: 94 3120180; e-mail: o.administracyjny@bialogard.sr.gov.pl lub mariusz.wolkowski@bialogard.sr.gov.pl. powołując się na nr sprawy: A - 26 - 16/23. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.