Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4950z ostatnich 7 dni
21472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Czyszczenie oraz przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Czyszczenie oraz przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pszczyna
Pszczyna ul. Rynek 2
43-200 Pszczyna
powiat: pszczyński
tel.(032) 449-39-00
pszczyna@pszczyna.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Pszczyna
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.(032) 449-39-00
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Czyszczenie oraz przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych w szkołach i przedszkolach Gminy Pszczyna w 2023 roku " 1. Zakres zadania :
1. 1 Czyszczenie przewodów :
1.1.1 Pierwsze czyszczenie przewodów spalinowych w roku z terminem wykonania od dnia podpisania umowy do 10.04.2023 r.
1.1.2 Sporządzenie protokołu z pierwszego czyszczenia przewodów 1.2 Czyszczenie i sprawdzenie przewodów :
1.2.1 Czyszczenie - drugie czyszczenie przewodów spalinowych w roku, czyszczenie przewodów wentylacyjnych oraz przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych z terminem wykonania od 02.10.2023 r. do 16.10.2023 r.
1.2.2 Sprawdzenie :
- wykonania zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli okresowej,
- zmian w kanałach i przewodach spalinowych, jakie wprowadzono za zgodą właściciela lub zarządcy budynku w okresie od poprzedniego przeglądu,
- drożności przewodów kominowych,
- siły ciągu kominowego, ustalonego przy pomocy atestowanego urządzenia pomiarowego zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych,
- występowania uszkodzeń przewodów na całej ich długości, kanałów, czopuchów, włazów, ław kominowych, nasad kominowych itp.,
- posiadania sprawnie działających urządzeń wentylacyjnych, w tym nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (np. trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły co., itp.),
- częstotliwości okresowego czyszczenia przewodów kominowych, o jakich mowa w § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. , Nr 109 , poz.719 z późn. zm.)
-do godnego dostępu do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami,
- występowania innych stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
1.2.3 Osoba dokonująca przeglądu przewodów kominowych jest zobowiązana sporządzić protokół wg załącznika nr 8 do niniejszego zaproszenia, który będzie załącznikiem do książki obiektu budowlanego (zob. art. 64 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane).
2. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia:
2.1 załącznik nr 7 - zestawienie przewodów i podłączeń kominowych w rozbiciu na poszczególne placówki
2.2 załącznik nr 4 , 5 i 6 - formularz wyceny nr 1 , 2 i 3 w rozbiciu na poszczególne placówki

CPV: 90915000-4

Składanie ofert:
7. Składanie ofert :
Pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Pszczynie, Ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna do dnia 17.03.2023 r. włącznie .

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia:
pkt. 1 ppkt. 1.1. od dnia podpisania umowy do 10.04.2023 r. pkt. 1 ppkt. 1.2. od 02.10.2023 r. do 16.10.2023 r.

Wymagania:
Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych
5. Wymagana gwarancja : nie dotyczy
6. Składanie ofert częściowych : dopuszcza się /na poszczególne placówki szkolne/.
9. Zawartość oferty :
a) formularz oferty - załącznik nr 1 do zaproszenia
b) formularz wyceny nr 1 - załącznik nr 4
c) formularz wyceny nr 2 - załącznik nr 5
d) formularz wyceny nr 3 - załącznik nr 6
e) aktualne uprawnienia do przeglądu kominów. 10.Opis sposobu obliczenia ceny :
a) Cenę oferty należy określić ( wg. załączników nr 4, 5 i 6 ) za przegląd i czyszczenie przewodów i podłączeń kominowych przez osobę posiadająca aktualne uprawnienia.
W wycenie należy uwzględnić wartość zużytych materiałów oraz koszt przejazdu do szkół.
b) Cenę obliczoną w sposób podany w punkcie ,,a" należy wpisać do formularza oferty Uwaga - zamawiający będzie rozpatrywał ceny na poszczególne obiekty
11. Kryteria oceny ofert
Oferty oceniać się będzie tylko na podstawie ceny ofertowej. Cena - waga 100 %
punktacja- 100 pkt dla oferty najtańszej, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wzór : (cena oferty najtańszej podzielona przez ceną oferty rozpatrywanej)xl00pkt Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12. Warunki zawarcia umowy
12.1 Projekt umowy, na której warunkach nastąpi zawarcie umowy z wybranym w niniejszym postępowaniu wykonawcą jest integralną częścią zaproszenia i stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
12.2 Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, w przypadku gdy Wykonawca narusza ciążące na nim obowiązki lub prawa Zamawiającego wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych albo postanowień niniejszej umowy, a w szczególności gdy wykonywanie przedmiotu umowy będzie prowadzone przez osoby nie posiadające wymaganych prawem uprawnień.
12.3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z umowy.
12.4 Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu uczestnictwa podwykonawców.
13. Postanowienia ogólne
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.
2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie załączniki określone w niniejszym zaproszeniu .
3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem" przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
6. Gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo z wyszczególnionym zakresem pełnomocnictwa i podpisem osób reprezentujących wykonawcę..
7. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zaproszeniu tylko jedną ofertę.

Kontakt:
8. Zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego, tj.: Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna lub drogą elektroniczną na adres e-mail: pszczyna@pszczyna.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.