Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
5900z ostatnich 7 dni
22421z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów elektrycznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Towarowa 9
22-100 Chełm
powiat: Chełm
tel. (82) 565-34-51+53, fax (82) 565-31-30
przetargi@mpec.chelm.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (82) 565-34-51+
Termin składania ofert: 2023-03-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA materiałów elektrycznych
II. Przedmiot zamówienia:
Zapraszamy do złożenia oferty na jednorazową dostawę materiałów elektrycznych opisanych
w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: NZ/12S/2023

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Ul. Towarowa 9, 22-100 Chełm - w Sekretariacie lub za pośrednictwem poczty na ten sam adres lub w formie elektronicznej na skrzynkę mailową: przetargi@mpec.chelm.pl
2. Na kopercie lub w tytule maila należy wpisać:
,,Oferta - DOSTAWA materiałów elektrycznych'' - nie otwierać do dnia 15.03.2023 r. do godz. 11;15
3. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 15.03.2023 r. o godz. 11;00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
a) Poz, nr 1 Formularza cenowego tj. studnie SK-1:
- 5 szt. - do 14 kwietnia 2023 r. (nie wcześniej niż 5 kwietnia 2023 r.)
- 31 szt. - do 15 czerwca 2023 r. (nie wcześniej niż 8 czerwca 2023 r.)
b) Poz, nr 2-4 Formularza cenowego: do 14 kwietnia 2023 r. (nie wcześniej niż 5 kwietnia 2023 r.)
c) Poz, nr 5-58 Formularza cenowego: do 28 kwietnia 2023 r. (nie wcześniej niż 21 kwietnia 2023 r.)

Wymagania:
1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie zapytania ofertowego i nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.
2. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem:
www.mpec.chelm.pl.
3. Informacja o ochronie danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: www.mpec.chelm.pl.
4. Treść Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług i materiałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Chełmie dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: www.mpec.chelm.pl.
IV. Informacje dodatkowe
1. Cena, którą Wykonawca zaoferuje w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy, w tym koszty transportu.
2. Wykonawca dostarczy zamówiony towar na adres siedziby Zamawiającego do strefy zamkniętej spółki (tj. Magazyn).
3. Wykonawca podczas dostawy przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz przepisów przeciwpożarowych - zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującą u Zamawiającego ,,Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług i materiałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie".
4. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 póz. 835), oraz nie podlegają zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1,z późn. zm.).
V. Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający oceni oferty wg kryterium ceny brutto - 100 %
2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.
VI. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
4. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany Załącznik nr 1- Formularz ofertowy;
b) wypełniony i podpisany Załącznik nr 2- Formularz cenowy;
4. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.
VIII. Istotne postanowienia w sprawie realizacji zamówienia.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy materiałów elektrycznych w ilości i o cechach zgodnych z wykazem znajdującym się w Załączniku nr 2 Formularzu cenowym.
2. Realizacja dostawy materiałów elektrycznych nastąpi w terminach zgodnych z częścią III Zapytania ofertowego.
3. Wykonawca wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty otrzyma Zamówienie zgodne ze złożoną ofertą - Formularzem cenowym Załącznikiem nr 2.
4. Cena określona w Formularzu oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu.
5. Zapłata za dostarczone materiały elektryczne nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (tj. od daty jej wpływu na dziennik podawczy Zamawiającego) przelewem na rachunek bankowy.
6. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braku ilościowego lub/i wad materiałów elektrycznych bądź niezgodności dostawy z Zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub/i wymiany dostarczonego towaru na pełnowartościowy bądź dostawy towaru zgodnego z Zamówieniem, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy. Termin zapłaty należności liczony będzie od dnia uzupełnienia niedoborów w towarze lub/i dostarczenia materiałów elektrycznych wolnych od wad.
7. Strony ustalają, że w przypadku niedotrzymania terminów dostaw określonych w części III Zapytania ofertowego (zgodnych z Zamówieniem) Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary za każdy dzień opóźnienia w wysokości 5% wartości brutto materiałów elektrycznych, których dotyczy opóźnienie.
lXi Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania cenowego drogą mailową na powyższy adres.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
Emilia Zienkiewicz tel. (82) 565-34-51+53 wew. 140 w godz. 7;00-15;00 e-mail: emilia.zienkiewicz@mpec.chelm.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.