Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1025z dziś
5957z ostatnich 7 dni
23272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stryszowie Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Stryszów 557
34-146 Stryszów
powiat: wadowicki
Telefon: 33 879 74 95
zamowienia@sgzoz-stryszow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Stryszów
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 33 879 74 9
Termin składania ofert: 2023-03-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stryszowie.
Zamówienie realizowane w ramach projektu grantowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia, w ramach projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18 - Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dokument nr: ZP/RC/2/2023

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem skrzynki pocztowej email zamowienia@sgzoz-stryszow.pl
Oferta powinna zostać sporządzona według formularza oferty, który stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i przesłana w postaci ,,skanów" za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail zamowienia@sgzoz-stryszow.pl do dnia 14.03.2023 roku. godz. 11:00.

Wymagania:
Niniejsze postępowanie wyłączone jest spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.).
III. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za email: zamowienia@sgzoz-stryszow.pl
3. Złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu składania ofert.
4. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail zamowienia@sgzoz-stryszow.pl
5. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.
6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodne z w/w opisem ponosi Wykonawca.
V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień,
1.2. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,
1.3. nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
1.4. złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert.
VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający podczas oceny ofert kierować się będzie kryterium:
1. Cena brutto przedmiotu zamówienia 100 % wg wzoru:
Cena =
Cena oferty najniższa
x 100 x 100 %
Cena ocenianej oferty
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
Ocena jakości przeprowadzona zostanie w oparciu o punktację parametrów. Oferty zostaną ocenione wg podanych algorytmów przyznając im ocenę punktową. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów obliczonych wg powyższych algorytmów.
VII Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia.
2. Karty katalogowe, ulotki, materiały informacyjne (w języku polskim) dla oferowanego sprzętu Wykonawca winien w katalogach wskazać, zaznaczyć oferowane parametry - dotyczy Pakietu nr 4
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określaną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika, do oferty winien być dołączony dokument stwierdzający upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo).
5. Zamawiający pobiera samodzielnie KRS lub CEIDG z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
6. Oferta i wszystkie jej załączniki powinny być czytelne, sporządzona w języku polskim. Do wszystkich dokumentów i oświadczeń sporządzonych w języku obcym muszą być dołączone ich tłumaczenia na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
7. Wszystkie dokumenty należy przesłać w postaci skanów lub pliku pdf. za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail zamowienia@sgzoz-stryszow.pl.
8. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
VIII Opis sposobu obliczenia ceny, rozliczenia i płatności:
1. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
3. Płatność nastąpi w formie przelewu do dnia 31.03.2023.
IX Tryb udzielenia wyjaśnień dotyczących treści istotnych warunków zamówienia.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić istotne warunki zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający umieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
X Termin związania ofertą:
1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2 Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.
XI Unieważnienie zapytania ofertowego:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, jeśli:
1.1. nie została złożona żadna oferta,
1.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotą, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
XI Informacja o wynikach:
1. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego.
XIII Inne informacje:
1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
2 W przypadku braku uzupełnienia dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienie tylko najkorzystniejszą ofertę.
3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji niniejszego zamówienia.
4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania poprawy omyłek pisarskich i rachunkowych w złożonej przez Wykonawcę ofercie.
5 Zamawiający zastrzega, że w przypadku zawarcia umowy drogą korespondencyjną, za dzień zawarcia umowy uważa się datę wpisaną przez Zamawiającego w komparycji umowy. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się, że w dniu wysyłki oryginału umowy do Wykonawcy, prześle droga mailową skan podpisanej jednostronnie umowy, w której wskazana będzie data jej zawarcia.
Kierownik SG ZOZ w Stryszowie

Uwagi:
XII Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stryszowie, Stryszów 557, 34-146 Stryszów,
2 administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@iods.pl. oraz listownie na adres podany powyżej. Z Inspektorem ochrony danych
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stryszowie oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy Pzp.
5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8 posiada Pani/Pan:
8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9 nie przysługuje Pani/Panu:
9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt:
II Osoby upoważnione do kontaktu:
W sprawach proceduralnych e-mail: zamowienia@sgzoz-stryszow.pl
W sprawach merytorycznych w zakresie przedmiotu zamówienia Ewa Bąk - e-mail: kierownik@sgzoz-stryszow.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.