Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4950z ostatnich 7 dni
21472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów
powiat: pińczowski
Tel.- 41 35 760 01 w. 240 faks - 41 35 760 07
starostwo@pinczow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Pińczów
Wadium: nie jest wymagane
Nr telefonu: Tel.- 41 35 760 01 w
Termin składania ofert: 2023-03-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
PROWADZONYM W TRYBIE PRZEWIDZIANYM DLA POSTĘPOWAŃ O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO, DLA USŁUGI OBEJMUJĄCEJ WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
MODERNIZACJI INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ BUDYNKÓW A-B-C-D SZPITALA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE
III. PRZEDMIOT ZMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sytemu sygnalizacji pożarowej budynków A-B-C-D szpitala powiatowego w Pińczowie.
Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale II Zaproszenia

CPV: 75251110-4, 71320000-7, 79930000-2, 71317100-4, 4512100-8

Dokument nr: PiPR.IV.0272.05.2.2022

Składanie ofert:
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert. Na kopercie należy umieścić tekst - ,,dokumentacja instalacji SSP szpitala", nie otwierać przed 14 marca 2023 roku, godz. 10.00"
XI. SKŁADANIE OFERT I OTWARCIE
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
o drogą listowną, na adres: Starostwo Powiatowe w Pińczowie, 28-400 Pińczów . Ul. Zacisze 5
lub
o osobiście - miejsce sekretariat Zamawiającego, adres jw.,
w terminie do dnia 14 marca 2023 roku, godz. 15.00.

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN REALIZACJI ZMÓWIENIA
Zamawiający ustala następujące terminy realizacji przedsięwzięcia:
1. termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy,
2. zakończenia realizacji umowy w terminie 70 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy (pozwolenie na budowę nie jest wymagane).
Termin realizacji stanowi kryterium oceny oferty, szczegóły rozdział XIV

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamÓwienia
Zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) do zamówień o wartości poniżej 30 000 euro, nie stosuje się zapisów ustawy.
Postępowanie prowadzone jest w trybie Zarządzenia Starosty Pińczowskiego nr 7.2021 roku z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pińczowie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00zł.

o Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego www.pinczow.pl,
o W zakresie nieuregulowanym niniejszym Zaproszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i przepisów szczególnych
o Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej Zaproszenia wraz załącznikami.
o Zamawiający nie jest płatnikiem podatku VAT.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą biegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszym Zaproszeniu tj.:
1. złożą ofertę spełniającą warunki Zaproszenia, czyli ofertę zgodną w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków realizacji ze wszystkimi wymogami określonymi niniejszym Zaproszeniem, w wyznaczonym terminie do składania ofert.
2. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3. posiadają wiedzę i doświadczenie tj.:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności ten jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
o 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji alarmu pożaru dla co najmniej 300 czujek, realizowaną w budynku użyteczności publicznej1 ;
4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej
o jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zamawiający wymaga by projektant instalacji SSP posiadał udokumentowane doświadczenie - min.1 opracowanie projektowe instalacji SSP dla obiektu użyteczności publicznej1.

5. Odnośnie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana podstawie złożonych dokumentów przez Wykonawcę, na zasadzie spełnia /nie spełnia.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty wskazanych poniżej dokumentów:
o aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (oryginał lub kopia potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem"),
o wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, opisu przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających należyte wykonanie, w szczególności informacji o wykonaniu usług zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Do oferty dołączyć- załącznik nr2 do Zaproszenia.
o wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia określonego Zaproszeniem, odpowiedzialnych za projektowanie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, z załączeniem dowodów potwierdzających ich kwalifikacje (wraz z aktualnymi zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego -dot. projektanta),
Do oferty dołączyć - załącznik nr 3 do Zaproszenia.
o upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub z dokumentów załączonych do oferty (odpis z rejestru) w oryginale.

2. Dopuszczalne jest składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:
o ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, pełnomocnictwo musi być złożone z ofertą, w oryginale (lub notarialnie poświadczonej kopii).
o są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących Wykonawcy. Warunki udziału uważa się za spełnione, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą się ich spełnianiem.
o jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana Zamawiający może przed zawarciem umowy o zamówienie żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu< aktualny odpis ...> ) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
o jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionym w terminie w/w.
o dokumenty o których mowa powyżej muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 15 dni2.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oferta musi zawierać:
o załącznik nr 1 formularz ofertowy - wypełniony, ostemplowany, podpisany, złożony w oryginale
o wypełniony i podpisany załącznik nr 2 Wykaz usług wraz z dokumentami w nim wskazanymi,
o wypełniony i podpisany załącznik nr 3 Wykaz osób wraz z dokumentami w nim wskazanymi,
o pełnomocnictwa - wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadkach gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub/i ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza,
o dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty w przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub Krajowego Rejestru Sądowego. W druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dokument/y lub dołączyć do oferty dokument/y wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski.
3. Wykonawca może zmienić formę graficzną wzorów załączników do Zaproszenia jednakże treść zawarta we wzorach nie może ulec zmianie.
Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Otwarcie nastąpi niezłącznie po upływie terminu składania.

XII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością co do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) - nie dopuszcza się walut obcych.
3. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
4. Charakter przyjętego wynagrodzenia oznacza, że jeżeli rzeczywisty rozmiar lub koszt prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia przewyższy planowany, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia.
5. W zadeklarowanej cenie ryczałtowej muszą zawierać się wszelkie czynności i koszty niezbędne dla właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

XIII. KRYTERIA I SPOÓB OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:
1.1. cena - 80% .
Sposób oceny: Lp = Cn / Cb x 80% x 100 ; gdzie: Lp - liczba punktów; Cn - najniższa cena wśród ofert Cb - cena badanej oferty.
1.2. długość terminu wykonania usługi liczona w dniach kalendarzowych - 20%
Zamawiający oczekuje zaoferowania przez wykonawców maksymalnie 70 dniowego terminu realizacji zamówienia. Wykonawca który zaoferuje termin:
o 70 dni kalendarzowych otrzyma - 0pkt.
o 65 dni kalendarzowych -10 pkt.
o 60 dni kalendarzowych -20pkt.
2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia.
3. Oferta, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Zaproszeniu, została oceniona jako najkorzystniejsza .
2. Umowa - której wzór stanowi załącznik nr 4 do Zaproszenia - zostanie podpisana bez zbędnej zwłoki w terminie 3 dni roboczych od dnia wyboru oferty, dopuszcza się podpisania umowy korespondencyjnie.
3. Wykonawca wraz z podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu:
o wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są zobowiązani dołączyć umowę konsorcjum,
o umocowanie do podpisania umowy, jeżeli wynika z oferty,
o w przypadku, gdy wartość umowy przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych, Wykonawca ten zobowiązany będzie do dostarczenia, przed podpisaniem umowy, uchwały lub odpisu umowy spółki, zezwalającego na zaciąganie takich zobowiązań.

Uwagi:
XV. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO
1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - dalej ,,RODO") Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Pińczowie.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP - w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 PZP.
4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Niezależnie od postanowień pkt 27.4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe.
7. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
8.1 dostępu do swoich danych osobowych - zgodnie z art. 15 RODO,
8.2 do sprostowana swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO,
8.3 do żądania od Zamawiającego - jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
8.4 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
10. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
10.1 prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
10.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych

Kontakt:
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM.
1. Niniejsze postępowanie z zastrzeżeniem prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.
2. Zamawiający dopuszcza formę faksu i poczty elektronicznej. Strona, otrzymująca dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem nie jest zobowiązana do potwierdzenia faktu ich otrzymania.
3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów,
faksem na numer 41 35 760 07 lub pocztą elektroniczną na starostwo@pinczow.pl .
We wszelkiej korespondencji dotyczącej postępowania zaleca się dopisek ,,dot. SSP dla szpitala"
5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest pracownik Zamawiającego: Małgorzata Dymek e-mail: starostwo@pinczow.pl .

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.