Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5208z ostatnich 7 dni
22202z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utrzymanie czystości i porządku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utrzymanie czystości i porządku

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
ul. Lotników Polskich 1
08-530 Dęblin
powiat: rycki
tel. / faks: 261 519 450 / 261 519 450, tel. 535 645 012
zamowienia@muzeumsp.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Dęblin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. / faks: 261 519
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Działając na podstawie § 7 ust. 2 lit. b) Regulaminu udzielania zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto, wprowadzonego
Zarządzeniem Nr 3/Z/21 Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie z dnia 26 lutego
2021 r. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z siedzibą przy Ul. Lotników Polskich 1,
08-530 Dęblin, wraz z oddziałem Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, z siedzibą
przy Ul. Wojska Polskiego 70, 75-903 Koszalin, przesyła zapytanie ofertowe na realizację
zadania pod nazwą ,,Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum Obrony
Przeciwlotniczej w Koszalinie".
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług pod nazwą:
,,Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej
w Koszalinie".
2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do utrzymywania
czystości i porządku na terenie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie,
z siedzibą przy Ul. Wojska Polskiego 70, w tym w szczególności polegającym na:
a) Bieżącym utrzymaniu w czystości drzwi wejściowych, przeszkleń, drzwi
biurowych i magazynowych.
b) Konserwacji posadzki części wystawienniczej, biurowej i magazynowej o łącznej
powierzchni 767 m 2 polegającej na zamiataniu, odkurzaniu, usuwaniu pajęczyn,
myciu z częstotliwością cztery razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku)
w godz.ch porannych.
c) Konserwacji i czyszczeniu posadzki części wystawienniczej, biurowej
i magazynowej o łącznej powierzchni 767 m 2 maszyną na wniosek
Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
d) Odkurzaniu, myciu, usuwaniu pajęczyn z podestów, skrzynek hydrantowych,
itp. w części wystawienniczej.
e) Odkurzaniu i myciu ram okiennych i parapetów części wystawienniczej.
f) Utrzymaniu czystości w pomieszczeniach biurowych tj. ścieranie kurzu z mebli,
parapetów, ram okiennych oraz żaluzji, usuwanie pajęczyn, opróżnianie koszy na
śmieci oraz niszczarek, wymiana worków na śmieci wg potrzeb.
g) Utrzymaniu czystości w pomieszczeniach sanitariatów oraz pomieszczeniach
socjalnych polegające na myciu umywalek, zlewów, powierzchni posadzek oraz
ścian, ścieraniu kurzu i zabrudzeń z parapetów, usuwaniu pajęczyn, opróżnianiu
koszy na śmieci oraz wymiana worków na śmieci, uzupełnianiu środków
higienicznych, tj. mydła w dozownikach, płynu do naczyń, wkładów
w zawieszkach do WC, odświeżaczy powietrza, ręczników papierowych oraz
papieru toaletowego z częstotliwością co najmniej raz dziennie oraz w miarę
potrzeby w dniach od poniedziałku do soboty.
h) Utrzymaniu czystości w ekspozycji plenerowej Muzeum, w szczególności wzdłuż
utwardzonych ciągów komunikacyjnych, tj. opróżnianiu pojemników na odpady
komunalne, zbieraniu odpadów komunalnych również po zewnętrznej stronie
ogrodzenia Muzeum na terenie bezpośrednio przyległym (ok. 2 m od
ogrodzenia), z częstotliwością raz dziennie oraz w miarę potrzeby, przecieranie
ławek i tabliczek opisowych eksponatów z częstotliwością, z częstotliwością
cztery razy w tygodniu (od wtorku do soboty).
i) Bieżącym utrzymaniu terenów zewnętrznych o nawierzchni utwardzonej, w tym
między innymi: zamiatanie, grabienie liści, koszenie i usuwanie przerostów trawy,
usuwanie chwastów, nawożenie i ochrona krzewów, wraz z zagospodarowaniem
odpadów we własnym zakresie, odśnieżanie ciągów pieszych i terenów
ekspozycji muzeum.
j) Myciu okien wewnątrz i na zewnątrz budynku z częstotliwością trzy razy przez
okres realizacji umowy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
dyżuru
personelu
sprzątającego
w
czasie
wydarzeń
okolicznościowych, polegającego na bieżącym sprzątaniu części wystawienniczej
oraz ekspozycji plenerowej Muzeum, w tym również w godz.ch nocnych,
z częstotliwością co najmniej dwa razy w trakcie trwania umowy.
l) Sprzątaniu wnętrza samolotu Jak-40 wg potrzeb zgłaszanych przez
Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu oraz mycie
powierzchni zewnętrznych samolotów Jak-40 i TS-11 Iskra dwa razy w czasie
trwania umowy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki płatności, obowiązki Wykonawcy
i Zamawiającego oraz wszystkie postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu
zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do
niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 90910000-9, 90911300-9, 90919200-4

Dokument nr: MSP-ZP.2612.5.2023

Składanie ofert:
Ofertę
należy
przesłać
pocztą
elektroniczną
na
adres
e-mail:
zamowienia@muzeumsp.pl, faksem na numer 261 519 450 lub za pośrednictwem
operatora pocztowego na adres Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Ul. Lotników
Polskich 1, 08-530 Dęblin.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2023 r. do godz.
10:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy, określony w § 2 wzoru
umowy, w okresie od dnia 01.04.2023 r. do dnia 31.03.2024 r.

Wymagania:
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto.
2. Postępowanie prowadzone z wyłączeniem stosowanie przepisów ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710
ze zm.). Podstawę prawną wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia
stanowi wyłączenie ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) ze względu
na szacunkową wartość zamówienia poniżej progu 130 000 zł netto oraz § 7 ust. 2
lit. b) Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
130 000 zł netto wprowadzonego Zarządzeniem Nr 3/Z/21 Dyrektora Muzeum Sił
Powietrznych w Dęblinie z dnia 26 lutego 2021 r.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części
zamówienia Podwykonawcom.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania
ofert.
8. W celu przygotowania rzetelnej oferty zaleca się przeprowadzenie wizji
lokalnej obiektu. Wykonawcy mogą uzgodnić termin przeprowadzenia
oględzin obiektu z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do
udzielania informacji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania do upływu terminu
składania ofert, o każdej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawców, którym
zostało przesłane zapytanie ofertowe.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym
jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez
wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych oraz bez konieczności
podawania do publicznej wiadomości uzasadnienia.
11. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
3. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie faksem lub drogą elektroniczną za
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą
elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.
7. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o szczegółach podpisania umowy
z Zamawiającym.
8. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi
niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty drogą elektroniczną na adres e-mail
podany w ofercie.
VI. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU OFERT
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
stanowi cena brutto - 100 %.
2. Sposób oceny ofert - liczba punktów przyznanych ofercie zostanie obliczona według
wzoru:
C = (C min / C ob ) x 100
gdzie:
C - ocena badanej oferty (liczba punktów przyznana ofercie)
C min - najniższa cena spośród badanych ofert
C ob - cena oferty badanej
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu
wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Punkty zostaną obliczone
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę
punktów i którego oferta będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Kontakt:
5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Artur
Mackiewicz, tel. 535 645 012, e-mail: a.mackiewicz@muzeumsp.pl oraz Pan
Waldemar Strigl, tel. 261 519 450, e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl.
Opracowanie:
Waldemar Strigl - Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 261-519-450, e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.