Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4860z ostatnich 7 dni
22421z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materacy gimnastycznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materacy gimnastycznych

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 358 73 08, ofax: +48 32 207 60 10
a-zp.ias.katowice@mf.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 358 73 08, o
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprawa: DOSTAWA 20 szt. materacy
gimnastycznych do realizacji szkoleń
dla funkcjonariuszy Służby Celno-
Skarbowej
Zaproszenie do składania ofert
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach prowadzi rozpoznanie rynku w celu realizacji
zamówienia, którego przedmiotem jest ,,dostawa 20 szt. materacy gimnastycznych do
realizacji szkoleń dla funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej".
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 szt. materacy gimnastycznych do realizacji szkoleń
dla funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej.
Uwaga:
DOSTAWA realizowana będzie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz.ch od 7:00 -
14:00, po wcześniejszym poinformowaniu e-mailem (minimum dwa dni robocze przed planowaną
dostawą) następującego pracownika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego:
Pan Piotr Buczyński, tel. 32 358 73 08, e-mail: piotr.buczynski@mf.gov.pl

Dokument nr: 2401-ILZ[1].261.26.2023

Składanie ofert:
2. TERMIN SKŁADANIA ofert: 17 marca 2023 r.
3. Wymagane dokumenty można:
? wysłać pocztą,
? wysłać pocztą elektroniczną w formie pliku ,,pdf" na adres: a-zp.ias.katowice@mf.gov.pl
? złożyć osobiście w kancelarii w pokoju nr 19, w budynku ,,A" Izby Administracji
Skarbowej w Katowicach przy Ul. Damrota 25.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, 40-
136 Katowice Ul. Słoneczna 34
Poprzez dostawę Zamawiający rozumie także wyładunek dostarczonego towaru oraz wniesienie go
do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego.
1 /6Termin i warunki realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt dostarczyć i rozładować całość przedmiotu zamówienia w
miejscu wyznaczonym w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia obowiązywania Umowy.

Wymagania:
Termin
realizacji oznacza czas od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy do dnia protokolarnego odbioru
przedmiotu zamówienia przez zamawiającego.
Gwarancja i rękojmia
Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone materace objęte były co najmniej 12
miesięczną gwarancją i rękojmią, liczoną od dnia ich dostawy do Zamawiającego.
Warunki płatności
1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany obustronnie dokument,
potwierdzający wykonanie dostawy.
2. Zapłata należności nastąpi po dostarczeniu zamówienia, przelewem na podane na fakturze konto
bankowe Wykonawcy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
3. Ceny jednostkowe brutto podane w ofercie powinny obejmować wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, opłaty oraz podatki, i będą stanowiły w całości
podstawę naliczenia należności Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający, na podstawie art. 4 ust 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. 2020 r. poz. 1666), wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych.
Kryterium wyboru oferty
Cena oferty brutto - waga 100%
Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza oferta, biorąc pod uwagę cenę brutto za
realizację zamówienia podstawowego.
Ceny należy wyliczyć i podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. Jeżeli wartość
dziesiętnej grosza jest poniżej 5 to wartość zaokrągla się w dół do pełnych groszy, jeżeli
wartość dziesiętnej grosza jest 5 i powyżej to wartość zaokrągla się w górę do pełnych
groszy.
Cena obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawiera
wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu
zamówienia, w tym koszty dostawy i rozładunku.
Informacje dodatkowe dotyczące procedury
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji po złożeniu ofert oraz do
wprowadzenia dodatkowych kryteriów oceny ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy bez podania
przyczyny.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawców,
którzy z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w
okresie ostatnich 3 lat umowę w sprawę zamówienia publicznego, zawartą z
2 /6Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
albo w tym samym okresie z przyczyn leżących po ich stronie, po wyłonieniu Wykonawcy
nie doszło do podpisania z Zamawiającym umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Składanie oferty
1. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem oferty, uprzejmie prosimy o
wypełnienie i podpisanie przez osobę uprawnioną Formularza oferty - Załącznik nr 1 do
Zaproszenia.
4. Wykonawca, swoją ofertę przesłaną tradycyjną pocztą lub dostarczoną osobiście do
siedziby Zamawiającego, może przekazać w zamkniętej kopercie opisanej zastrzeżeniem
,,NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT". Koperta powinna być
opisana zgodnie z poniższym wzorem:
Wykonawca
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
2401-ILZ[1].261.26.2023 - dostawa 20 szt. materacy gimnastycznych do realizacji szkoleń dla
funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej
NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT
Uwaga:
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku
nieprawidłowego oznaczenia oferty lub złożenia w innym miejscu niż wskazane powyżej.
5. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego
upływem.
6. Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert zamieści na stronie
internetowej www.slaskie.kas.gov.pl, zakładka Ogłoszenia - Zamówienia publiczne,
informację o złożonych ofertach. Po analizie ofert Zamawiający umieści na ww. stronie
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym,
Zamawiający nie będzie wysyłał do Wykonawców odrębnych pism w przedmiotowym
zakresie.
Umowa
1.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana z wyłonionym Wykonawcą
Umowa w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
3 /62. Umowę za strony Wykonawcy podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy (podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub
podpis nieczytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy z pieczęcią
imienną lub podpis elektroniczny).
3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do umowy musi być
załączone pełnomocnictwo określające jego zakres - podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa,
musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem.
4. Podpisanie Umowy będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego tj. w Izbie
Administracji Skarbowej w Katowicach przy ul. Damrota 25, 40-022 Katowice. Datą
rozpoczęcia obowiązywania umowy będzie data złożenia podpisu pod Umową przez
drugą ze stron.
5. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość przesłania
uzupełnionych formularzy Umowy do Wykonawcy celem podpisania przez uprawnione
osoby. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania Umowy
odesłać ją podpisaną do Zamawiającego, jednocześnie wysyłając Zamawiającemu scan
podpisanej przez siebie Umowy mailem.
6. Datą zawarcia Umowy w przypadku o którym mowa w ust. 5, będzie data złożenia
podpisu pod Umową przez Zamawiającego, a datą rozpoczęcia obowiązywania Umowy
będzie wpisana przez Zamawiającego, przed wysyłką formularzy Umów do Wykonawcy,
data wysłania scanu jednostronnie podpisanej Umowy.
7. W dniu wysłania do Wykonawcy Umowy w formie papierowej Zamawiający prześle do
Wykonawcy scan jednostronnie podpisanej Umowy mailem.
8. W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną przed podpisaniem Umowy
Zamawiający będzie wymagał przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy spółki wraz ze wszystkimi aneksami.
Obowiązki informacyjne wynikającego z RODO
1. Klauzula informacyjna w związku z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 7 do
Zaproszenia.
2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych RODO
zawarte jest w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 4 do Zaproszenia .
Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
związku z przeciwdziałaniem wspierania agresji na Ukrainę
1. W związku z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego, dalej ,,ustawy" (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 185), Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach - jako Zamawiający - na podstawie art. 7 ust. 1 i 9 ustawy wykluczy z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
4 /62.
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655, 835, 2180 i 2185) jest
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021
r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488), jest podmiot wymieniony w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o
ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Na podstawie art. 7 ust. 6 i 7 ustawy - osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o
udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie,
podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 złotych.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
w sprawach formalnoprawnych dotyczących prowadzonego rozpoznania:
? Małgorzata Bartodziej-Ligęza, e-mail: a-zp.ias.katowice@mf.gov.pl Izba
Administracji Skarbowej w Katowicach.
w sprawach dostawy przedmiotu zamówienia:
? Pan Piotr Buczyński tel.: 32 358 73 08,e-mail: piotr.buczynski@mf.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.