Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1025z dziś
5957z ostatnich 7 dni
23272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przeprowadzenie rocznych przeglądów budowlanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przeprowadzenie rocznych przeglądów budowlanych

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
ul. Kamińskiego 7/9
91-427 Łódź
powiat: Łódź
tel. /+48/ 42 205 58 71, fax /+48/ 42 205 58 73
sekretariat@znwl.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: nie żąda
Nr telefonu: tel. /+48/ 42 205 58
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Województwo Łódzkie Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego,
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi, dotyczące przeprowadzenia rocznych przeglądów budowlanych (kontroli), zgodnie z wymogami Prawa budowlanego w obiektach, budynkach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia.
Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są usługi, dotyczące przeprowadzenia rocznych przeglądów budowlanych (kontroli), polegających na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, budynków zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), w nieruchomościach zlokalizowanych w miejscowościach:
1) Białaczów 1, gm. Białaczów, 21) Piotrków Trybunalski,
2) Bronów, gm. Wartkowice, Ul. Dąbrowskiego 13,
3) Łask, Ul. 9 Maja 50, 22) Piotrków Trybunalski, Ul. Piotra Skargi 3,
4) Łowicz, Ul. Topolowa 5, 23) Piotrków Trybunalski,
5) Łowicz, Ul. Ułańska 2, Ul. Wojska Polskiego 2,
6) Łódź, Ul. Aleksandrowska 159, 24) Poddębice, Ul. Targowa 10,
7) Łódź, Ul. Drewnowska 75, 25) Rawa Mazowiecka, Ul. Zwolińskiego 8d,
8) Łódź! Ul. Kamińskiego 7/9, 26) Sieradz, Ul. 3 Maja 7,
9) Łódź, Ul. Limanowskiego 200, 27) Sieradz, Ul. Jagiellońska 2,
10) Łódź, Ul. Moniuszki 7/9, 28) Sieradz, Ul. Tuwima 2,
11) Łódź, Ul. Narutowicza 20, 29) Skierniewice, Ul. Batorego 64 D,
12) Łódź, Al. Piłsudskiego 8, 30) Skierniewice, Ul. Senatorska 10,
13) Łódź, Ul. Piotrkowska 67, 31) Skierniewice, Ul. Kozietulskiego 20,
14) Łódź, Ul. Sienkiewicza 40, 32) Tomaszów Mazowiecki, Ul. Konstytucji 3
15) Łódź, Ul. Snycerska 8, Maja 46,
16) Łódź, Ul. Solna 14, 33) Tomaszów Mazowiecki, Ul. Św. Antoniego
17) Łódź! Ul. Wielkopolska 70/72, 47,
18) Łódź, Ul. Wólczańska 202, 34) Wieluń, Ul. Fabryczna 4,
19) Łódź, Ul. Wycieczkowa 86, 35) Zgierz, Ul. 3 Maja 46.
20) Mierzyn64A,
Budynki, obiekty objęte przeglądami (kontrolami) wskazane zostały w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania rocznych przeglądów budowlanych (kontroli) przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.
3. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

CPV: 71356100-9, 71335000-5, 71630000-3

Dokument nr: OR.262.100.2023.ZP

Otwarcie ofert: Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert w dniu 17 marca 2023 roku, o godz. 10:15 w pokoju nr 208 (II piętro).

Składanie ofert:
Ofertę należy składać w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, 91-427 Łódź, Ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju nr 318 - sekretariat (III piętro), w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zamówienia:
,,Oferta dot. przeprowadzenia rocznych przeglądów budowlanych; znak sprawy: OR.262.100.2023.ZP",
do dnia 17 marca 2023 roku, do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Rozdział III. Termin realizacji zamówienia
Terminy wykonania zamówienia: zgodnie z terminami określonymi dla poszczególnych nieruchomości w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Wymagania:
Rozdział I. Tryb udzjelenia zamówienia
Postępowanie prowadzone będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie warunków udziału wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.
Rozdział V. Sposób przygotowania oferty
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, uwzględniając cały zakres zamówienia, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
Ofertę należy złożyć poprzez wypełnienie Formularza ofertowego - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz Formularza cenowego - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Składana oferta powinna również zawierać pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) - jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio z wpisów dokonanych we właściwych rejestrach oraz w przypadku, gdy ofertę w imieniu właściciela firmy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), mocodawcy (wykonawcy) podpisuje inna osoba. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
3. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).
Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Zamawiający zaleca wykorzystanie przez wykonawcę załączników (wzorów) stanowiących integralną część niniejszego Zapytania ofertowego.
4. Zamawiający zaleca złożenie oferty w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do zamawiającego i oznaczonej w sposób określony w rozdziale VIII Zapytania ofertowego. W przypadku nieprawidłowego opisania, zaadresowania lub zamknięcia kopert z ofertami zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ich nieterminowe otwarcie.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone przed upływem terminu do składania ofert i oznaczone w sposób określony w rozdziale VIII Zapytania ofertowego oraz dodatkowo opisane "zmiana" lub "wycofanie".
6. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Rozdział VI. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Oferta musi obejmować cały zakres zamówienia określony w Opisie przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa musi zawierać całość kosztów związanych z wykonaniem zamówienia, w tym należny podatek VAT, jeżeli wykonawca jest jego płatnikiem.
2. Wykonawca jest zobowiązany dokonać wyceny wszystkich pozycji zawartych we wzorze Formularza cenowego (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). Brak wyceny jakiegokolwiek elementu, będzie skutkować odrzuceniem oferty.
3. Warunki płatności określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
4. Zamawiający poprawi w ofercie
- oczywiste omyłki pisarskie (tj. omyłki których poprawienie nie prowadzi do zmiany rzeczywistej treści i sensu oświadczenia wykonawcy),
- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (np. widoczny niezamierzony błąd rachunkowy popełniony przez wykonawcę, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, mający charakter bezsporny i nie budzący wątpliwości, możliwy do ustalenia na podstawie oferty. Popełniona omyłka powinna być możliwa do poprawienia bez konieczności odwoływania się do innych dokumentów postępowania lub uzyskiwania wyjaśnień wykonawcy),
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (tj. omyłki, których charakter zezwala na ich samodzielne poprawienie przez zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień wykonawcy)
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. W przypadku wątpliwości co do wysokości zaoferowanej ceny, zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Rozdział VII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Rozdział IX. Termin związania oferta
Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział X. Kryteria oceny ofert
1. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena oferty rozumiana, jako wartość całkowita oferty brutto.
2. Za najkorzystniejszą dla zamawiającego uznana zostanie oferta z najniższą ceną, złożona zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Rozdział XI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, wynik postępowania
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami (za wyjątkiem oferty oraz umowy) odbywa się drogą elektroniczną, na adres e-mail wykonawcy, z którego wpłynął wniosek - przed otwarciem ofert lub wskazany przez wykonawcę w ofercie.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę drogą elektroniczną należy kierować na adres e-mail: sekretariat@znwl.pl.
Zamawiający może udzielić wyjaśnień z adresów e-mail wskazanych w pkt. 6 tiret 1, na adres e-mail wykonawcy z którego wpłynął wniosek, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może udzielić wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, przy zastosowaniu zasad określonych w punkcie 4 albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. W niniejszym postępowaniu przyjmuje się, iż korespondencja wysłana przez zamawiającego na adres e-mail podany przez wykonawcę we wniosku lub w ofercie, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z jej treścią, w dniu jej wysłania przez zamawiającego.
5. Brak wskazania adresu e-mail do korespondencji, spowoduje przesłanie korespondencji pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres siedziby wykonawcy wskazany we wniosku/ofercie, przy zastosowaniu zasad określonych w punkcie 4.
6. Wynik postępowania, ze wskazaniem najkorzystniejszej oferty wraz z zawiadomieniem
0 ofertach odrzuconych zostanie ogłoszony poprzez:
- jednoczesne zawiadomienie e-mailem o adresie:
izabelapachniewicz@znwl.pl lub miroslawpijanowski@znwl.pl wykonawców, którzy złożyli oferty, przy zastosowaniu zasad określonych w punktach 1-2 i 4-5,
- zamieszczenie na stronach internetowych zamawiającego: http://www.znwl.pl; http://www.znwl.samorzady.pl
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub nie stawi się na podpisanie umowy w wyznaczonym terminie
1 miejscu, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w rozdziale XV punkt 1.
Rozdział XII. Wymagania dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XV. Postanowienia końcowe
1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- nie wpłynie żadna oferta,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią niżej wymienione okoliczności:
- jej treść nie odpowiada treści zawartej w Zapytaniu ofertowym (z zastrzeżeniem omyłek, które są możliwe do samodzielnego poprawienia przez zamawiającego),
- zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie są możliwe do samodzielnego poprawienia przez zamawiającego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykonawca nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana przez zamawiającego ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w sytuacjach i na warunkach:
1) zmiany umowy w części dotyczącej przedmiotu zamówienia i należnego wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:
a) zbycia nieruchomości przez zamawiającego,
b) oddania przez zamawiającego nieruchomości w posiadanie zależne,
c) rozpoczęcia w nieruchomości procesu inwestycyjnego, którego przedmiotem są roboty budowlane,
2) inne zmiany, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy.

Uwagi:
Rozdział XIV. Informacje w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO <1
1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie, zgodnie z przepisami RODO. Dane te mogą dotyczyć tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:
1) zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
3) podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
3. Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO powinien być wykonany wraz ze zbieraniem (tj. podczas pozyskiwania) danych osobowych, a informacja powinna dotrzeć w sposób zindywidualizowany do osoby, której dane osobowe dotyczą.
4. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, dotyczący wykonawcy, podwykonawcy, podmiotu trzeciego:
Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci jest zobowiązany podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą, m.in. obowiązki wynikające z RODO,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa wart. 14 ust. 5 RODO.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany do złożenia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (oświadczenie zawarte we wzorze formularza ofertowego).
5. W celu spełnienia przez zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, wobec wykonawcy, którego dane osobowe w niniejszym postępowaniu będzie przetwarzał, przedkłada poniżej klauzulę informacyjną:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", zamawiający informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego reprezentowany przez Dyrektora ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź, tel. 42 205-58-71, fax: 42 205-58-73,
adres strony internetowej: http://www.znwl.pl; http://www.znwl.samorzady.pl e-mail: sekretariat@znwl.pl
- inspektorem ochrony danych w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego jest Pan Krzysztof Misiak, kontakt:
tel. 42 205 58 71 wew. 125, adres e-mail: iod@znwl.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją przedmiotowego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w tiret 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie może naruszać integralności dokumentacji związanej z przebiegiem przedmiotowego postępowania;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
(1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - zwane w treści Zapytania ofertowego RODO

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są pracownicy zamawiającego:
1) w kwestiach merytorycznych:
- Pan Marek Tadeusiak - tel. 42 205 58 71 wew. 205, 668 891 240, Łódź, ul Kamińskiego 7/9, pokój nr 205;
2) w kwestiach formalnych:
- Pani Izabela Pachniewicz - tel. 42 205 58 71 wew. 102, Łódź, ul. Kamińskiego 7/9, pokój nr 102;
- Pan Mirosław Pijanowski - tel. 42 205 58 71 wew. 102, Łódź, ul. Kamińskiego 7/9, pokój nr 102.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.