Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1025z dziś
5957z ostatnich 7 dni
23272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sporządzenie programu ochrony środowiska

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sporządzenie programu ochrony środowiska

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kutno
ul. Wincentego Witosa 1
99-300 Kutno
powiat: kutnowski
tel. 24 355 70 20, 24 355 70 21
zamowienia@gminakutno.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Kutno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 24 355 70 20, 2
Termin składania ofert: 2023-03-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia pn.: ,,Sporządzenie programu ochrony środowiska Gminy Kutno na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027 - 2030 "
I. Przedmiotem zamówienia są:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie w wersji papierowej i elektronicznej ,,Programu ochrony środowiska dla Gminy Kutno na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027 - 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane).
2. Uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnień niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
3. Przeprowadzenie procedury ,,Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko" (w przypadku wystąpienia konieczności jej wykonania).
4. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z przepisami i standardami zawartymi w szczególności:
1) w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2022 r., póz. 1029 ze zm.),
2) w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022r., póz. 2556 ze zm.)
3) w wytycznych do opracowania programów ochrony środowiska zamieszczonych na stronie Ministerstwa Klimatu;
5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dokonania poprawek i uzupełnień dot. przedmiotu umowy, jeżeli taki wymóg zostanie nałożony w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy ilości 4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej (każdy na osobnym nośniku np. płyta DVD/CD). Wykonawca może w każdym czasie zwracać się do Zamawiającego o udostępnienie materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, niezawierający eh informacji niejawnych. Materiały te zostaną udostępnione w terminie 14 dni od dnia wpływu pisemnego wniosku.
7. Wykonawca wystąpi do wymaganych przepisami prawa organów o opinię.
8. Dokonanie analizy wnoszonych do opracowania wniosków, opinii i uwag wnoszonych przez oznaczone organy oraz wnoszone podczas wyłożenia projektu ,, Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kutno na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027 - 2030".
9. Wykonawca przeprowadzi procedurę udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w przepisach prawa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kutno na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027 - 2030".
10. Wykonawca wykona prezentację projektu przedmiotu umowy na posiedzeniach komisji Rady Gminy Kutno oraz na sesji Rady Gminy Kutno dotyczących uchwalenia przedmiotu umowy.
11. W ramach realizacji zamówienia do Wykonawcy należy przygotowanie wszelkich dokumentów, w tym również wymaganych dokumentów i pism do poszczególnych organów i instytucji.
12. Zamawiający może unieważnić zapytanie na każdym etapie bez podania przyczyny.

Dokument nr: ZP.271.2.03.2023.JŁ

Składanie ofert:
VI. Termin złożenia oferty
1. Ofertę w wersji papierowej należy dostarczyć listownie na adres Gminy Kutno, Ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno, lub dostarczyć osobiście do sekretariatu (pokój nr 16) Urzędu Gminy Kutno, Ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno, lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@gminakutno.pl
w terminie do dnia 16.03.2023r. do godz. 09.30.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia:
120 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 póz. 1710 ze zm.) do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ww. ustawa. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.
13. Termin związania z ofertą - 30 dni od zakończenia składania ofert.
III. Kryteria wyboru ofert:
1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich (PLN), netto oraz brutto z wyodrębnieniem należytego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie. Wysokość stawki podatku VAT należy przyjąć zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty.
3. Do porównania ofert będzie brana cena jednostkowa brutto (z VAT).
4. Kryterium- Cena - 100%
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:
Najniższa cena brutto oferty
Kryterium cena K(C) = -----------------------x 100 pkt
Cena brutto badanej oferty
IV. Wybór najkorzystniejszej oferty:
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z wzorem wskazanym w Rozdziale III.
2. W przypadku, gdy Wykonawcy złożą oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożą takie oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania ofertowego zostanie opublikowane na stronie internetowej pod adresem http:www.bip.gminakutno.pl/
V. Sposób przygotowania oferty':
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
2. Oferta winna być złożona na formularzu ,,OFERTA" - którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
3. Oferta winna składać się z:
1) wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego - stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania,
2) podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych -stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania,
3) podpisanego oświadczenia Wykonawcy - stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania,
4) dokument potwierdzający uprawnienia niezbędnego wykonania Programu zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia.
5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) oświadczenie o wykluczeniu z postępowania wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5;
4. Oferty przesyłane w formie elektronicznej należy zatytułować: ZP.271.2.03.2023.JŁ
5. Przez złożenie oferty w formie elektronicznej Zamawiający rozumie przesłanie skanu podpisanych i opieczętowanych dokumentów na wskazany do złożenia oferty adres e-mail.
6. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków wskazanych w Zapytaniu.
7. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnymi lub wymaganiami ustawowymi.
8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
9. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączony oryginał pełnomocnictwa określający jego zakres i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych i niespełniających wymogów opisanych w niniejszym Zapytaniu.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
12. Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).
13. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
14. Oferty w formie pisemnej należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:
NAZWA I ADRES WYKONAWCY
URZĄD GMINY KUTNO UL. WINCENTEGO WITOSA 1 99-300 KUTNO
OFERTA NA: ,,Sporządzenie programu ochrony środowiska Gminy Kutno na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027 - 2030 "
Znak sprawy: ZP.271.2.03.2023.JŁ
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega, że oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
2) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną (e-mail), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się
dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (e-mail). W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie pozytywnego dowodu transmisji danych domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub drogą elektroniczną (e-mail) podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawne działanie urządzeń.
3) Forma pisemna wymagana jest do:
a) złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie Zamawiającego, za pośrednictwem:
a) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe na adres podany w ust. 1 a),
b) osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres podany w ust. 1 a).
b) powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu/zmianie oferty.
4) Uwaga! Wykonawcy powinni na bieżąco monitorować informacje, oświadczenia i dokumenty zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej (http://bip.gminakutno.pl/), z której pobrali dokumenty w celu sprawdzenia, czy w niniejszym postępowaniu nie pojawiły się nowe okoliczności mające wpływ na prowadzone postępowanie.
VIII. Warunki płatności
1. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia nie zawierającym zastrzeżeń co do jego zakresu.
2. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności (tzw. split payment). Za zapłatę w tym systemie uznaje się dokonanie płatności Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze oraz w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielnej płatności (tzw. split payment).
4. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie
z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -- Prawo Bankowe (Dz. U. 2022 póz. 2324 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz, że rachunek ten jest umieszczony w wykazie o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
IX. Informacje o wykluczeniu
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 póz. 129 ze zm.). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie w/w przesłanki Wykonawca przedłoży do oferty oświadczenie (zgodnie z Załącznikiem nr 5).
2. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
X. Unieważnienie postępowania
1. Z uwagi na wartość zamówienia, do niniejszego Zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 póz. 1710 ze zm.), tym samym niniejsze Zapytanie nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji Zapytania ofertowego bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert oraz bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Zapytania ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytana ofertowego, w szczególności w przypadku, gdy:
a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
d. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą

Kontakt:
VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1) W niniejszym zapytaniu ofertowym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują;
a) pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami na adres:
Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno;
b) faksem na numer: 24 355 70 21;
c) pocztą elektroniczną: zamowienia@gminakutno.pl;
d) przy użyciu: Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAPu:
o Link do elektronicznej skrzynki podawczej: https://epuap.gov.pl/wps/portal
o Adres skrzynki ePUAP: /p0iiik062w/SkrvtkaESP

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.