Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4860z ostatnich 7 dni
22421z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień, opinii i decyzji

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. (58) 320-51-00
drmg@gdansk.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (58) 320-51-00
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza
do złożenia oferty cenowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem wymaganych
przepisami prawa budowlanego uzgodnień, opinii i decyzji dla zadania inwestycyjnego w ramach
Budżetu Obywatelskiego pn.: Budowa schodów terenowych z Ul. Porębskiego na teren przyszłego
Multiparku".
Przy sporządzaniu Oferty należy uwzględnić cały zakres zamówienia, określony w Opisie Przedmiotu
Zamówienia (wraz z załącznikami) stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz poniższe wytyczne
dotyczące realizacji:
I. TERMINY REALIZACJI:
Lp. Przedmiot zamówienia Terminy
1.
I Przedmiot odbioru
Projekt budowlany, w tym:
? projekt zagospodarowania działki lub
terenu
? projekt architektoniczno-budowlany
? projekt techniczny o szczegółowości
projektu wykonawczego
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych, Przedmiary robót, Kosztorysy
inwestorskie, Zbiorcze Zestawienie Kosztów.
6 miesięcy od daty zawarcia umowy
2. II Przedmiot odbioru
Uzyskanie pozwolenia na budowę. 6 miesięcy od daty zawarcia umowy
3. Nadzór autorski
W okresie realizacji zadania na roboty
budowlane oraz rękojmi i gwarancji
jakości na roboty budowlane, przy czym
nie dłużej niż w okresie 60 miesięcy od
dnia odbioru ostatniego przedmiotu
odbioru

Dokument nr: 37/BZP-PU.511.34.2023/AF, BZP-PU/34/2023

Składanie ofert:
Oferty sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego pisma, należy składać
na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do dnia 17.03.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
W opisie

Wymagania:
II. FORMA I WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA:
1. W ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty (dalej: Oferta) należy wskazać
łączną wartość brutto za całość wykonania przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że
wynagrodzenie za II Przedmiot odbioru określony w lp.1 Zaproszenia do złożenia oferty, nie może
przekroczyć 10 % łącznej wartości brutto za całość wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega, że poprawi ewentualną omyłkę w ofercie Wykonawcy w ten sposób,
że łączna wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia pozostanie niezmieniona, natomiast
wynagrodzenie za II przedmiot odbioru zostanie poprawiony na kwotę odpowiadającą 10 % łącznej
wartości brutto - w przypadku, gdy kwota w ofercie za wykonanie II przedmiotu odbioru nie będzie
odpowiadać proporcjom określonym w formularzu ofertowym.
3. Wykonawca może w terminie 3 dni sprzeciwić się dokonanym poprawkom. Wówczas jego oferta
będzie podlegała odrzuceniu, a Zamawiający uprawniony będzie do wybrania oferty
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej dwa zamówienia obejmujące swoim zakresem
opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie budowy lub przebudowy
zagospodarowania terenu, budowy chodników lub ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości
każdego zamówienia równej lub wyższej niż 15 000,00 zł brutto.
2. Dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia:
Jednocześnie o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą
dysponowali w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji osobę Projektanta
posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub
drogowej.
IV. RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI:
1. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi
i gwarancji.
2. Rękojmia i gwarancja dla dokumentacji projektowej liczona jest od dnia odbioru dokumentacji
w ramach danego przedmiotu odbioru do ostatniego dnia rękojmi na roboty budowlane, przy czym
nie dłużej niż do upływu 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru ostatniego przedmiotu odbioru.
Zamawiający informuje, że wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo, złożona przez
Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie III Zaproszenia
do złożenia oferty.
W ramach postępowania Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi być zgodna
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty wraz z Opisem
Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1.
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza,
do zawarcia umowy w siedzibie DRMG. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie i miejscu, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy
i będzie miał prawo wyboru oferty kolejnej pod względem kryterium oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający
zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Dodatkowo Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia
potwierdzającego brak okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ww. ustawy.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Kontakt:
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Andrzej Polak, Pion Projektów Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic, adres e-mail: andrzej.polak@gdansk.gda.pl; Aleksandra Falk, Biuro Zamówień Publicznych, adres e-mail: aleksandra.falk@gdansk.gda.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.