Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5208z ostatnich 7 dni
22202z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie remontu istniejącego Punku Obsługi Klienta, istniejącej łazienki oraz montaż...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie remontu istniejącego Punku Obsługi Klienta, istniejącej łazienki oraz montaż rampy progowej

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Godziesze Wielkie
ul. 11 Listopada nr 10
62-872 Godziesze Małe
powiat: kaliski
tel. 62 76 11 089 wew. 38
gmina@godzieszewielkie.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Godziesze Małe
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 62 76 11 089 we
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
na wykonania remontu istniejącego Punku Obsługi Klienta, istniejącej łazienki oraz montaż rampy progowej w budynku Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich, w ramach projektu ,,Dostępny samorząd - granty" realizowanego przedsięwzięcia grantowego pn. ,,Urząd dostępny dla każdego"
II. Opis oraz zakres przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego Punktu Obsługi Klienta, istniejącej łazienki oraz montażu rampy progowej w budynku Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich, zlokalizowanym w Godzieszach Wielkich przy Ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) zawiera przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), a także zasadami projektowania uniwersalnego. Dokument stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w przedmiarze robót, a także na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej.
5. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia.
6. Wykonawca zapewni niezbędny materiał, sprzęt, maszyny i urządzenia oraz wykwalifikowany personel.
7. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 12351 z późn. zm.) i ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
8. Pozostałe wymagania odnośnie realizacji w/w remontu:
1) w przypadku wątpliwości lub pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego,
2) Wykonawca będzie zobowiązany w ramach realizacji zadania wykonać roboty opisane w załączonej dokumentacji,
3) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca, zakresu prac budowlanych, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca,
4) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego/ustawy o dostępności. Wynika to z faktu, iż przedsięwzięcie realizowane jest ze środków PFRON, w ramach programu ,,Dostępny samorząd - granty".
9. Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia. Wykryte niezgodności, niejasności, powinien zgłosić Zamawiającemu.
10. Zamawiający wymaga, aby roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia objęte były 36-miesięcznym okresem gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru robót.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: OR.271.35.2023

Składanie ofert:
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres email: gmina@godzieszewielkie.pl, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, Godziesze Wielkie, Ul. 11 Listopada 10 (pok. nr 5) lub za pomocą poczty na adres Zamawiającego. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
Ostateczny termin składania ofert upływa 17 marca 2023 r. o godz. 1100.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia
Wykonawca zrealizuje roboty budowlane do 30 czerwca 2023 r.

Wymagania:
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1710 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy).
IV. Sposób sporządzenia oferty
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, z wykorzystaniem załączonego formularza ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania).
2. Formularz ofertowy winien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa, a upoważnienie do reprezentacji powinno być należycie udokumentowane.
V. Składanie ofert
1. Wykonawca składa ofertę zawierającą:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1),
2) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca składa odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
3) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. 2 powyżej Wykonawca dołączy oryginał pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny - 100,00 %
2. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
????????????????? ?????????? ??????? ?????? x 100,00%
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VII. Warunki płatności:
1. Płatność za przedmiot zamówienia dokonana będzie po całkowitym wykonaniu zakresu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w cz. II niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót, który będzie podstawą do wystawienia faktury/rachunku..
2. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
VIII. Rozstrzygnięcie postępowania
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą poczty elektronicznej z jednoczesnym zamieszczeniem informacji na stronie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie www.godzieszewielkie.pl
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert spełniających wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu.
IX. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
X. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
XI. Termin związania ofertą
Okres związania ofertą - 21 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
XII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą
1. Wszelka korespondencja związana z niniejszym postępowaniem prowadzona będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
XIII. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez wskazania przyczyny.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi:
a) wykonawców, którym wysłał zaproszenie do złożenia oferty;
b) wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert oraz zamieści na stronie internetowej, jeżeli zaproszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej.

Uwagi:
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500

Kontakt:
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą z ramienia Zamawiającego jest:
Damian Januszkiewicz
tel. 62 76 11 089 wew. 38
e-mail: damian.januszkiewicz@godzieszewielkie.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.