Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przegląd techniczny, konserwacja i naprawy urządzeń dźwigowych wraz z zapewnieniem...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przegląd techniczny, konserwacja i naprawy urządzeń dźwigowych wraz z zapewnieniem całodobowego awaryjnego pogotowia dźwigowego

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
ul. Mirowska 15
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
tel. 34 370 23 33, tel. 34 370 21 26, tel. 370-22-22
kier_techniczny@zsm.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 34 370 23 33, t
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,Przegląd techniczny, konserwacja i naprawy urządzeń dźwigowych wraz z zapewnieniem całodobowego awaryjnego pogotowia dźwigowego dla urządzeń użytkowanych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego
w Częstochowie" (Pakiet nr 3) - II postępowanie
2 Opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający podzielił zadanie na pakiety, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dla Pakietu Nr 3 - Załącznik Nr 3

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w terminie do:.......17.03.2023 r. do godz.: 12.00...................
3. W przypadku składania oferty w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście należy złożyć ofertę do siedziby Zamawiającego - SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony Ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa - budynek G I piętro - sekretariat.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. -12 m-cy
Miejsce wykonania zamówienia: Szpital przy ulicy Mirowskiej 15, Mickiewicza 12, Bony 1/3

Wymagania:
3. Wymagane oświadczenia/dokumenty:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż spełniają warunki dotyczące:
- posiadania potencjału ludzkiego do wykonania zamówienia - w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem co najmniej jedną osobą (konserwatorem dźwigów), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 z późniejszymi zmianami) dot. konserwacji dźwigów:
- w zakresie części mechanicznej,
- w zakresie części elektrycznej, oraz
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych*.
(Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się poszczególne pakiety tj. Wykonawca może złożyć ofertę na pojedynczy pakiet, w którym muszą być wypełnione wszystkie pozycje)
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom*.
*zaznaczyć odpowiednio
IV. KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena - 100%
Inne: podać i opisać wagi procentowe lub sposób przyznawania punktacji - nie dotyczy
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym w punkcie 10. numeru rachunku bankowego, na który zostanie zrealizowany przelew za wykonany przedmiot zamówienia.
3. W przypadku składanie oferty w formie papierowej ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznaczyć: ,,Oferta na zapytanie ofertowe: ,,Przegląd techniczny, konserwacja i naprawy urządzeń dźwigowych wraz z zapewnieniem całodobowego awaryjnego pogotowia dźwigowego dla urządzeń użytkowanych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie" (Pakiet Nr 3)
4. W przypadku składania oferty w innej formie - nie dotyczy.
5. Do oferty należy dołączyć:
- pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
- inne dokumenty lub oświadczenia wymagane przez Zamawiającego:
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835)
2. W przypadku składania oferty w innej formie: oferty tylko w formie papierowej
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej/platformie zakupowej Zamawiającego oraz przesłana do Wykonawców.

Kontakt:
Osobą/ami uprawnioną/ymi do udzielania informacji ze strony Zamawiającego jest/są: Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych - Zbigniew Szyszko
tel. 34 370 23 33 e-mail: kier_techniczny@zsm.czest.pl: kier. Działu Technicznego - Krzysztof Cierpiał oraz Tomasz Kowalik - DT tel. 34 370 21 26

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.