Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4932z ostatnich 7 dni
22248z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Sępopolu
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol
powiat: bartoszycki
tel: 89 76 13 181, fax: 89 679 08 21
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Sępopol
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 89 76 13 181, f
Termin składania ofert: 2023-03-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Sępopol zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą :
,, Budowa ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępopolu"
Zadanie będzie polegać na wykonaniu ścieżki dydaktycznej nad rzeką Łyną w Sępopolu na działkach nr 2-234, 2-54/43, 2-54/35. Elementy składowe inwestycji obejmują swym zakresem nadzorowanie robót polegających m.in. na:
- wykonaniu ścieżki dydaktycznej o długości 638 mb i szerokości 2m z nawierzchni żwirowej z wykonaniem obrzeża z kamienia polnego na podsypce cementowo piaskowej
z wykonaniem ławy betonowej; nawierzchnia składa się z 16 cm warstwy odsączającej, na której rozłożona jest 5 cm warstwa kruszywa łamanego 0,31/5 C 50/30
- wykonaniu przepustu pod ścieżką o średnicy 30 cm i łącznej długości 6 m,
- zamontowaniu elementów edukacyjnych ( 2 szt. tablic informacyjnych),
- montażu elementów małej architektury: 16 szt. ławek parkowych i 8 szt, koszy na śmieci,
- wzmocnieniu skarpy w sposób dowolny przez Wykonawcę, pod warunkiem zabezpieczenia obsuwania się niekontrolowanego skarpy
1. Opis przedmiotu zamówienia
Do podstawowych obowiązków Inspektora należy w szczególności:
a) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Składanie ofert:
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sępopolu Ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sępopol z dopiskiem: Oferta na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania ,, Budowa ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępopolu "
4. Termin złożenia ofert do 15 marca 2023 r. do godz. 14:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Usługa pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zostanie zrealizowana po uprzednim pisemnym zamówieniu złożonym przez Burmistrza Sępopola określającym termin realizacji zamówienia i pozostałe szczegóły. Zamówienie zostanie złożone pisemnie w formie umowy.

Wymagania:
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Ocena ofert: cena ofertowa -100%
8. Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu ofertowym
( załącznik nr 1) z określeniem ceny netto i brutto za wykonanie całości zamówienia.
b) Oferta powinna zawierać: .
- pełną nazwę i adres wykonawcy,
- rozliczone ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
- kopię posiadanych uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważne,
- kopię zaświadczenia o przynależości do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.
- odpis aktualny z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu, np. krajowego rejestru sądowego, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
9. Warunki płatności: płatność nastąpi przelewem, w terminie określonym w umowie
jaka zostanie zawarta z Inspektorem na wskazany przez niego numer konta bankowego.
10. Zamawiający powiadomi Wykonawcę którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując miejsce i termin podpisania umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.
Gmina Sępopol zastrzega sobie prawo do rezygnacji z oferty bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalnych oferentów.

Kontakt:
7. Osoba upoważniona do kontaktu: Ewa Skałecka tel. 89-761 -31-51

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.