Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4860z ostatnich 7 dni
22421z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
ul. Stanisława Moniuszki 1 A
00-014 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: 22 629-79-37, fax:22 629-97-24, tel. 22-629-70-96
przetargi@fsusr.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 22 629-79-37,
Termin składania ofert: 2023-03-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do nieruchomości Funduszu Składkowego At. Druckiego-Lubeckiego 1, 96-515 Teresin (Pałac w Teresinie).
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E, obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do nieruchomości Funduszu Składkowego położonej w Teresinie przy Al. Druckiego-Lubeckiego 1 (Pałac w Teresinie) z przeznaczeniem na cele opałowe (centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa) oraz do gotowania.
2, Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został wskazany w Załączniku nr 1 niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: FS.ZPN.2151.55.2043.2023

Składanie ofert:
X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę, na załączonym wzorze, stanowiącym Załącznik nr 2, do niniejszego zaproszenia, należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@fsusr.gov.pl
6. TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 15.03.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
IV. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG
Nieruchomość FSUSR przy Al. Druckiego-Lubeckiego 1,96-515 Teresin
V. TERMIN WYKONANIA
Przewidywany termin realizacji umowy: marzec.2023 r, -- wrzesień.2023 r.

Wymagania:
postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest wyłączone z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamówienie prowadzone jest zgodne Zarządzeniem nr 14/2022 Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 24.08.2022 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w FSUSR.
Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji umowy w sytuacji opisanej w OPZ.
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. póz. 835); (składane w treści Formularza Oferty)
2) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym, na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne tj. przedstawią:
- kopię aktualnej koncesji na obrót paliwami gazowymi oraz
- kopię aktualnej koncesji w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub kopię umowy zawartej z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce na świadczenie usług dystrybucji, ważną w okresie dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego dla zamawiającego lub oświadczenie o gotowości zawarcia umowy dystrybucyjnej.
2. Wykonawca zobowiązany jest:
1) przedstawić Cenę w Formularzu Oferty - w ujęciu netto i brutto.
Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku oraz uwzględniać wkalkulowane w cenę oferty inne opłaty i podatki wynikające z realizacji umowy, jak również ewentualne upusty i rabaty, z wyszczególnieniem aktualnie obowiązującej właściwej dla przedmiotu zamówienia stawki podatku od towarów i usług (VAT);
2) Wszelkie informacje zawarte w przygotowanej przed Wykonawcę umowie winny być zgodne z warunkami Zamawiającego, Opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia oraz obowiązującymi przepisami prawa. W zakresie sprzecznym z wymaganiami zamawiającego pierwszeństwo mają postanowienia Zamawiającego zawarte w PPU oraz ofercie Wykonawcy.
VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu
tj-:
1) Oceni spełnianie warunku wskazanego w punkcie VI. 1.
2) Dokona porównania cen ofert i do realizacji wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo.
VIII. WYNAGRODZENIE, TERMINY PŁATNOŚCI
Zamawiający przewiduje, że wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.
2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zaproszeniu w formie pisemnej w języku polskim, (zaleca się podpisanie oferty wraz z dokumentami w formie podpisu elektronicznego).
3. Zamawiający dopuszcza złożenie podpisanej oferty w formie scanu.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, w której zaoferuje tylko jedną cenę.
5. Kompletna oferta winna zawierać:
a) Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 2
b) Dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w punkcie VI. 1.2 Zaproszenia.
c) Pełnomocnictwo - o ile ofertę składa osoba nieupełnomocniona w dokumentach rejestrowych.
XI. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający powiadomi o wyborze oferty najkorzystniejszej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę Wykonawcy oraz cenę wybranej oferty.
3. Zamawiający wymaga uwzględnienia w treści umowy wymagań zawartych w Załączniku nr 1 do Zaproszenia.

Kontakt:
IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ I OSOBA UPRAWNIONA
DO KONTAKTÓW
Wszelkie wątpliwości i pytania w zakresie przedmiotu zamówienia i umowy należy kierować na
adres e-mail: przetargi@fsusr.gov.pl
Osobą prowadzącą sprawę i upoważnioną do kontaktów jest:
Anna Banasik-Kapelański tel. 22-629-70-96

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.