Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5208z ostatnich 7 dni
22202z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Al. W. Korfantego 117/119
40-156 Katowice
powiat: Katowice
przetargi@katowice.sa.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-03-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych Sądu Apelacyjnego w Katowicach
2. Zakres zamówienia obejmuje kontrolę okresową:
o roczną obiektów budowlanych Sądu Apelacyjnego w Katowicach zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy Al. W. Korfantego 117/119 w Katowicach;
o roczną obiektów budowlanych Sądu Apelacyjnego w Katowicach zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy Al. W. Korfantego 117 A w Katowicach;
o roczną obiektów budowlanych Sądu Apelacyjnego w Katowicach zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy Pl. Wolności 3 w Mysłowicach.
o roczną obiektów budowlanych Sądu Apelacyjnego w Katowicach zlokalizowanych na nieruchomości przy Ul. Kościelnej 13-15 w Sosnowcu.
3. Zakres kontroli okresowej rocznej obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt.1 lit. a), b), c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zwanej dalej uPrBud, obejmuje w szczególności kontrolę okresową, polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego:
a. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
b. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Ad. a.
Okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1) lit. a) uPrBud, podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla:
1) bezpieczeństwa osób,
2) środowiska,
3) konstrukcji budynku.
W toku kontroli szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:
1) zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych, elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,
2) urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,
3) elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,
4) pokryć dachowych,
5) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
6) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
7) elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku,
8) przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.
Ad. b.
Okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1) lit. b) uPrBud, podlegają w szczególności instalacje i urządzenia, które przeciwdziałają negatywnemu oddziaływaniu obiektu na stan środowiska oraz na życie lub zdrowie ludzi.
Ad. c.
Okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1) lit. c) uPrBud podlega stan techniczny instalacji gazowej oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Kontrola powinna obejmować m. in. sprawdzenie:
1) drożności przewodów kominowych,
2) siły ciągu kominowego, ustalonego przy pomocy atestowanego urządzenia pomiarowego zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych,
3) występowania uszkodzeń przewodów na całej ich długości, kanałów, czopuchów, włazów, ław kominowych, nasad kominowych itp.,
4) posiadania sprawnie działających urządzeń wentylacyjnych, w tym nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (np. kotły c.o., itp.),
5) występowania innych stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
Kontrolę stanu technicznej sprawności instalacji gazowej w budynkach zasilanych z sieci gazowej należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa - Kontrola okresowa.
Sporządzenie w dwóch egzemplarzach protokołów pokontrolnych z wykonanych kontroli dla każdego budynku i rodzaju badań osobno.
4. W trakcie kontroli j.w., zgodnie z art. 62 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. uPrBud, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
5. Protokoły sporządzone w wyniku kontroli okresowej, w dwóch egzemplarzach i dla każdego z budynków oddzielnie, powinny zawierać określenie:
1) stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą,
2) rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów, o których mowa w pkt 1),
3) zakresu koniecznych i zalecanych robót remontowych oraz kolejności ich wykonywania,
4) metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
5) zakresu nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych.
Do protokołów, o których mowa wyżej, w razie potrzeby należy dołączyć dokumentację graficzną lub zdjęciową, wykonaną w toku kontroli. Ponadto należy w protokole zawrzeć dokładny opis przewodów kominowych ze wskazaniem lokalizacji i stanu technicznego.
6. Informacja w zakresie obiektów objętych kontrolą:
Zakres zamówienia obejmuje kontrolę okresową obiektów zlokalizowanych na czterech nieruchomościach, a w szczególności:
a. Obiekty Sądu Apelacyjnego w Katowicach przy Al. Korfantego 117/119 w Katowicach: Budynek Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa Kubatura
Budynek główny
1592 m2
5232 m2
27033 m3
Budynek garażowy
114 m2
92 m2
ok. 380 m3
Budynki wyposażone są w instalacje:
o wodociągową i hydrantową;
o kanalizacyjną;
o CO;
o elektryczną;
o piorunochronną;
o ogrzewania rynnowego;
o antenową;
o teletechniczną;
o komputerową;
o kontroli dostępu, domofonową;
o monitoringu CCTV;
o sygnalizacji włamania i napadu;
o sygnalizacji pożaru;
o wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i klimatyzacji.
Budynki nie posiadają instalacji gazowej.
b. Obiekty Sądu Apelacyjnego w Katowicach przy Al. Korfantego 117A w Katowicach: Budynek Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa Kubatura
Budynek główny
339 m2
1.137 m2
3.582 m3
Budynek garażowy
31 m2
29,10 m2
69,75 m3
Budynki wyposażone są w instalacje:
o wodociągową i hydrantową;
o kanalizacyjną;
o CO;
o elektryczną;
o piorunochronną;
o ogrzewania rynnowego;
o antenową;
o teletechniczną;
o komputerową;
o kontroli dostępu, domofonową;
o monitoringu CCTV;
o sygnalizacji włamania i napadu;
o sygnalizacji pożaru;
o wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i klimatyzacji.
Budynki nie posiadają instalacji gazowej.
c. Obiekty Sądu Apelacyjnego w Katowicach przy Pl. Wolności 3 w Mysłowicach: Budynek Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa Kubatura
Budynek główny
725 m2
1896 m2
13213 m3
Budynek łącznika
172 m2
136 m2
662 m3
Budynek sali
210 m2
178 m2
1624 m3
Budynki wyposażone są w instalacje:
o wodociągową i hydrantową;
o kanalizacyjną;
o CO;
o gazową wraz z kotłownią;
o elektryczną;
o piorunochronną;
o wentylacji grawitacyjnej oraz kominy spalinowe.
Budynek przewidziany do remontu i przebudowy.
d. Obiekty Sądu Apelacyjnego w Katowicach przy Kościelnej 13-15 w Sosnowcu: Budynek Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa Kubatura
Budynek dawnego Szpitala
1 268,27 m2
4 561,90 m2
16 576,29 m3
Budynek dawnego Instytutu
1 524,65 m2
5 285,75 m2
18445,27 m3
Budynek dawnej Zwierzętarni wraz z kotłownią i garażami
652,40 m2
712,36 m2
3953,54 m3
Budynek Stacji Trafo
302,94 m2
569,36 m2
1835,82 m3
Budynek dawnej Stacji Tlenu
72,24 m2
41,56 m2
296,18 m3
Budynki wyposażone są w instalacje:
o wodociągową i hydrantową;
o kanalizacyjną sanitarną i deszczową;
o CO;
o gazową wraz z kotłownią - wyłączone z eksploatacji;
o elektryczną;
o piorunochronną;
o wentylacji grawitacyjnej oraz kominy spalinowe ( nie eksploatowane)
Przyłącze gazowe zakończone zaworem na granicy posesji. Instalacja gazowa na terenie zasilająca kotłownię gazową jest wyłączona z eksploatacji.

Dokument nr: ZP.031.11.2023

Składanie ofert:
10. Forma, miejsce i termin składania ofert.
Ofertę cenową na załączonym formularzu wraz z dokumentami prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres przetargi@katowice.sa.gov.pl w terminie do 16 marca 2023 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia - do 31 maja 2023 r.

Wymagania:
7. Kryterium oceny ofert: Cena - 100%
W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert będą zawierały taką samą cenę, Zamawiający wezwie do złożenia oferty dodatkowej, w której cena nie może być mniej korzystna dla Zamawiającego niż w ofercie pierwotnej.
Z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę zostaną podjęte negocjacje ceny oraz innych warunków realizacji zamówienia, a następnie, w przypadku pozytywnego rezultatu tych negocjacji, zostanie zawarta umowa, której minimalne warunki określone są w załączniku do niniejszego zaproszenia.
8. Warunkiem podpisania umowy jest dostarczenie dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby przeprowadzające kontrolę:
1) uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
2) uprawnień budowlanych w specjalności instalacji sanitarnych (wod.-kan., co, wentylacja i klimatyzacja, instalacje gazowe) umożliwiających dokonywanie kontroli obiektów o kubaturze powyżej 1000 m3,
3) uprawnień budowlanych w specjalności instalacji elektrycznych umożliwiających dokonywanie kontroli obiektów o kubaturze powyżej 1000 m3,
4) osoby/osób posiadającej kwalifikacje umożliwiające przeprowadzenie próby szczelności instalacji gazowej,
wraz z potwierdzeniami posiadanych uprawnień budowlanych i przynależności do izby samorządu zawodowego oraz dla pkt 4) potwierdzeniami kwalifikacji, w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Sposób opracowania ofert.
Kompletna oferta powinna zawierać:
o Formularz oferty;
o Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
11. Zamknięcie postępowania bez wybrania ofert - unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
12. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania ofert.
13. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) została złożona po terminie składania ofert.
14. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oferta wykonawcy wykluczonego zostaje odrzucona.
15. Ewentualne zmiany do Zapytania ofertowego oraz wynik postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej postępowania.
16. Nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.