Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
5900z ostatnich 7 dni
22421z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przeprowadzenie jednorocznego monitoringu stanu populacji lęgowych oraz ich wybranych...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przeprowadzenie jednorocznego monitoringu stanu populacji lęgowych oraz ich wybranych parametrów

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy
powiat: wysokomazowiecki
tel. 601760390, tel. +48 663 103 109, tel. +48 85 718 14 17
przetargi@npn.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Kobylin Borzymy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 601760390, tel.
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przeprowadzenie jednorocznego monitoringu stanu populacji lęgowych oraz ich wybranych parametrów (w tym sukcesu lęgowego) dla szeregu gatunków ptaków wodno-błotnych występujących na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego" w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0010/17 "Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 "Bagienna Dolina Narwi" oraz PLH 200002 "Narwiańskie Bagna." dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
II. Określenie przedmiotu postępowania: przeprowadzenie jednorocznego monitoringu stanu populacji lęgowych oraz ich wybranych parametrów (w tym sukcesu lęgowego) dla szeregu gatunków ptaków wodno-błotnych występujących na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania:
II.1. Zadanie 1: wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu jednorocznego monitoringu stanu populacji lęgowych oraz ich wybranych parametrów (w tym sukcesu lęgowego) dla szeregu gatunków ptaków wodno-błotnych występujących na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego.
II.2. Zadanie 2: opracowanie wyników tegoż monitoringu oraz ich zestawienie i analiza w odniesieniu do wcześniejszych opracowań powstałych na skutek realizacji projektu LIFE09/NAT/PL/000263 pn.: ,,Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków" - dane z lat 2013-2014, bieżącego projektu POIS.02.04.00-00-0010/17 "Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 "Bagienna Dolina Narwi" oraz PLH 200002 "Narwiańskie Bagna." - dane z lat 2018-2021, oraz innych, będących w posiadaniu Dyrekcji Parku.
Monitoring populacji lęgowych, o którym mowa w p. II.1. obejmuje:
? określenie liczebności oraz rozmieszczenie przestrzenne gatunków: gęgawy (Anser anser), łabędzia niemego (Cygnus olor), łyski (Fulica atra), mewy śmieszki (Chroicocephalus ridibundus), rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus ), rybitwy
czarnej (Chlidonias niger ), rybitwy rzecznej (Sterna hirundo), rybitwy białoczelnej (Sternula albifrons) należy wykonać zgodnie z metodyką opracowaną na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska - Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.) 2015. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa. Dla gatunków, dla których nie opracowano metodyki na potrzeby PMŚ inwentaryzację należy wykonać w oparciu o wiedzę ekspercką i doświadczenie Wykonawcy, a także dostępną literaturę;
- podczas liczeń należy mieć na uwadze możliwość występowania osobników nielęgowych, które nie są przedmiotem niniejszej inwentaryzacji;
- określenie sukcesu lęgowego dla gęgawy (Anser anser), łabędzia niemego (Cygnus olor), łyski (Fulica atra). Dla gęgawy (Anser anser), łabędzia niemego (Cygnus olor), łyski (Fulica atra) miarą sukcesu lęgowego będzie liczba rodzin (pojedynczych ptaków) prowadzących młode oraz liczba ptaków młodych w każdym takim przypadku.
Ponadto podczas monitoringu gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 należy notować stanowiska lęgowe innych gatunków z załącznika I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, nie będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000, stwierdzonych przy okazji prowadzonych badań terenowych.
W przypadku gatunków kolonijnych (mewy, rybitwy) przedmiotem monitoringu jest określenie położenia przestrzennego poszczególnych kolonii oraz szacowana ilość par lęgowych poszczególnych gatunków zamieszkujących kolonie
Ocenę stanu populacji wyżej wymienionych gatunków należy wykonać w oparciu o:
a) dane zebrane w trakcie wykonywanych kontroli terenowych;
b) inne dane będące w posiadaniu Wykonawcy, które należy wskazać w raporcie podsumowującym prace;
c) wiedzę ekspercką Wykonawcy.
Wyniki oceny stanu ochrony wszystkich przedmiotów monitoringu należy przedstawić w postaci opracowania tekstowego zawierającego następujące elementy:
a) skład zespołu wykonującego prace terenowe oraz analizę danych (imiona i nazwiska autorów);
b) szczegółową metodykę prac terenowych;
c) wyniki prac terenowych;
d) analizę dynamiki populacji gatunków na terenie Parku oraz łączną ocenę stanu gatunków na terenie Parku,
e) wnioski z przeprowadzonego monitoringu.
Elementem składowym oceny stanu populacji gatunków będących przedmiotem badań są:
a) warstwa wektorowa przedstawiająca rozmieszczenie gatunków, o których mowa w pkt 2, sporządzona zgodnie ze standardem danych GIS w ochronie przyrody,
b) warstwa wektorowa przedstawiająca stanowiska innych gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, nie będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 stwierdzonych przy okazji prowadzonych badań terenowych. Warstwę należy sporządzić zgodnie ze standardem danych GIS w ochronie przyrody;
co najmniej jedna fotografia poglądowa każdego potencjalnego lub istniejącego siedliska wszystkich gatunków, o których mowa w pkt 2, będącego stanowiskiem.
c) Opracowanie wyników monitoringu w postaci papierowej w ilości trzech egzemplarzy oraz w postaci trzech egzemplarzy umieszczonych na cyfrowym nośniku danych (płyta CD).

Dokument nr: NPN-ZEN -271/434(1)/2023

Składanie ofert:
Ofertę na formularzu ofertowym należy przesłać w terminie do dnia 17.03.2023 r. (do końca dnia) za pośrednictwem poczty elektronicznej przetargi@npn.pl z dopiskiem ,,oferta na przeprowadzenie jednorocznego monitoringu stanu populacji lęgowych oraz ich wybranych parametrów".

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania: do 31.10.2023r.

Wymagania:
Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy w zakresie dokumentów lub oświadczeń: 1) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na swój koszt. 2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Z postępowania wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie ww. ustawy stanowi ust. 6 formularza ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
V. Warunki płatności
1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie stanowił protokół odbioru stwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymania faktury w formie tradycyjnej, tj. papierowej lub w formie elektronicznej tzw. e-faktura.
3. Należność uregulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 21 dni od daty jej wystawienia.
4. Wykonawca wystawi fakturę na następującego płatnika: Narwiański Park Narodowy Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, NIP - 722-16-26-836.
5. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi w złotych polskich.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Kompletna oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia o rozpoznaniu cenowym). Wszystkie dokumenty tworzącą ofertę muszą być:
1) sporządzone w języku polskim,
2) podpisane,
3) złożone w formie oryginału lub w przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną w formie skanów.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa/upoważnienia, to pełnomocnictwo/upoważnienie tej osoby musi być dołączone do oferty.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich i zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
6. Cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
VII. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty.
Kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający:
1) Cena - 100 %
Ocena punktowa kryterium cena dokonana zostanie według wzoru:
najniższa cena spośród ofert ważnych -------------------------------------------- x 100 = liczba punktów cena oferty badanej
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta oceniona zostanie jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru. Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Dostawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy wynikające wprost, jak również nie ujęte jako niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia. 3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 4) W przypadku braku zawarcia umowy z wykonawcą, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę (np. odmowa podpisania umowy przez wykonawcę wyrażona na piśmie) umowę można podpisać z kolejnym oferentem, który otrzymał najwięcej punktów w kryteriach oceny ofert i złożył ważną ofertę niepodlegająca odrzuceniu, bez konieczności ogłaszania ponownego zapytania.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą
1. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania związane z postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert (do końca dnia). Wniosek należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej przetargi@npn.pl
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1 Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Zamawiający oświadcza, że wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i wyjaśnienia treści niniejszego zapytania ofertowego będą umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.npn.pl (BIP/zamówienia publiczne/ogłoszenia).
IX. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn. 2. Z Wykonawcą, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta stosowna umowa (Załącznik nr 2 - wzór umowy).
X. Zawiadomienie o wynikach postępowania
1. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Wybrany Wykonawca nie później niż na 3 dni robocze przed końcem terminu wykonania umowy skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu odbioru przedmiotu umowy.

Kontakt:
W razie potrzeby należy kontaktować się z Panem Mikołajem Pruszyńskim pod nr tel. 601760390.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.