Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
5900z ostatnich 7 dni
22421z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostosowanie II piętra budynku do prowadzenia Ośrodka

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostosowanie II piętra budynku do prowadzenia Ośrodka

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie
ul. Wyspiańskiego 9
06-500 Mława
powiat: mławski
tel. kom. 603 975 685, Tel. 23 654-33-29
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mława
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. kom. 603 975 68
Termin składania ofert: 2023-03-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ISTOTNE WARUNKI UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
w postępowaniu powyżej 30 000 zł netto, prowadzonym zgodnie z Regulaminem przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto, określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zmianami)
na: ,,Dostosowanie II piętra budynku do prowadzenia Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej, Psychoterapeutycznej" dla dzieci i młodzieży w powiecie mławskim przy Ul. Wyspiańskiego 8 w okresie od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace w ciągu 30 dni.
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na ,,Dostosowanie II piętra budynku do prowadzenia Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej, Psychoterapeutycznej" dla dzieci i młodzieży w powiecie mławskim przy Ul. Wyspiańskiego 8 w okresie od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace w ciągu 30 dni.
II. Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacja głównych wymagań:
1) Ostrożne wyburzenie ścianki działowej w łazience wraz z wywiezieniem gruzu - 4,70 m2
2) Szpachlowanie ścian i sufitów wraz z zaprawieniem ubytków i bruzd po robotach elektrycznych oraz likwidacją przecieków na suficie - 833 m2
3) Uzupełnianie płytek ceramicznych - 7 m2
4) Dwukrotne malowanie ścian i sufitów - 833 m2
5) DOSTAWA i montaż zabudów na grzejniki - 1 kpl.
6) Demontaż drzwi wraz z poszerzeniem otworu i montażem nowych drzwi stalowych o szerokości 100 cm - 1 szt.
7) Demontaż drzwi płytowych do łazienki, poszerzenie otworu i montaż nowych drzwi płytowych - 1 szt.
8) Demontaż wentylatorów i wywiewek na dachu, obróbka kominów i naprawa miejscowa dachu - 1 kpl.
9) Pokrycie dachów papą termozgrzewalna jednowarstwową - 180 m2
10) Obróbki z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej - 50 m2
11) Niezbędne roboty demontażowe instalacji kanalizacyjnych i sanitarnych - 1 kpl.
12) Instalacja kanalizacyjna do wc i zlewu - 2 kpl.
13) Montaż ustępów pojedynczych, w tym dla osób niepełnosprawnych - 4 kpl.
14) Montaż kompletów uchwytów do wc dla osób niepełnosprawnych - 1 kpl.
15) Montaż umywalek pojedynczych dla osób niepełnosprawnych - 1 szt.
16) Montaż zlewu roboczego - 1 szt.
17) Montaż przewodów elektrycznych - 280 mb
18) Montaż wyłącznika PWP - 1 szt.
19) Montaż przycisku przyzywowego kompletnego wraz z powiadomieniem - 1 szt.
20) Montaż opraw oświetleniowych - 10 kpl.
21) Montaż opraw ewakuacyjno-awaryjnych - 8 kpl.
22) Sprawdzenie i pomiar instalacji elektrycznej - 1 pomiar

Otwarcie ofert: Zamawiający dokona otwarcia ofert cenowych w dniu 15.03.2023r., o godz. 1230 w swojej siedzibie (adres jak wyżej).
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Oferty niespełniające wymagań, określonych w IWUZ oraz nadesłane po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert cenowych Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Składanie ofert:
1. Ofertę cenową należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą do siedziby Zamawiającego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie Ul. Stanisława Wyspiańskiego 9 w terminie od 08.03.2023r. do 15.03.2023r. do godz. 12oo. Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: ,,Dostosowanie II piętra budynku do prowadzenie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej, Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Powiecie Mławskim"
2. Można także ofertę złożyć elektronicznie - zaszyfrowany e-mail. Hasło do e-mail proszę przekazać w dniu otwarcia ofert. Decyduje data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace w ciągu 30 dni.

Wymagania:
2. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
3. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy (wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych IWUZ).
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej - oryginał lub kserokopia poświadczona przez Wykonawcę.
3) Inne dokumenty.
2. Dokument o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 może być dostarczony przed podpisaniem umowy.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na formularzu cenowo-ofertowym (Załącznik Nr 1 do IWUZ) należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz stawkę VAT.
2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena zawierać ma wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.
VIII. Kryteria oceny ofert
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
CENA - 100%
IX. Informacja dotycząca walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. wyborze oferty cenowej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Zamawiający przekazuje projekt umowy (Załącznik Nr 2 do IWUZ), określającej warunki wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach określonych w tym projekcie.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych bez zastosowania obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest w sprawach proceduralnych i merytorycznych Pan/Pani
Agnieszka Kwiecińska
(tel/faks, e-mail) 23 654- 33-29 ppp_mlawa@poczta.onet.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielania zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.