Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1025z dziś
5957z ostatnich 7 dni
23272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wycieraczek aluminiowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wycieraczek aluminiowych

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Turów
ul. Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia
powiat: zgorzelecki
+48 75 773 4211
Malgorzata.Jarzemska@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/70350/details
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bogatynia
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 75 773 4211
Termin składania ofert: 2023-03-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup wycieraczek aluminiowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wycieraczek aluminiowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów zgodnie z poniższym:
Część 1
1. WYCIERACZKA ALUM.147X88,5CM Z WKŁ. - 1 szt.
Opis: Wycieraczka aluminiowa zewnętrzna 147 x 88,5 cm z wkładem szczotkowym
2. WYCIERACZKA ALUM.89X60CM Z WKŁ. - 1 szt.
Opis: Wycieraczka aluminiowa zewnętrzna 89 x 60 cm z wkładem szczotkowym
3. WYCIERACZKA ALUM.200X147,5CM Z WKŁ. - 1 szt.
Opis: Wycieraczka aluminiowa zewnętrzna 200 x 147,5 cm z wkładem szczotkowym.
4. WYCIERACZKA ALUM.147,5X47CM Z WKŁ. - 1 szt.
Opis: Wycieraczka aluminiowa zewnętrzna 147,5 x 47 cm z wkładem szczotkowym.
5. WYCIERACZKA ALUM. 114CMX59,5CM Z WKŁ. - 1 szt.
Opis: Wycieraczka aluminiowa zewnętrzna 114 x 59,5 cm z wkładem szczotkowym.
Część 2
1. WYCIERACZKA DYWANOWA NA GUMIE - 5 szt.
Opis: Wycieraczka wewnętrzna, tekstylna (dywanowa), podgumowana kolor antracyt o wymiarach 150 x 300 cm.
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części przedmiotu zamówienia oraz zastrzega sobie możliwość wybór oferty częściowej.
- W zakresie ww. przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych (wariantowych).
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert na przedmioty zamówienia zgodne z opisem zamieszczonym w Ogłoszeniu.

Dokument nr: POST/GEK/CSS/IZE-ELT/01980/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
16-03-2023 14:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/70350/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
16-03-2023 14:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów Ul. Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zakupowego.
Zamawiający wyklucza z postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie 765/2006) i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie 269/2014) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) (dalej: Ustawa przeciwdziałania wspieraniu agresji),
2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy przeciwdziałania wspieraniu agresji,
3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy przeciwdziałania wspieraniu agresji,
4. Wykonawcę z udziałem:
4.1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
4.2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 5.7.4.1. powyżej, lub
4.3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, którym mowa w pkt 5.7.4.1 i pkt 5.7.4.2 powyżej,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolnościach dany Wykonawca polega w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE)
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości Zamówienia.
5. Wykonawcę umieszczonego na Liście Wykonawców o statusie ,,Zawieszona Współpraca".
Dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania zakupowego Wykonawca wraz z Ofertą złoży bezpośrednio na platformie zakupowej:
1. Oświadczenie (dot. art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)
UWAGI:
1) W postępowaniu nie obowiązują przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 wrzesień 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019). Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on, jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby przy pomocy których będzie realizować Umowę Zakupową oraz jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów.
2) Wykonawca, przystępując do udziału w postępowaniu zakupowym, oświadcza iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/przetargi/przetargi-zakupowe i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Wszystkie dostarczone dokumenty mają być w j. polskim.
3) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie zawiadomień i wyjaśnień oraz dokumentów składanych w toku postępowania zakupowego odbywać się będzie poprzez platformę zakupową - SWPP 2. Pytania do treści Ogłoszenia lub SWZ należy kierować poprzez zakładkę ,,Pytania i odpowiedzi".
4) Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz postanowień zawartych w dokumentacji przetargowej, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w całości bądź w części (jeśli zamówienie podzielone jest na części) bez podania przyczyn.
6) Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez niego uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
7) Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.
8) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub załączonych dokumentów. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania Ofert. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez osoby nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami.
9) Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert zmienić treść Ogłoszenia oraz załączników. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniono ogłoszenie. Jeżeli Zamawiający dokona zmiany ogłoszenia bądź jego załączników, będzie to dla Wykonawców wiążące.
10) Zamawiający po dokonaniu oceny Ofert w celu wyboru najkorzystniejszej Oferty przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych. Do negocjacji handlowych Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. Negocjacje prowadzone są poprzez platformę zakupową. Negocjacje z Wykonawcami mają charakter poufny. Negocjacje prowadzone będą z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. W negocjacjach powinny uczestniczyć osoby uprawnione do reprezentacji lub pełnomocnicy, którzy w imieniu Wykonawcy będą mogli podejmować wiążące decyzje dotyczące przedmiotu postępowania.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców o uzupełnienie oferty o KRS, oraz inne oświadczenia i dokumenty, a także do wyjaśnienia treści złożonej Oferty, oświadczeń lub dokumentów.
12) Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej Oferty, gdyż zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny Ofert jest cena, Komisja Przetargowa wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając Oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych Ofertach.
13) Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej Oferty, gdyż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Komisja Przetargowa/prowadzący postępowanie rekomenduje wybór oferty z niższą ceną.
14) Organizator postępowania zastrzega sobie możliwość, że przed upływem terminu związania Ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą. Wykonawca może przedłużyć termin związania Ofertą z własnej inicjatywy.
15) Wykonawca ma prawo, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę spółki Wykonawcy, wraz z oświadczeniem na piśmie, które informacje stanowią tajemnicę spółki, a co za tym idzie nie mogą być ogólnie udostępnione.
16) Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Oferta uchyla się od zawarcia umowy zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zakupowej, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania zakupowego.
17) Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową - OnePlace - https://oneplace.marketplanet.pl Preferowany okres związania ofertą: 60 dni.
18) W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi-zakupowe. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
19) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części przedmiotu zamówienia oraz zastrzega sobie możliwość wybór oferty częściowej.
20) W zakresie ww. przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych (wariantowych)
21) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na przedmioty zamówienia zgodne z opisem zamieszczonym w Ogłoszeniu.
22) Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
23) Kryteria oceny ofert: Cena - 100,00%

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Jarzemska
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Malgorzata.Jarzemska@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 75 773 4211

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.