Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
5900z ostatnich 7 dni
22421z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług eksperckich

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług eksperckich

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Aleja Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel. 22 50 55 500
turystyka@pfron.org.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 22 50 55 500
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szacowanie wartości zamówienia
na Świadczenie usług eksperckich przez ekspertów ds. modelu dostępności w parkach przyrodniczych w projekcie ,,Obszar chroniony, obszar dostępny"
3. Zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksperckich przez ekspertów ds. Modelu dostępności parku przyrodniczego w obszarze:
Część I - orientacji przestrzennej (dalej ekspert nr 1);
Część II - ochrony przeciwpożarowej (dalej ekspert nr 2);
Część III - dobrych praktyk w zakresie dostępności terenów przyrodniczych (dalej ekspert nr 3);
Zamawiający planuje udzielenie zamówienia w trzech częściach - w ramach każdej z części zostanie wyłoniony Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę na realizację usługi. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część, wykonawca musi dysponować dodatkowymi osobami - po jednym ekspercie dla każdej części np. w przypadku złożenia oferty na trzy części wykonawca musi dysponować trzema osobami - po jednym ekspercie dla każdej części.
Usługi eksperckie będą realizowane w następującym zakresie i podziale na etapy:
a) Etap I - ,,Praca nad treścią Modelu i jego załącznikami". Zamawiający oczekuje, że wykonawca zrealizuje następujące działania:
a. Szczegółowe zapoznanie się z treścią modelu oraz jego załącznikami;
b. Naniesienie propozycji zmian w treści modelu (w plikach WORD) w trybie ,,śledź zmiany";
c. Uwzględnienie przedyskutowanych z zespołem projektowym PFRON wniosków oraz zamieszczenie ich w treści modelu (w plikach WORD) i jego załącznikach.
b) Etap II - ,,Autorski tekst ekspercki" (tylko ekspert nr 2 i 3). Zamawiający oczekuje, że wykonawca zrealizuje następujące działania:
a. Przygotowanie w postaci niezabezpieczonego pliku MS Word autorskiego tekstu eksperckiego dotyczącego obszaru, w którym osoba jest ekspertem tj.,:
i. dla eksperta nr 2 - Część II - ochrony przeciwpożarowej - tekstu dotyczącego bezpieczeństwa wycieczek o charakterze turystycznym i/lub edukacyjnym osób z niepełnosprawnościami, szczególnie ruchu, słuchu i wzroku. Tekst będzie przygotowany zgodnie z zasadami prostego języka i składał się z następujących części:
wprowadzającej - ogólne i praktyczne zasady bezpieczeństwa w tym szczególnie p.poż w przestrzeni kubaturowej i terenowej (znanej i nieznanej) osób z niepełnosprawnościami;
propozycji instrukcji przeciwpożarowej obiektu kubaturowego uwzględniającej potrzeby i ograniczenia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności: ruchu, słuchu, wzroku;
propozycji procedury podnoszącej bezpieczeństwo podczas pobytu w obrębie obiektu kubaturowego np. podczas zajęć edukacyjnych czy zwiedzania obiektu/ muzeum;
propozycji procedury podnoszącej bezpieczeństwo podczas pobytu w obrębie obiektu terenowego np. podczas wycieczki po szlaku turystycznym z przewodnikiem - przedstawicielem parku przyrodniczego;
ii. dla eksperta nr 3 - autorskiego opisu dobrych i innowacyjnych praktyk w zakresie dostosowania parków przyrodniczych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami opatrzonych autorskim materiałem zdjęciowym. Dobre praktyki będą:
zebrane z minimum 4-ch parków narodowych i/ lub krajobrazowych w Polsce, ale innych niż wymienione w załączniku nr 2 do zapytania. Wybór parków będzie uzgodniony z zamawiającym i przez niego zaakceptowany.
prezentować 32 innowacyjnych rozwiązań w zakresie dostępności obiektów kubaturowych, jak i terenowych, a żadna z nich nie może się powielać. Jednocześnie dobór innowacyjnych rozwiązań musi być przez autora uzgodniony z zamawiającym i przez niego zaakceptowany. Innowacyjne rozwiązania będą opisane zgodnie z zasadami prostego języka i opatrzone dokumentacją zdjęciową (3 autorskie fotografie wraz z tekstem alternatywnym) zgodnie z szablonem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania;
b. Przedstawienie i omówienie przygotowanego tekstu eksperckiego na spotkaniu on-line zespołu projektowego PFRON;
c. Uwzględnienie przedyskutowanych z zespołem projektowym PFRON wniosków do przygotowanego autorskiego tekstu eksperckiego oraz przesłanie jego ostatecznej, poprawionej wersji w niezabezpieczonym pliku WORD w trybie ,,śledź zmiany" oraz pliku PDF opatrzonego podpisem.
c) Etap III - ,,Praca nad ostateczną treścią Modelu i jego załącznikami" (po zebraniu wniosków m.in. z : przeprowadzonych audytów parków przyrodniczych, wizyt monitoringowych oraz ankiet ewaluacyjnych). Zamawiający oczekuje, że wykonawca zrealizuje następujące działania:
a. Szczegółowe zapoznanie się ze wstępną wersją grafiki do modelu oraz zgłoszenie ewentualnych uwag do nich;
b. Szczegółowe zapoznanie się z treścią ostatecznej wersji modelu i jego wszystkich załączników oraz naniesienie propozycji zmian w tekście (w plikach WORD) w trybie ,,śledź zmiany";
c. Przygotowanie autorskich propozycji sposobów monitorowania efektów wdrażania modelu dostępnego parku przyrodniczego.
d) Etap IV - ,,Udział w seminarium" - osobisty udział w formie prelegenta w konferencji organizowanej przez zamawiającego dot. dostępności turystycznej parków przyrodniczych w terminie między 01.11.2023 a 30.11.2023, w dniu wskazanym przez zamawiającego. Wykonawca zaprezentuje treści, w których jest ekspertem.
Harmonogram realizacji zadania i orientacyjne zaangażowanie godzinowe eksperta:

Składanie ofert:
Oferty na formularzu szacowania wartości zamówienia należy składać w formie elektronicznej na adres turystyka@pfron.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17.03.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania
Etap
Minimalna liczba godzin zegarowych
Maksymalna liczba godzin zegarowych
Warunek odbioru prac
Do 28.04.2023
etap I - ,,Praca nad treścią Modelu i jego załącznikami"
ekspert 1 - 80
ekspert 2 i 3 - 20
ekspert 1 - 100
ekspert 2 i 3 - 20
Warunkiem odbioru jest akceptacja przez zamawiającego niezabezpieczonych plików WORD i plików PDF opatrzonych podpisem przesłanych przez wykonawcę na adres mailowy zamawiającego.
Do 15.06.2023
etap II - ,,Autorski tekst ekspercki"
ekspert 1 - 0
ekspert 2 i 3 - 64
ekspert 1 - 0
ekspert 2 i 3 - 80
Warunkiem odbioru jest akceptacja przez zamawiającego niezabezpieczonych plików WORD i plików PDF opatrzonych podpisem przesłanych przez wykonawcę na adres mailowy zamawiającego. Autorki tekst eksperta nr 3 będzie przygotowany na szablonie.
Do 30.07.2023
etap III - ,,Praca nad ostateczną treścią Modelu i jego załącznikami"
ekspert 1 - 20
ekspert 2 i 3 - 20
ekspert 1 - 26
ekspert 2 i 3 - 26
Warunkiem odbioru jest akceptacja przez zamawiającego niezabezpieczonych plików WORD i plików PDF. opatrzonych podpisem przesłanych przez wykonawcę na adres mailowy zamawiającego.
Do 30.11.2023
etap IV - ,,Udział w seminarium"
ekspert 1 - 4
ekspert 2 i 3 - 0
ekspert 1 - 4
ekspert 2 i 3 - 4
Warunkiem odbioru jest podpisanie listy obecności zamawiającego w dniu seminarium, w którym ekspert będzie miał swoją prelekcję.
RAZEM:
ekspert 1, 2 i 3 - 104
ekspert 1, 2 i 3 - 130

Wymagania:
1. Informacje ogólne
Zamówienie ma umożliwić realizację działań planowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w projekcie ,,Obszar chroniony, obszar dostępny", który stanowi projekt pozakonkursowy, wdrożeniowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.
Projekt ma na celu wypracowanie ramowego modelu dostępnego parku przyrodniczego (narodowego lub krajobrazowego) jako elementu dostępności oferty turystycznej dla osób o specjalnych potrzebach, w tym z niepełnosprawnościami i wdrożenie wybranych elementów tego modelu przez 16 parków przyrodniczych w Polsce.
Model będzie stanowić koncepcyjne wsparcie procesu dochodzenia do pełnej dostępności zasobów i oferty parków narodowych i krajobrazowych, przy zastosowaniu nowych technologii oraz projektowania uniwersalnego.
Wypracowana w ramach projektu wstępna wersja modelu wraz z matrycami diagnostycznymi dostępna jest na stronie internetowej: Model dostępnego parku przyrodniczego - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)
Model jest obecnie wdrażany (każdy park wybierał samodzielnie elementy modelu, które przetestuje) przez 16 parków przyrodniczych w Polsce - beneficjentów grantów, wyłonionych w trybie konkursowym.
Zaproponowany rozkład godzin zaangażowania eksperta może ulec przesunięciu między zadaniami w zależności od potrzeb projektu.
Terminy dla każdego etapu wymienione powyżej są nieprzekraczalne. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na ich zmianę, ale wyłącznie na pisemny wniosek wykonawcy.
4. Organizacja współpracy
Zamawiający oczekuje, że wykonawca na każdym etapie prac będzie:
a) współpracował z przedstawicielami PFRON celem dokonania uzgodnień formalnych, merytorycznych i technicznych w zakresie realizowanego zamówienia;
b) współpracował z innymi ekspertami wyłonionymi w toku niniejszego zapytania ofertowego celem dokonania uzgodnień merytorycznych i technicznych;
c) uczestniczył w spotkaniach zespołu projektowego PFRON. Ekspert zostanie powiadomiony z przynajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o planowanych spotkaniach zespołu projektowego PFRON. Spotkania będą mieć miejsce na platformie MS Teams lub ZOOM raz na 2 tygodnie w okresie trwania umowy, najczęściej w piątki, ewentualnie poniedziałki w godzinach przedpołudniowych.
Wynagrodzenie wykonawcy będzie wypłacone, w trzech transzach dla eksperta nr 1 oraz czterech transzach dla ekspertów nr 2 i 3. Każda transza będzie wypłacona w terminie 21 dni od otrzymania faktury/ rachunku.
5. Informacje końcowe
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) oraz nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

Uwagi:
6. Rodo
Działając na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", w związku z zapytaniem o szacunkową wartość zamówienia, dalej: ,,Zapytanie", Zamawiający przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Tożsamość administratora
Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie (00-828), przy al. Jana Pawła II 13.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@pfron.org.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 50 55 500 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pfron.org.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
Cele przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Zapytania oraz archiwizacja dokumentacji zgromadzonej w jego wyniku. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja przez administratora obowiązku prawnego). W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przez administratora jest prawnie uzasadnionego interesu podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Źródło danych osobowych
Administrator może pozyskiwać dane osobowe przedstawicieli podmiotu uczestniczącego w Zapytaniu za jego pośrednictwem.
Kategorie danych osobowych
Zakres danych dotyczących przedstawicieli podmiotu uczestniczącego w Zapytaniu obejmuje dane osobowe przedstawione w odpowiedzi na Zapytanie, w szczególności imię, nazwisko, stanowisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
Okres, przez który dane będą przechowywane
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentacji obowiązującymi u administratora.
Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe
Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty świadczące na rzecz administratora usługi doradcze, z zakresu pomocy prawnej, pocztowe, dostawy lub utrzymania systemów informatycznych. Dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów, np. organom publicznym.
Prawa podmiotów danych
Osobom fizycznym, których dotyczą dane osobowe przetwarzane przez administratora, przysługuje prawo:
1) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii;
2) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;
3) na podstawie art. 17 RODO - prawo do usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 lit. b, d oraz e RODO;
4) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych;
5) na podstawie art. 21 RODO - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom fizycznym, których dotyczą dane osobowe przetwarzane przez administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora.
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych oraz o ewentualnych konsekwencjach niepodania danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uczestniczenia w Zapytaniu.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.
Realizacja obowiązku informacyjnego w imieniu administratora
Podmiot uczestniczący w Zapytaniu jest zobowiązany do przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora osobom, których dane zawarte są w odpowiedzi na Zapytanie.

Kontakt:
Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia:
Beata Michorowska, Departament ds. Polityki Regionalnej,
mail: turystyka@pfron.org.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.