Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1025z dziś
5957z ostatnich 7 dni
23272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Masłów
ul. Spokojna 2
26-001 Masłów
powiat: kielecki
41 311 00 94, 41 311 00 86
oferty@maslow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Masłów
Wadium: ---
Nr telefonu: 41 311 00 94, 41 311
Termin składania ofert: 2023-03-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w ramach projektu:
Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Masłów
w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych"
dla Części:
Część nr 1: " Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Masłowie Drugim Ul. Panoramiczna"
Część nr 2: "Wykonanie odcinka sieci wodociągowej - Rodzinne Ogrody Działkowe - Zielona Dolina Masłów
Pierwszy"
Część nr 3: "Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Masłów Drugi Ul. Panoramiczna"
Część nr 4: "Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Wiśniówka - Starodroże"
Część nr 5: "Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Mąchocicach Scholasterii w kierunku posesji nr
71"
1)
?
Przedmiotowa inwestycja obejmuje:
Część nr 1: " Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Masłowie Drugim Ul. Panoramiczna"
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót obejmujących wykonanie sieci wodociągowej z rur
kielichowych i kształtek kielichowo - kołnierzowych oraz kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego o średnicy
? 150 mm, o łącznej długości L = 2,0 m (na odcinku od włączenia do pompowni wody); z rur i kształtek
polietylenowych PE100, SDR11, PN16 o średnicy ? 160/14,6 mm, o łącznej długości: L= 398,50 m (na
pozostałym odcinku od pompowni) wraz z uzbrojeniem oraz pompownia wody: komora pompowni
podziemna, żelbetowa, o wymiarach zewnętrznych: 5,00 × 2,40 m . wraz z uzbrojeniem w msc. Masłów
Drugim Ul. Panoramiczna, gm. Masłów.
?
Część nr 2: "Wykonanie odcinka sieci wodociągowej - Rodzinne Ogrody Działkowe - Zielona Dolina
Masłów Pierwszy"
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót obejmujących wykonanie sieci wodociągowej: sieć
wodociągowa: z rur i kształtek polietylenowych PE100, SDR11, PN16, o średnicy 225/20,5 mm, o łącznej
długości: L= 261,00 m; z rur i kształtek polietylenowych PE100, SDR11, PN16, o średnicy 125/11,4 mm, o
łącznej długości: L= 359,50 m wraz z uzbrojeniem w msc. Masłów Pierwszy, gm. Masłów.
?
Część nr 3: "Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Masłów Drugi Ul. Panoramiczna"
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót obejmujących wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej:
kanał z rur kamionkowych o średnicy ? 0,20 m, kielichowych, glazurowanych o łącznej długości: L = 246,80
m; kanały - wysięgniki (ONS-y) z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych z PVC o średnicy ? 160 mm
L = 19,50 m; wraz z uzbrojeniem w msc. Masłów Drugi, Ul. Panoramiczna, gm. Masłów.
Część nr 4: "Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Wiśniówka - Starodroże"
?
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót obejmujących wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
kanały z rur kamionkowych kielichowych o średnicy 0,20 m o łącznej długości: L = 1397,10 m; kanały z rur
kamionkowych przyciskowych o średnicy 0,20 m, o łącznej długości: L = 126,00 m; kanał z rur i kształtek
kanalizacyjnych kielichowych z PVC o średnicy 200 mm, o łącznej długości: L = 189,30 m; kanały
grawitacyjne - wysięgniki (ONS-y) z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych z PVC o średnicy 160 mm
o łącznej długości: L = 279,30 m; kanał tłoczny - wysięgnik (ONS) z rur i kształtek z polietylenu
o
parametrach PE100, SDR17 i PN10, o średnicy 50/3,0 mm, o długości: L = 3,60 m wraz z uzbrojeniem w
msc. Wiśniówka , gm. Masłów.
Część nr 5: "Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Mąchocicach Scholasterii w kierunku posesji
nr 71"
?
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót obejmujących wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
kanalizacyjna sanitarna: kanał sanitarny grawitacyjny KS1 ?200 mm kamionka o długości L=196,1 m;
kanał sanitarny grawitacyjny KS1 ?200 mm żeliwo o długości L=59,7 m; kanał sanitarny grawitacyjny KS1A
?200 mm kamionka o długości L=95,8 m wraz z uzbrojeniem w msc. Mąchocice Scholasteria, Mąchocice
Kapitulne, gm. Masłów.
2)
Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:
o
reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem
zagospodarowania i zgłoszeniem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,
o
sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności
zapobieganie zastosowania
wyrobów budowlanych
wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,
o
sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie
w próbach i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów
i przekazywanie ich do użytkowania,
o
rozstrzyganie w porozumieniu z nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej powstałych
w trakcie realizacji inwestycji,
o kontrola terminowości realizacji inwestycji,
o potwierdzenie faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez
wykonawcę inwestorowi,
o
potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości zrealizowanej inwestycji do
odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,
o
3)
udział w przeglądach gwarancyjnych.
Inspektor nadzoru ma obowiązek nadzorować budowę w takich odstępach czasu, aby była zapewniona
skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu.
W przypadku braku możliwości przybycia na teren budowy Zleceniobiorca obowiązany jest zapewnić
zastępstwo inspektora nadzoru.
4)
W czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego
przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym
zapisem.
5)
Oferent winien obejrzeć miejsce robót oraz okolice i zebrać wszelkie informacje, które mogą być niezbędne
do przygotowania oferty i podpisania umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszelkie szczegóły związane z przetargiem można znaleźć w BIP Urzędu Gminy Masłów:
pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1403257a-9d6d-11ed-94da-
6ae0fe5e7159
Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo pod w/w adresem w:
a) Specyfikacja Warunków Zamówienia;
b) Przedmiar robót;
c) Dokumentacja projektowa.

Dokument nr: BiGP.271.23.2023.ED

Składanie ofert:
Oferty można składać w następujący sposób:
1. drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@maslow.pl lub,
2. faxem: 41/ 311 00 61 lub,
3. Drogą pocztową lub osobiście na adres:
Urząd Gminy Masłów, Ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów w zamkniętej kopercie opisanej: ,,Oferta cenowa
na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: Rozbudowa
infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Masłów w ramach dofinansowania z Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".
Oferty należy składać do dnia 15.03.2023 r., do godz. 12:00, (decyduje data wpływu)

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się od daty zawarcia umowy do zakończenia
i odbioru robót budowlanych, z uwzględnieniem ewentualnych odbiorów robót poprawkowych w przypadku
stwierdzenia wad podczas dokonywania odbioru końcowego zadania. Termin wykonania robót budowlanych
określony w umowie z Wykonawcą do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy na wykonanie robót
budowlanych, Z zastrzeżeniem, że obowiązki Inspektora Nadzoru wygasają wraz z wygaśnięciem okresu
rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonane roboty.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru oferty:
a.
b.
c.
d.
e.
Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych rabatów i upustów.
Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu
przedmiotu zamówienia.
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po
przecinku.
Kryterium oceny ofert: Cena brutto 100%. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie
100 pkt (1% = 1 pkt)
Ocenie podlega cena brutto łącznie
Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium Cena brutto: Cn/Cb x 100
Cn - najniższa oferowana cena brutto ofert nie odrzuconych
ilość punktów =
x 100
Cb - cena brutto badanej oferty
f.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu
uzupełnienia lub doprecyzowania ofert w zakresie prawnie dozwolonym.
g.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszym Zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryterium wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Zapytania
h.
Zamawiający, w przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takich samych cenach, wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty,
do złożenia ofert dodatkowych, wyznaczając termin na ich złożenie. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
i.
Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą,
przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
1)
Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku
podstaw do wykluczenia:
a)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób (załącznik nr 4 do Zapytania), skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca
potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje co
najmniej następującymi osobami;
Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej - wskazana osoba powinna posiadać następujące
kwalifikacje: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz posiada
doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu budową/robotami w zakresie instalacji sanitarnych dla
min 2 inwestycji związanych budową / przebudową / rozbudową / modernizacją sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartość każdej z inwestycji min. 500 000,00 zł brutto.
2)
3)
4)
5)
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty przesłane drogą pocztową będą rozpatrywane
wyłącznie wtedy gdy wpłyną do siedziby Zamawiającego w określonym terminie.
Wzór umowy jest częścią zapytania ofertowego i stanowi informację na jakich warunkach Zamawiający
zawrze umowę z Wykonawcą, który zostanie wybrany.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania
żadnych zobowiązań wobec stron.
6. Sposób przygotowania oferty.
1)
Oferta musi zawierać:
a) ofertę cenową, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do Zapytania;
b) Oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia i dysponowania osobami
zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do Zapytania;
c) Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z wzorem
określonym w załączniku nr 3 do Zapytania;
d) Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy
do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
e)
f) Wykaz osób potwierdzający spełnienie warunku złącznik nr 4
kopię uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, poświadczonych za
zgodność z oryginałem osoby/osób, która/które będzie/będą uczestniczyć w realizacji
zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń,
wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
osoby przewidzianej do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru (ważne na dzień złożenia oferty)
- potwierdzonej ,,za zgodność z oryginałem".
g)
2) Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a liczba stron wpisana do formularza
oferty. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej
oferty, które nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

Kontakt:
8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Sprawy techniczne: Ewelina Dąbrowska, 41 311 00 94
Sprawy formalne: Andrzej Bartosz, 41 311 00 86, e-mail: zamowienia.publiczne@maslow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.