Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4948z ostatnich 7 dni
21469z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie usługi naprawy i konserwacji drewnianej infrastruktury turystycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie usługi naprawy i konserwacji drewnianej infrastruktury turystycznej

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy
powiat: wysokomazowiecki
tel. +48 663 103 109, tel. +48 85 718 14 17
bazyli.plliczuk@npn.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Kobylin Borzymy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 663 103 109
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie usługi naprawy i konserwacji drewnianej infrastruktury turystycznej
I. Opis przedmiotu zamówienia.
Narwiański Park Narodowy zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi polegającej na naprawie i konserwacji drewnianej infrastruktury turystycznej zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. Dokumentacja techniczna obejmuje:
1. Inwentaryzację 6 wież widokowych wykonaną przez Narwiański Park Narodowy -załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
2. przedmiar robót 6 wież widokowych - załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) obowiązującymi polskimi normami, przepisami BHP i p.poż.,
2) dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.
Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona z własnych nowych materiałów pierwszego gatunku. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.
Zamawiający, mając na uwadze ułatwienie kalkulowania ceny ofertowej, udostępnia jako materiał pomocniczy posiadane przedmiary robót. Zamawiający informuje, iż udostępnione przedmiary mają jedynie ułatwić Wykonawcom skalkulowanie zryczałtowanej ceny ofertowej.

Dokument nr: NPN - OOK- 223-271-2/2023

Składanie ofert:
Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, należy złożyć w terminie do 17.03.2023 r. do godz.12:00 w jednej z podanych form:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci skanu przesłanego na adres e-mail: bazyli.plliczuk@npn.pl
2) osobiście lub listownie na adres Zamawiającego: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 12, 18-204 Kobylin-Borzymy z dopiskiem: Oferta na wykonanie usługi naprawy i konserwacji drewnianej infrastruktury

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia : do 30.05.2023 r., (prace po 30 marca 2023 r. mogą być prowadzone pod warunkiem nie używania sprzętu emitującego nadmierny hałas).

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.
1. Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca ,,spełnia" lub ,,nie spełnia" określone przez Zamawiającego warunki.
2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1) posiadają doświadczenie tj., wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 prace polegające na naprawie lub konserwacji lub budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji obiektów architektury drewnianej o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każda.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca wykonał prace spełniające wymogi opisane powyżej należy dołączyć wykaz wykonanych prac zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania.
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi polegających na budowie, rozbudowie przebudowie lub modernizacji obiektów architektury drewnianej;
b) dysponują ekspertem przyrodniczym z doświadczeniem w pracy w terenie, posiadający wiedzę i umiejętność rozpoznawania gatunków w szczególności ptaków, którego zadaniem będzie kontrolowanie prac.
W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje potencjałem kadrowym spełniającym wymogi opisane powyżej należy dołączyć wykaz tych osób, według załącznika nr 5 do niniejszego zapytania.
3) Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz. U. poz. 835). Z postępowania wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c/ wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie ww. ustawy stanowi pkt.8 formularza ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
3) Liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
V. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, od upływu terminu składania ofert do dnia 15.04.2023 r.
VI. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opisu sposobu oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami.
1. Cena ofertowa brutto (P1) - waga 60% obliczana według wzoru:
P1= Cn / Cb x 60% x 100 gdzie:
Cn - najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cb - cena ofertowa brutto badanej oferty.
2. Okres gwarancji (P2) - waga 20%
Gwarancja 3-letnia - 0 punktów, Gwarancja 4-letnia - 10 punktów, Gwarancja 5-letnia i więcej - 20 punktów.
3. Termin wykonania (P3) - waga 20 %
Wykonanie w terminie do 15-05-2023 r.- 20 pkt
Wykonanie w terminie do 22-05-2023 r.- 10 pkt Wykonanie w terminie do 30-05-2023 r.- 0 pkt
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu gwarancji lub terminu wykonania, Zamawiający przyjmie, że zaoferował minimalną 3-letnią gwarancję i wykona w terminie do 30.05.2023 r. Taki Wykonawca w kryterium -okres gwarancji (P2) uzyska 0 punktów i w kryterium termin wykonania (P3) również
0 pkt.
Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ( punkt 1, 2 i 3 formularza ofertowego).
Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna wraz z upływem terminu składania ofert i do 15.04.2023 r.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z wzorem:
P = P1 + P2+P3
gdzie :
P - łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie,
P1 - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium - cena,
P2 - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium - okres gwarancji.

P3 - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium - termin wykonania
W przypadku braku zawarcia umowy z oferentem, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę (np. odmowa podpisania umowy przez oferenta wyrażona na piśmie, upłynął termin na podpisanie
umowy podany w zapytaniu) umowę można podpisać z kolejnym oferentem, który otrzymał najwięcej punktów w kryteriach oceny ofert i złożył ważną ofertę niepodlegająca odrzuceniu, bez konieczności ogłaszania ponownego zapytania.
VII . Określenie warunków umowy.
Warunki umowy określa wzór umowy, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest Bazyli Piliczuk od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 + 15:00, telefon: 518 932 444. Pytania dotyczące zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail: bazyli.plliczuk@npn.pl najpóźniej do dnia 15.03.2023 r. do godz. 15:00
IX. postanowienia dodatkowe.
1. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej NPN www.npn.pl (BIP/Zamówienia publiczne/Wyniki ). Po wyłonieniu Wykonawcy najpóźniej w ciągu 1 0 dni zostanie podpisana umowa według wzoru - załącznika nr 7 do niniejszego zapytania.
2. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany terminu składania ofert;
2) wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty budzą wątpliwości Zamawiającego;
3) poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych;
4) odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
5) odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;
6) odrzucenia ofert, w których wykonawca zastosował niewłaściwą stawkę podatku VAT;
7) wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy;
8) wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.