Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5208z ostatnich 7 dni
22202z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie remontu stropów w budynku kompleksowym

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie remontu stropów w budynku kompleksowym

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel.: 32 756 4956, tel. 32 756 2774
dokumentacja@zwp.jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 15 000,00 PLN
Nr telefonu: tel.: 32 756 4956, t
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie remontu stropów w budynku kompleksowym w części płuczki ob. 3.3 ZPMW KWK ,,Pniówek"
6. Lista produktów
Lp. Nazwa zadania Ilość Jednostka miary
1. Wykonanie remontu stropów w
budynku kompleksowym w części
płuczki ob. 3.3 ZPMW KWK
,,Pniówek" 1 pakiet
16. Sposób dostawy/wykonania
Sposób wykonania jest określony w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.

Dokument nr: 072/INW/23, 6624

Otwarcie ofert: Termin rozpoczęcia licytacji: 2023-03-24 13:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-03-17 23:59
6. Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:- w formie pisemnej - przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca
przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, Ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.- w formie wiadomości e-
mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres
skrzynki mailowej: dokumentacja@zwp.jsw.pl. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.- w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf
obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej:
dokumentacja@zwp.jsw.pl. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania całości zadania: do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy.Roboty remontowe będą
prowadzone w ruchu zakładu górniczego KWK ,,Pniówek".

Wymagania:
1. Języki
Język polski
2. Opis
Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie
malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu
cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe
podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych
postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.
O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników
postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne problemy
sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem). UWAGA!!! Czas trwania sesji na platformie
Operatora aukcji wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez
wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony i ponownego
zalogowania się.
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie ,,Regulaminu określającego sposóbprzygotowania i
prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo
Zamówień Publicznych" - Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r.,
dalej: Regulamin.
Uwaga !Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien
uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4956.
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie
zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie:
https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym
linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie:
dokumentacja@zwp.jsw.pl
Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną
na skrzynkę mailową o adresie: dokumentacja@zwp.jsw.pl (załączają do wiadomości mailowej) nie może
przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca
zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.
Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub
uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym
postępowaniu.
4. Waluta
PLN
7. Kryteria oceny
Lp.
1.
Nazwa kryterium
Cena
Licytacja otwarta
Aukcja japońska multiobiektowa
Aukcja zniżkowa
Cena dotyczy jednej jednostki
Czas na decyzję: 60 sekund
Widok
Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów
11. Informacje o ofertach
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia
podwykonawcom.
5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
6. Kryterium oceny- najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą
ceną.
7. Jeżeli przedmiotem licytacji jest pakiet nie jest dopuszczalne złożenie oferty częściowej. Po
przeprowadzeniu licytacji Wykonawcy zostaną wezwani do rozpisania pakietu na poszczególne pozycje,
suma wartości pozycji nie może przekraczać kwoty wskazanej w toku licytacji.
14. Warunki płatności
Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Zapłata następuje przelewem w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
17. Warunki udziału
I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na
platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz.
23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert. Wykonawca nieposiadający profilu (konta)
zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym:
https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.htmlRejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert. Wysokość wadium: 35 000,00
PLN Wadium należy wnieść w jednej lub kilku z następujących form:1. Pieniądzu w formie przelewu na
rachunek bankowy (nie może być wpłacone przekazem pocztowym): Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498
uznaje się za skutecznie
wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi
uznanie przelewu środków pieniężnych odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.
2. Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Wadium uznaje się za skutecznie wniesione (w jednym z
poniższych sposobów), jeżeli przed upływem terminu składania ofert:- w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji
JSW S.A. zostanie złożony oryginał gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.- oryginał gwarancji
bankowej sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
gwaranta zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej: dokumentacja@zwp.jsw.pl.- oryginał bądź kopia
gwarancji ubezpieczeniowej sporządzonej w postaci elektronicznej lub kopia gwarancji ubezpieczeniowej,
sporządzonej w postaci papierowej (formie pisemnej lub dokumentowej) zostanie przesłana na adres
skrzynki mailowej: dokumentacja@zwp.jsw.pl.
W szczególności treść gwarancji powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłaty wadium na pierwsze żądanie
Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 15 ,,Regulaminu określającego sposób
przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych
ustawą Prawo Zamówień Publicznych" - Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia
30.11.2021 r.,
b) wskazanie sumy gwarancyjnej,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji,
d) określenie terminu ważności gwarancji. Złożenie lub przesłanie gwarancji, których treść nie będzie
spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b
Regulaminu. Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od
08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.
3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej
wartości wadium jest możliwe:- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł
brutto,- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto. Wadium uznaje się za
skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert do Prowadzącego postępowanie
wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW JSW S.A.) o przeznaczeniu kwot z
należności Wykonawcy na pokrycie wadium w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik do
ogłoszenia).Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich
braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane
należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca
składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW
JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i
dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej
oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. - Sekcja Obsługi Zobowiązań).W przypadku złożenia oświadczenia
w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany
adres e-mail: blokady-wadium@jsw.pl.Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW
JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani
Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia
potwierdzony przez pracownika CUW.
III. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:
1. formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2. dokumenty wskazane w specyfikacji technicznej (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
3. potwierdzenie wniesienia wadium,
4. Wykaz zamówień (co najmniej jednego) wskazujących, że Wykonawca (w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum firm, lider bądź jeden z uczestników/członków
konsorcjum) wykonał w okresie ostatnich dziesięciu lat licząc od dnia ogłoszenia postępowania (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) roboty
budowlane związane z remontem stropów i/lub budynków na zakładzie górniczym o łącznej wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł netto.
Ww. wykaz winien zawierać wartości i przedmioty wykonanych robót oraz daty wykonania i dane podmiotu, na rzecz którego roboty zostały wykonane.
Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego wskazane w ww. wykazie roboty były wykonywane, potwierdzające, że zostały one
wykonane należycie.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.
5. Oświadczenie o zatrudnianiu osób posiadających aktualne uprawnienia i świadectwa kwalifikacji.Osoby
niezbędne do realizacji zamówienia określone są szczegółowo w Specyfikacji technicznej- pkt VIII.9,
stanowiącej Załącznik nr 2.D. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z rejonem objętym
zakresem robót, planem sytuacyjnym. Zapoznanie się przez Wykonawcę z obiektem będzie możliwe w dni
robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 700 - 1200 w obecności przedstawiciela kopalni po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 32 756 27 74). Wykonawca dołącza do oferty
wypełnionyi podpisany Załącznik nr 4.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania w
całości lub części (w zakresie poszczególnych zadań) bez podania przyczyn na każdym etapie
Postępowania.
3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną,
korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: dokumentacja@zwp.jsw.pl
do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do
postanowień Regulaminu.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji
elektronicznej
zgodnie z Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
zgodnie z Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
zgodnie z Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna
Dokument wydrukowano przez Aleksandra Krótki w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2023-03-13 10:52
Strona 6 z 722. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
zgodnie z Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna
Dokument wydrukowano przez Aleksandra Krótki w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2023-03-13 10:52

Uwagi:
Operator aukcji:
JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.
ul. Armii Krajowej 56
44-330 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl
Pomoc techniczna dla uczestników aukcji:
(+48) 71 787 35 34 helpdesk@logintrade.net

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Zamówień Niepublicznych Inwestycje, Aleksandra
Krótki nr tel.: 32 756 4956; e-mail:dokumentacja@zwp.jsw.pl
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: KWK Pniówek p. Sebastian Szary, Wacław Wita tel. 32 756
2774

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.