Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4932z ostatnich 7 dni
22248z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie i dostawa kompletnego kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego do...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie i dostawa kompletnego kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego do zamontowania w budynku

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu sp. z o.o
ul. Kołłątaja 3
78-100 Kołobrzeg
powiat: kołobrzeski
94 35 260 11 wew. 19, 94 35-244-54, Fax: 94 35 228 72
mec@mec.kolobrzeg.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kołobrzeg
Wadium: 3.000,00 PLN
Nr telefonu: 94 35 260 11 wew. 19
Termin składania ofert: 2023-03-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony
4. Określenie przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego kompletnego kompaktowego dwufunkcyjnego (c.o. + c.w.u.) węzła cieplnego do zamontowania w budynku przy Ul. Kujawskiej w Kołobrzegu.
2) Szczegółowy zakres wymagań dotyczących wykonania węzła cieplnego określają: zestawienia urządzeń i schemat technologiczny - załączniki nr 3 - 4 do SIWZ.
3) Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia węzła powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie to znaczy powinny mieć certyfikat zgodności lub deklarację zgodności na zgodność z Polską Normą.
4) Do w/w węzła należy dostarczyć: instrukcję montażu i uruchomienia węzła kompaktowego, schemat instalacji elektrycznej węzła kompaktowego, karty informacyjne (,,DTR-ki") poszczególnych urządzeń węzła, wymagane atesty i karty gwarancyjne, protokoły prób ciśnieniowych, rozruchowych i pomiarów elektrycznych, oraz dokumentację odbiorową węzła dla UDT.
05/2023
2
5) Wykonawca opracuje Instrukcję eksploatacji i obsługi dla węzła cieplnego.
6) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w siłach własnych.
7) Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej pomieszczenia w których zamontowany będzie węzeł kompaktowy. Celem przeprowadzenia wizji jest to, aby Wykonawca wykonał węzeł o gabarytach umożliwiających jego wniesienie do pomieszczenia węzła bez konieczności jego rozmontowywania. W przypadku braku możliwości wykonania węzła o wymiarach umożliwiających jego wniesienie w całości urządzenie należy wykonać w modułach umożliwiających prosty demontaż i ponowny montaż (bez konieczności cięcia ramy). Nie zastosowanie się przez Wykonawcę do wyżej wymienionych warunków spowoduje obciążenie Wykonawcy kosztami przebudowy węzła.

Dokument nr: 05/2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki przy Ul. Kołłątaja 3 w dniu 16 marca 2023 r. o godz. 10:30.

Specyfikacja:
3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi poddział Przetargi aktualne, zakładka dotycząca postępowania ,,Wykonanie i dostawa kompletnego kompaktowego węzła cieplnego", odebrać osobiście w siedzibie Spółki przy Ul. Kołłątaja 3 pok. 106 tel. 094 35 260 11 wew. 19 bądź otrzymać pocztą e-mail po wysłaniu prośby o przesłanie specyfikacji z podaniem adresu e-mail.

Składanie ofert:
12. Miejsce i termin składania ofert
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, pok. 104 lub przesłać pocztą na adres Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. Ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem: ,,Wykonanie i dostawa kompletnego kompaktowego węzła cieplnego, nie otwierać przed 16.03.2023 r. godz. 10:30".
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 16 marca 2023 r. o godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
8. Wymagany termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: do 20 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00

Wymagania:
2. Określenie trybu zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia jako zamówienie sektorowe prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz na roboty budowlane wprowadzonego w życie Zarządzeniem 8/2020/2021 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 stycznia 2021 r. prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
5. Części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
9. Opis warunków udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10. Wadium
1) Ustala się wadium w wysokości: 3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych)
2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
11. Kryteria oceny i ich znaczenie.
1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następującego kryterium - cena - 100%
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę..
13. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia od terminu złożenia oferty.
14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Przed podpisaniem umowy wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości zamówienia brutto.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.