Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4932z ostatnich 7 dni
22248z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie Koncepcji architektonicznej, Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Kosztorysu...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie Koncepcji architektonicznej, Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Kosztorysu inwestorskiego, oraz uzyskanie uzgodnień, opinii i wytycznych dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu adaptacji budynku

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
ul. Rzeźnicza 11
31-540 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48 12 261 88 20
sekretariat@rckik.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 12 261 88 2
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ, PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO, ORAZ UZYSKANIE UZGODNIEŃ, OPINII I WYTYCZNYCH DLA ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU ADAPTACJI BUDYNKU POŁOŻONEGO W ZAKOPANEM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21 NA POTRZEBY TERENOWEGO ODDZIAŁU RCKIK W KRAKOWIE.
opracowanie Koncepcji architektonicznej, Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Kosztorysu inwestorskiego, oraz uzyskanie uzgodnień, opinii i wytycznych dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu adaptacji budynku położonego w Zakopanem przy Ul. Piłsudskiego 21, położonego na działce nr 550, na potrzeby Terenowego Oddziału RCKiK w Krakowie.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMO?WIENIA:
1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na:
a. opracowaniu Koncepcji architektonicznej, zgodnej z ustaleniami planu miejscowego i wytycznymi miejskiego konserwatora zabytków wg opinii z dn. 08.02.2023 (opinia udostępniona dla wykonawcy).
b. opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
c. opracowaniu Kosztorysu inwestorskiego,
d. uzyskaniu uzgodnień uprawnionego rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń i ochrony p.poż., Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, uprawnionego rzeczoznawcy w zakresie ochrony sanitarnej,
uwagi:
- uzgodnieniu z rzeczoznawcą ppoż i hig-sanit podlega projekt budowlany.
Na etapie Koncepcji architektonicznej można ewentualnie żądać opinii rzeczoznawców,
- w kwestii uzgodnienia projektu z Miejskim Konserwatorem Zabytków należy w trakcie prac projektowych przy Koncepcji architektonicznej konsultować działania z Konserwatorem. Po wykonaniu Koncepcji architektonicznej można uzyskać opinię Konserwatora dot. rozwiązań zawartych w Koncepcji,
ponadto projektant opracowujący projekt budowlany będzie zobowiązany opracować go zgodnie z zaopiniowanym projektem Koncepcji architektonicznej w celu pozytywnej weryfikacji projektu budowlanego w trakcie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę (Starostwo Powiatowe wyśle projekt budowlany do zaopiniowania u Miejskiego Konserwatora Zabytków).
e. uzyskaniu opinii i wytycznych w zakresie robót konstrukcyjnych przez uprawnionego konstruktora,
- dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu adaptacji budynku położonego w Zakopanem przy Ul. Piłsudskiego 21 na potrzeby Terenowego Oddziału RCKiK w Krakowie.
2. Opracowania określone powyżej powinny uwzględniać:
a. konieczność przywrócenia dobrego stanu technicznego budynku, w szczególności poprzez wykonanie robót z zakresu konstrukcji budynku określonych w ekspertyzie stanu technicznego budynku sporządzonej przez Firmę Gastre Polska Jacek Pączek w czerwcu 2021 r.;
b. wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia publicznej służby krwi;
c. wytyczne określone opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków;
d. obowiązujące normy i przypisy prawa;
e. wytyczne udzielone w toku wykonywania umowy przez Zamawiającego, właściwe organy, zarządców sieci i dróg oraz innych instytucji, które mogą mieć wpływ na realizację inwestycji.
3. Koncepcja architektoniczna powinna zawierać wstępne informacje na temat możliwości i sposobu dokonania adaptacji budynku. Obejmować powinna wizualizacje budynku i jego wnętrz po dokonaniu adaptacji oraz zestawienie podstawowych danych technicznych.
4. Program Funkcjonalno-Użytkowy będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie adaptacji budynku położonego w Zakopanem przy Ul. Piłsudskiego 21, położonego na działce nr 550, na potrzeby oddziału terenowego RCKiK w Krakowie. Program Funkcjonalno-Użytkowy musi być zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).
5. Kosztorys inwestorski musi być zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).
6. Wszystkie opracowania będą kompletne i będą obejmować całość zamierzenia inwestycyjnego.
7. Odrębnemu odbiorowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego podlegać będą:
a. Koncepcja architektoniczna,
b. łącznie - Program Funkcjonalno-Użytkowy, Kosztorys inwestorski; uzgodnienia, opinie i wytyczne.
8. Zamawiający będzie zobowiązany do wprowadzenia do opracowań zmian określonych wytycznymi Zamawiającego, o ile będą zgodne z prawem.
9. Opracowania będące przedmiotem umowy należy sporządzić w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej.
10. Z chwilą odbioru poszczególnych opracowań, na Zamawiającego przejdą prawa autorskie majątkowe do tych opracowań na polach eksploatacji polegających na: wykorzystaniu opracowań do realizacji inwestycji; wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania autorskich praw zależnych.
11. Wykonawca będzie zobowiązany do wsparcia Zamawiającego poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania zadawana przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu adaptacji budynku położonego w Zakopanem przy Ul. Piłsudskiego 21 - w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: ZP-8/23

Otwarcie ofert: 2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Składanie ofert:
XI. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty należy złożyć do dnia 17.03.2023r. roku do godz. 12:00 - decyduje data i godz. wczytania na serwer pocztowy Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu Koncepcji architektonicznej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
II. TRYB POSTE?POWANIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) nie stosuje się na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 wyżej opisanej ustawy.

III. INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKACJI Z WYKONAWCAMI:
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
2. Komunikacja z Wykonawcami odbywa się z zachowaniem formy pisemnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Adres do korespondencji: e.morozewicz@rckik.krakow.pl .
3. Ofertę wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@rckik.krakow.pl w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem własnoręcznym.
4. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać na adres poczty elektronicznej w sposób umożliwiający kopiowanie ich treści i przenoszenie do innego dokumentu.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian w warunkach postępowania. Postanowienie pkt. 8 stosuje się odpowiednio.
7. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać do dnia 14.03.2023r. Wnioski złożone po terminie Zamawiający pozostawi bez rozpoznania.
8. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający będzie publikował na własnej witrynie internetowej.
9. Zamawiający zaleca składanie oferty, oświadczeń lub dokumentów w formatach PDF, DOC, DOCX.
10. Zamawiający dopuszcza następujące formaty kompresji: ZIP7, RAR.
11. Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń i dokumentów przyjmuje się datę ich wczytania na serwerze pocztowym Zamawiającego.
12. Zamawiający dopuszcza następujące formaty podpisu elektronicznego: dokumenty w formacie PDF należy opatrzyć podpisem PAdES, dokumenty w formacie inny niż PDF należy podpisać podpisem zewnętrznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego Zamawiający zaleca się podpisanie każdego dokumentu (dokument + podpis), a następnie spakowanie do folderu skompresowanego wysłanie na adres poczty elektronicznej.
Wsparcie, o którym mowa w sekcji IV pkt. 11 będzie udzielane w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu adaptacji budynku położonego w Zakopanem przy ul. Piłsudskiego 21.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
1.2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia.
2. W zakresie warunku określonego w pkt. 1.1., Zamawiający wymaga aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą byli wpisani do rejestru zawodowego lub rejestru handlowego prowadzonego w kraju ich siedziby lub miejsca zamieszkania.
3. W zakresie warunku określonego w pkt. 1.2., Zamawiający uzna go za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie co najmniej dwie usługi, z których każda polegała na sporządzeniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego kubaturowego obiektu budowlanego.
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadku:
1.1. Otwarcia likwidacji lub zatwierdzenia przez sąd układu restrukturyzacyjnego przewidującego zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku upadłego lub zarządzenia przez sąd likwidacji majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2309.), lub ogłoszenia upadłości, za wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu układ z wierzycielami nie przewidujący zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1520.).
VIII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE W TOKU POSTĘPOWANIA:
1. Wraz z ofertą Wykonawca składa:
1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia;
1.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt. 1 Sekcji VI, dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do rejestru zawodowego lub handlowego prowadzonego w kraju jego siedziby lub miejsca zamieszkania wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem.
1.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt. 2 Sekcji VI, Wykonawca składa wykaz usług (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert) wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa:
2.1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.
3. Wykonawca posiadający siedzibę lub adres zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.1 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej Sekcji, w szczególności:
1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
1.2. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacja? przedmiotu zamówienia.
1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały - gwarantujący odczytanie treści.
1.4. Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na drukach stanowiących załączniki do zapytania lub ściśle według określonego wzoru Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania.
1.5. Ofertę należy sporządzić w formie dokumentu elektronicznego.
2. Zawartość oferty:
2.1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania.
2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zapytania.
2.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

X. TERMIN ZWIA?ZANIA OFERTA?:
Wykonawca pozostaje związany złożona? oferta? przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
XII. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według niżej wymienionego kryterium oceny ofert: Kryterium I: finansowe (cena) - waga 60 %;
Kryterium II: doświadczenie Inspektora Nadzoru - waga 40 %
2. Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższa? cena? przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskana? wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga x 100, gdzie WP - wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC - wartość oferty z najniższą cena?, WOB - wartość oferty badanej. Doświadczenie Inspektora Nadzoru: poniżej 5 lat=0 pkt., od 5 do 20 lat = 20 pkt., powyżej 20 lat=40pkt.
Kryterium I + Kryterium II = Max. 100 pkt.
XIV. ZMIANA UMOWY:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą umowy w przypadku:
a. zmian, które wynikają z nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
b. zmniejszenia lub zwiększenia kwoty wynagrodzenia, spowodowanej ograniczeniem lub zwiększeniem zakresu zamówienia w przypadku konieczności ograniczenia zamówienia lub wykonania prac dodatkowych nie objętych pierwotnym zakresem zamówienia, a koniecznych dla jego prawidłowego wykonania;
c. zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku: wystąpienia zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, wystąpienia siły wyższej, konieczności uzyskania materiałów lub dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, działania organów administracji publicznej;
d. zmiany sposobu rozliczeń pomiędzy stronami w sytuacji wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.

XVI. POSTANOWIENIA KON?COWE:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty niezgodnej z prawem lub wymaganiami określonymi niniejszym Zaproszeniem, albo zawierającej nie dające się usunąć omyłki lub nieprawdziwe informacje, złożonej w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji, złożonej po terminie składania ofert lub zawierającej rażąco niską cenę.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
3. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania środki ochrony prawnej.
4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1470, z późn. zm.)

Uwagi:
XIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 11, 31-540 Kraków, tel. 12 261 88 20, sekretariat@rckik.krakow.pl.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) - e mail iodo@rckik.krakow.pl.
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określonego niniejszym Zaproszeniem do składania ofert;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych dotyczących osób realizujących zadania jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
2. Wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
3. Wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
6. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: w zakresie merytorycznym: Małgorzata Szeląg, e-mail: m.szelag@rckik.krakow.pl, Tomasz Majka, e-mail: t.majka@rckik.krakow.pl ; w zakresie formalnym: Edyta Morozewicz, e-mail: e.morozewicz@rckik.krakow.pl;

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.