Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4932z ostatnich 7 dni
22248z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usługi przeglądów serwisowych, konserwacji urządzeń dźwigowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usługi przeglądów serwisowych, konserwacji urządzeń dźwigowych

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
powiat: Kraków
Tel. : 12 683 10 52, tel. 12 683-12-92
Tadeusz.jozefczyk@awf.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. : 12 683 10 52,
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych
(bez podatku VAT)

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1 Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi przeglądów serwisowych, konserwacji urządzeń dźwigowych w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 78, 80, 82, 84 w tym przeglądy, konserwacja dźwigów osobowych (wraz z monitoringiem bieżącym REM dźwigów Firmy OTIS tylko dla dźwigów osobowych wykazanych w zadaniu 1), towarowych oraz platform do przewozu osób niepełnosprawnych, użytkowanych przez Zamawiającego.

Zadanie częściowe nr:
Opis:
1
Temat: Konserwacja i naprawa wraz z monitoringiem bieżącym dźwigów w Domach Studenckich Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 80,82,84
Zadanie 1
Wspólny Słownik Zamówień: 50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind
Opis: szczegółowy opis zawiera załącznik 1 do ogłoszenia

2
Temat: Konserwacja i naprawa wraz z monitoringiem bieżącym dźwigów osobowych towarowych oraz platform do przewozu osób niepełnosprawnych w budynkach dydaktycznych i ogólnouczelnianych oraz w budynku Zespołu Krytych Pływalni Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 78
Zadanie 2
Wspólny Słownik Zamówień: 50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind
Opis: szczegółowy opis zawiera załącznik 1 do ogłoszenia

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
3.3 Szczegółowe obowiązki Wykonawcy oraz zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Dokument nr: K-2.381/06/BIP/2023

Składanie ofert:
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia oferT
10.1. Oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawianego: Tadeusz.jozefczyk@awf.krakow.pl. do dnia 17 marca 2023 r. do godz. 10.00 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.

Miejsce i termin realizacji:
5. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI:
5.1 Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.05.2023r. do dnia 30.04.2024 r.
5.2 Miejsce realizacji: obiekty Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 78, 80, 82, 84.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia:
2.1 Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm.).
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
4.1. Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, że dysponuje do realizacji umowy wykwalifikowanym personelem.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) co najmniej 2 osobami posiadającymi aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne kategorii I uprawniające do zajmowania się konserwacją dźwigów, wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.)
b) co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku dozoru, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).
Zamawiający dopuszcza dublowanie nazwisk osób dokonujących konserwacji dźwigów w przypadku złożenia oferty dla więcej niż jednego zadania.

Ocena spełnienia w/w warunku będzie dokonana na podstawie wykazu osób (załącznik nr 4 do ogłoszenia) oraz złożonej wraz z ofertą kserokopii aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników dozoru technicznego.

6. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
6.1 W ofercie należy podać cenę w rozumieniu Ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 915), tj. z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 178), za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym zadaniu częściowym.
6.2 Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
6.3 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
6.4 Wykonawca winien wypełnić załącznik nr 2A i 2B w zależności od zadania częściowego na które składana jest oferta. Brak wypełnienia którejkolwiek z pozycji w danym zadaniu częściowym skutkuje odrzuceniem oferty. Następnie wartość brutto z załącznika winna zostać przeniesiona do formularza ofertowego- załącznik nr 2. Łączna wartość brutto oferty winna obejmować cały zakres dostaw w danym zadaniu częściowym. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto, podana na formularzu oferty za realizację całości przedmiotu zamówienia w danym zadaniu częściowym. Tę cenę brutto Zamawiający przyjmie do oceny ofert.
8. Opis sposobu przygotowywania ofert
8.1. Wykonawca może złożyć ofertę na: jedno lub dwa zadania częściowe.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań. Należy zatem dołączyć do oferty aktualny wypis z dokumentu rejestrowego oraz jeżeli to konieczne pełnomocnictwo.
8.3. Treść oferty musi odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia.
8.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8.5. Oferta musi być napisana w języku polskim w sposób czytelny.
9. Wykonawca musi przesłać następujące dokumenty:
Lp.
Wymagany dokument
1
Wypełniony formularz oferty.
2
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej.
3
Wypełnione załączniki dla wybranego zadania częściowego np. dla zadania 1 powinien być wypełniony i podpisany załącznik nr 2A
4
Wypełnione załączniki dla wybranego zadania częściowego np. dla zadania 2 powinien być wypełniony i podpisany załącznik nr 2B
5
Zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 3, zaparafowana karta przeglądu załącznik nr 5
6
Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia) załącznik nr 4
7
Pełnomocnictwo- o ile dotyczy.
8
Zaparafowana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Załącznik nr 6
9
Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), załącznik nr 7

12. WYBÓR OFERTY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
12.1 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert. Oferta musi odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia, a Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postepowaniu.
12.2 Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie zawartej umowy.
12.3 Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (BIP) informację
o wyborze najkorzystniejszej oferty .

Uwagi:
11. KRYTERIUM OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się kryterium: cena 100%
Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof )
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Kontakt:
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
7.1. Tadeusz Józefczyk tel. 12 683 10 52, adres mailowy: tadeusz.jozefczyk@awf.krakow.pl
7.2. Marek Guziec tel. 12 683-12-92, adres mailowy: marek.guziec@awf.krakow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.