Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4932z ostatnich 7 dni
22248z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego wraz z...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 34 18 591
zapytanie@zim.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 12 34 18 591
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o wartości mniejszej niż 130 000 zł
Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia
pn. Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego wraz z obliczeniem
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla Inwestycji
pn. ,,Budowa Żłobka na Starym Podgórzu (przy Przedszkolu nr 92, Ul. Krzemionki 33)"
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalnoużytkowego
wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych dla Inwestycji pn. ,,Budowa Żłobka na Starym Podgórzu (przy
Przedszkolu nr 92, Ul. Krzemionki 33)".
2.2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.1. Wykonawca wykona w dwóch etapach:
a) Etap I - opracowanie i zatwierdzenie Koncepcji architektonicznej zwanej dalej Koncepcją, w tym
uzyskanie zaleceń konserwatorskich, uzyskanie dokumentów formalno-prawnych stanowiących
podstawę do przyjęcia założeń projektowych, opracowanie inwentaryzacji zieleni oraz zalecenia
do gospodarki zielenią,
b) Etap II - opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z obliczeniem planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych i sporządzenie
szacunkowego zestawienia kosztów inwestycji.
2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumencie pn. Opis przedmiotu
zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do PPU.
2.4. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter ryczałtowy i obejmuje całkowity koszt
wykonania przedmiotu zamówienia oraz zawiera wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu
zamówienia, tj. w szczególności należne podatki, koszty transportu, ubezpieczenia, materiałów,
a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej również należne zaliczki
na podatek dochodowy oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie
z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie Zamawiającego.
2.5. Bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi, Wykonawca udzieli
Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy.

CPV: 71000000-8

Dokument nr: ZIM.ZP.262.1.23.2023

Składanie ofert:
Oferty należy składać do 17 marca 2023 r. do godz. 10:00.
Ofertę (Formularz oferty) należy zeskanować oraz przesłać drogą e-mailową na adres:
zapytanie@zim.krakow.pl, w terminie określonym powyżej powołując się na znak sprawy:
ZIM.ZP.262.1.23.2023.

Miejsce i termin realizacji:
5.1. Terminy realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany i dostarczony do siedziby Zamawiającego, Ul. Reymonta
20, 30-059 Kraków w terminie 5 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że
przedmiot zamówienia obejmujący:
1) Etap I: zostanie wykonany w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
2) Etap II: zostanie wykonany w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5.2 Istotne warunki realizacji zamówienia zostały określone w PPU, stanowiącym Załącznik nr 2 do
zaproszenia.

Wymagania:
1.2. Tryb zamówienia: Ze względu na wartość zamówienia niższą niż 130 000,00 zł zgodnie z art. 2 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z
2022 r. poz. 1710) przepisów tej ustawy do niniejszej umowy nie stosuje się.
1.3. Adres strony internetowej, na której prowadzone będzie postępowanie (Biuletyn Informacji
Publicznej ZIM): https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=582&mmi=24772
3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów w zakresie warunków udziału w postępowaniu.
4. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW
4.1. Przy wyborze oferty dla przedmiotowego zamówienia, Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami:
Cena (C) - waga 100% (100 pkt)
4.2. Kryterium ,,Cena" (C) będzie oceniane wg poniższych zasad:
1) Niniejsze kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę
w Formularzu oferty.
2) Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C = Cmin/Co x 100 pkt
gdzie:
C - liczba punktów ocenianej oferty w kryterium ,,Cena" (zaokrąglona do 2 miejsca po przecinku),
przy czym 1 pkt odpowiada 1%.
Cmin - najniższa cena brutto oferty spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu (zł).
Co - cena brutto ocenianej oferty (zł).
4.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska łącznie najwyższą liczbę
punktów w Kryterium Cena (C).
Oferta powinna być wypełniona i podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania
Wykonawcy i powinna zawierać:
1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia;
2) jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli osoba reprezentująca
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego
reprezentacji we właściwym rejestrze sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
7.4. Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów, o których mowa w pkt 7.2 powyżej, podpisem
kwalifikowanym lub zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez
osoby uprawnione.
UWAGA!!! Oferty złożone na inny adres e-mailowy Zamawiającego, albo bezpośrednio w siedzibie
Zamawiającego, nie będą podlegały ani otwarciu, ani ocenie.
9. INFORMACJE DODATKOWE
9.1. Termin związania ofertą: 45 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
9.2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców z wnioskiem o wyjaśnienie treści ofert, jeżeli
zajdzie taka konieczność. Treść wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę w odpowiedzi na nie może
zmieniać treści jego oferty.
9.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania
przyczyny.
9.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania oceny oferty w przypadku braku możliwości
ustalenia jej jednoznacznej treści z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
9.6. W pierwszej kolejności badana jest oferta wykonawcy najwyżej oceniona w kryteriach oceny ofert.
W przypadku, gdy spełnia ona warunki zapytania ofertowego, Zamawiający może odstąpić od
badania pozostałych ofert.
9.7. Oferty przesłane/złożone po terminie określonym w zaproszeniu nie będą rozpatrywane.
9.8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Kontakt:
8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Dział Zamówień Publicznych: Sylwia Skrzypek lub Anna Kondracka nr tel. 12 34 18 591, e-mail:
zapytanie@zim.krakow.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.