Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4932z ostatnich 7 dni
22248z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej przepompowni wód...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej przepompowni wód opadowych oraz systemu zasilania awaryjnego przepompowni

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich Krakowie z/s w Zabierzowie
ul.Spokojna 1 A
32-080 Zabierzów
powiat: krakowski
tel. 512-046-778
j.kadziola@zdw.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zabierzów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 512-046-778
Termin składania ofert: 2023-03-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy zamówienia pn. Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej przepompowni wód opadowych oraz systemu zasilania awaryjnego przepompowni w m. Oświęcim w ciągu DW 933.
Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie niniejszym 5aprasza do złożenia oferty
na realizację zamówienia pn. Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej przepompowni wód opadowych oraz systemu zasilania awaryjnego przepompowni w m. Oświęcim w ciągu DW 933.
- w ramach postępowania prowadzonego w trybie pozaustawowym (dla zamówienia nieobjętego zakresem stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy).
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej przepompowni wód opadowych oraz systemu zasilania awaryjnego przepompowni w m. Oświęcim w ciągu DW 933.
Usługa wykonana zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy.

Dokument nr: RDWK/PW/2023/ 189/JK, RDWK/UNSS/4/2023

Składanie ofert:
Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną - za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail j.kadziola@zdw.krakow.pl w terminie do dnia 15.03.2023 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.04.2023 do 29.02.2024r

Wymagania:
2) Płatność wynagrodzenia umownego: na podstawie faktury wystawianej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego, na rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania wystawionej faktury.
3) miejsce wykonania zamówienia: m. Oświęcim DW 933.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania usługi wszystkie przepisy dotycząc ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu.
Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie przepisów w trakcie realizacji umowy poniesie Wykonawca
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia wskazane są we wzorze umowy (stanowiącym
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy założyć w postaci elektronicznej sporządzoną w języku polskim.
3) Ofertę należy przygotować wypełniając formularz ofertowy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ;oraz
formularz wyceny ofertowej zał nr. 1a do niniejszego zapytania.
o do oferty należy załączyć następujące dokumenty;
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS albo wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
uprawnienia SEP do 1 kV osoby wykonującej czynności konserwacji;
o ofertę oraz wszystkie załączniki podpisuje osoba reprezentująca Wykonawcę zgodnie z umocowaniem lub stosownym pełnomocnictwem.
4) Oferta winna obejmować cały przedmiot zamówienia określony w pkt 1. Nieobjęcie ofertą całego wymaganego przedmiotu zamówienia będzie skutkowało uznaniem takiej oferty za nieważną i niepodlegającą procesowi wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach niniejszego postępowania.
5) W ofercie należy podać cenę (brutto, wraz z podatkiem VAT). W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty prac i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6) Ofertę winna podpisać osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z umocowaniem rejestrowym albo stosownym pełnomocnictwem (przy zastrzeżeniu, iż jeżeli umocowanie osoby, która popisuje w imieniu Wykonawcy ofertę, nie wynika z informacji zawartych w ogólnodostępnych rejestrach, to wraz ze składaną ofertą należy przedłożyć również dokument pełnomocnictwa).

Złożenie oferty polega na wysłaniu do Zamawiającego za pomocą poczty ele<tronicznej (na wskazany wyżej adres e-mail) wiadomości zawierającej w załączniku ofertę (scan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego) i ewentualne inne dokumenty wraz z nią składane (np. scan pełnomocnictwa - zgodnie z ppkt 6). Przedmiotowa wiadomość winna być zatytułowana ,,Oferta na zamówienie pn. Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej przepompowni wód opadowych oraz systemu zasilania awaryjnego przepompowni w m. Oświęcim w ciągu DW 933. (nazwa wpisana w tytule / temacie wiadomości), a w treści wiadomości winne zostać wskazane dane Wykonawcy.
8) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związana ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca -niezależnie od wyniku postępowania.
10) Brak spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty określonych w niniejszym zapytaniu będzie skutkowało uznaniem złożonej oferty za nieważną i niepodlegającą procesowi wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach niniejszego postępowania.
4. INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA PROCEDURALNE
1) Zamawiający stwierdza wpływ ofert na podstawie informacji generowanych przez system elektroniczny (pocztą elektroniczną e-mail).
2) Niezłożenie oferty w określonym w niniejszym zapytaniu terminie (patrz pkt 3ppkt 7) zostanie uznane przez Zamawiającego za brak zainteresowania niniejszym postępowaniem i zamówieniem stanowiącym jego przedmiot ze strony Wykonawcy.
3) Złożenie oferty po upływie terminu określonego w niniejszym zapytaniu (patrz pkt 3 ppkt 7) będzie skutkowało uznaniem złożonej oferty za nieważną i niepodlegającą procesowi wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach niniejszego postępowania.
4) Złożenie oferty przez Wykonawcę, do którego nie zostało skierowane niniejsze zapytanie, będzie skutkowało uznaniem złożonej oferty za nieważną i niepodlegającą procesowi wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach niniejszego postępowania.
5) Oferta niespełniająca wskazanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego zapytania wymagań oraz oferta określająca wykonanie zamówienia niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i podanymi przez Zamawiającego warunkami jego realizacji zostanie uznana za nieważną i niepodlegającą procesowi wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach niniejszego postępowania.
6) Zamawiający dokona badania złożonych w niniejszym postępowaniu ofert pod względem weryfikacji ich poprawności formalnej oraz zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu.
7) W toku badania ofert, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający może:
a) wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień treści złożonej przez niegc oferty,
b) wezwać Wykonawcę do złożenia / uzupełnienia / poprawienia dokumentów, które winny zostać przez niego złożone wraz z ofertą,
c) poprawić omyłki w treści oferty, które nie prowadzą do istotnej zmiany treści oferty (w szczególności oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe) - wraz z poinformowaniem o niniejszym Wykonawcy, który ją złożył.
8) Po dokonaniu weryfikacji złożonych w postępowaniu ofert Zamawiający w oparciu o kryteria oceny ofert określone w niniejszym zapytaniu (patrz ppkt 9) sporządzi ranking ofert, na podstawie którego wytypowana zostanie oferta najwyżej oceniona oraz dokonany może zostać wybór Wykonawcy zamówienia (oferty najkorzystniejszej).
9) W ramach wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (waga 100 %). Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą ceną spośród ofert ważnych i podlegających procesowi wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach niniejszego postępowania oraz umożliwiąąca udzielenie przez Zamawiającego zamówienia na warunkach zaoferowanych przez Wykonawcę (w szczególności w zakresie poziomu ceny ofertowej / wynagrodzenia umownego akceptowalnego dla obu stron).
10) W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo następczego negocjowania warunków realizacji zamówienia z Wykonawcą, którego oferta została najwyżej oceniona w ramach rankingu ofert, o którym mowa ppkt 8, w szczególności w zakresie dotyczącym ceny ofertowej zawartej w ofercie - m.in. w sytjacji, gdy cena ta (cena najkorzystniejszej oferty) przekracza budżet Zamawiającegc przeznaczony na realizację zamówienia.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oraz odwołania / unieważnienia prowadzonego postępowania, którego dotyczy niniejsze zaproszenie, w każdym momencie, nawet bez podania przyczyny.
12) Zamawiający poinformuje Wykonawców, do których zostało skierowane niniejsze zapytanie, o dokonanym rozstrzygnięciu tego postępowania - wyborze oferty
najkorzystniejszej, albo unieważnieniu / odwołaniu postępowania, niezwłocznie po dokonaniu danej czynności.
13) Jeżeli wybrany zgodnie z ppkt 8-10 Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru Wykonawcy zamówienia (oferty najkorzystniejszej) spośród pozostałych złożonych w tym postępowaniu ofert, które podlegały procesowi wyboru oferty najkorzystniejszej, przy uwzględnieniu możliwości zastosowania również mechanizmu negocjacyjnego określonego w ppkt 10, jeżeli pozwalają na to możliwości finansowe Zamawiającego (posiadane środki finansowe), a Wykonawca, którego oferta miałaby zostać wybrana w dalszej kolejności, wyraża wolę realizacji zamówienia.
14) Informuje się, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jest jednostką sektora finansów publicznych (jednostką budżetową), w związku z czym informacje o niniejszym postępowaniu, w tym m.in. dane identyfikacyjne Wykonawców w nim uczestniczących, treść i warunki określone w złożonych przez nich ofertach oraz informacje w przedmiocie zawartej w wyniku tego postępowania umowy, będą mogły być upubliczniane

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Anna Iskierka tel. 512-046-778 e-mail: a.iskierka@zdw.krakow.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.