Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5208z ostatnich 7 dni
22202z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa urządzeń do osuszania powietrza

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa urządzeń do osuszania powietrza

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Bytomiu
ul. Piekarska 1
41-902 Bytom
powiat: Bytom
tel. 32 39 66 957, 38 89 101, 39 66 922
sg@bytom.sr.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 39 66 957, 3
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa urządzeń do osuszania powietrza w magazynach archiwalnych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Bytomiu, Ul. Piekarska 1.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup osuszaczy powietrza w ilości 3 sztuk
Minimalne wymagania:
o Kondensacyjny
o Wydajność do 201/24h
o Zastosowanie do 3Om2
o Pojemnik na wodę ok. 5 1
o Higrostat

Dokument nr: SG.241-70/23

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.03.2023 r. do godz. 9.00 w siedzibie Sądu -biuro podawcze lub mailem na adres : sg@bytom.sr.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od dnia wysłania zlecenia.

Wymagania:
Prowadzone postępowanie jest o wartości mniejszej 130 tyś. zł ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz.1710 z późn.zm.).
Termin związania z ofertą: 30 dni
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.
Wyłącznym kryterium wyboru będzie najkorzystniejsza cena - 100% zaoferowana przez Wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów z tego tytułu.

Uwagi:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Bytomiu, ul. Piekarska 1, 41-902 Bytom, zwany dalej Administratorem;
o dane kontaktowe inspektora danych osobowych:iod@bytom.sr.gov.pl;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
Posiada Pan/Pani:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:
a) pisemnie na adres : Sąd Rejonowy w Bytomiu, Sekcja Gospodarcza - 41-902 Bytom, ul. Piekarska 1
b) e-mailem: sg@bytom.sr.gov.pl
c) osoby uprawnione do kontaktu : Anna Michura, Kierownik Sekcji Gospodarczej, tel. 32/39 66 957

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.