Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie usługi w zakresie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w lokalach...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie usługi w zakresie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i budynkach

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock
powiat: starachowicki
tel. (041) 27-36-132.
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Wąchock
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (041) 27-36-132
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Wąchock zaprasza do złożenia oferty dot. realizacji zamówienia:

,,Wykonanie usługi w zakresie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i budynkach należących do Gminy Wąchock" .
2. Opis przedmiotu zamówienia: Usługa polegająca na kontroli okresowej instalacji elektrycznej i piorunochronnej (w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów), zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), w następujących budynkach:

1) budynek mieszkalny Marcinków 49c (dwa lokale mieszkalne) - pow. uż. 32,00 m2 i 47,00 m2;

2) budynek mieszkalny Parszów, Ul. Szkolna 28 (dwa lokale mieszkalne) - pow. uż. 41,00 m2 i 42,90 m2;

3) budynek administracyjno-usługowy Wąchock, Ul. Kolejowa 19 - pow. uż. 259,00 m2,

4) budynek administracyjny UMiG w Wąchocku, Ul. Wielkowiejska 1 - pow. uż. 400,00 m2,

5) budynek sanitarno-szatniowy Wąchock, Ul. Św. Rocha 6 - pow. uż. 96,47 m2,

6) budynek szaletu miejskiego Wąchock, Ul. Kolejowa 42 - pow. uż. 61,68 m2,

7) budynek administracyjno-usługowy Parszów, Ul. Złotoglin 91- pow. uż. 533,55 m2.

3. Wykonawca zapewni wykonanie usług przez osoby posiadające uprawnienia/kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, zgodnie z art. 62 ustawy 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. Wykonawca sporządzi protokoły z wykonanej oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych, odrębnie dla każdego budynku/lokalu.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach wynikających ze stosownych przepisów prawa cywilnego za szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót.

Dokument nr: BGK.2512.4.2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.03.2023 r., o godz. 1245, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.

Składanie ofert:
9. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, Ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (sekretariat - pokój nr 10) lub przesłać pocztą na ww. adres, w terminie do dnia 17.03.2023 r. godz. 1200. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin zakończenia realizacji usługi: do dnia 25.04.2023 r. Wykonawca ustali szczegółowe terminy wykonania usług z użytkownikami lokali.

Wymagania:
7. Oferta powinna zawierać: cenę netto odrębnie dla każdego budynku/lokalu, stawkę i kwotę podatku VAT, cenę brutto za wykonanie całości zamówienia.

8. Do oferty należy załączyć:

- dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymaganych kwalifikacji, uprawnień, zgodnie z art. 62 ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo budowlane - kopie poświadczone przez Wykonawcę ,,za zgodność z oryginałem",

- aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę ,,za zgodność z oryginałem".

Uwagi:
Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych:

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L 2016.119.1, informuję:
I. Dane administratora danych (ADO):

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, e-mail: sekretariat@wachock.pl, tel. 41 27 36 130

II. Inspektor ochrony danych (IOD):

Krzysztof Kowal, ul. Wielkowiejska 1 ,27-215 Wąchock e-mail: iod@wachock.pl

III. Cel przetwarzania:

1. na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,

2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

4. w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które Administrator realizuje w interesie publicznym w ramach powierzonej władzy publicznej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

IV. Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

V. Okres Przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą:

żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Wąchocku (art. 15 RODO)
żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. ,,prawo do bycia zapomnianym",
żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 3 RODO).

ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Kontakt:
10. Osoba do kontaktu w powyższej sprawie: Anna Gębura tel. (041) 27-36-132.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.