Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5208z ostatnich 7 dni
22202z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup internetu mobilnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup internetu mobilnego

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki
powiat: tomaszowski (mazowiecki)
tel./fax (44) 724 21 27
zamowienia@powiat-tomaszowski.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax (44) 724 21
Termin składania ofert: 2023-03-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Działając na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zarząd Powiatu Tomaszowskiego zaprasza do złożenia oferty na zamówienie pn.: ,,Zakup internetu mobilnego na potrzeby Radnych Rady Powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego"
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
zawarty w załączniku nr 2

Dokument nr: ZP.272.1.108.2023

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz., Ul. Św. Antoniego 41 w KANCELARII - parter lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@powiat-tomaszowski.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 16.03.2023R do godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Okres obowiązywania umowy wynosił będzie 24 miesiące rozumiane, jako 24 pełne okresy rozliczeniowe - od dnia 24 kwietnia 2023r.

Wymagania:
III. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami:
1) cena - 100%
Kryterium ,,cena " podlega ocenie w skali od 1 do 100 pkt
Do obliczenia ilości przyznanych punktów zostanie zastosowany wzór:
najniższa oferowana cena w zł
Ocena punktowa oferty ocenianej = ------------------------------------------------- x 100 pkt
cena w zł ważnej oferty badanej
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Ofertę należy przygotować według formularza oferty załączonego do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 1)
2) Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione.
3) Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
4) Jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty, należy dołączyć pełnomocnictwo.
5) Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem danego zadania. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.
6) Oferta powinna zawierać termin realizacji zamówienia.
7) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
8) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej:
Nazwa (firma) Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.
ul. Św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ZP.272.1.108.2023
Oferta na realizację zamówienia pn.: ,,Zakup internetu mobilnego na potrzeby Radnych Rady Powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego".
NIE OTWIERAĆ PRZED 16.03.2023 r. GODZ. 11:00
Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!

Uwagi:
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Zakup internetu mobilnego na potrzeby Radnych Rady Powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego"
3) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. 2022. poz. 902)
4) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentacji. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@powiat-tomaszowski.pl
6) Wykonawca posiada:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
7) Wykonawcy nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
IV. OSOBY DO KONTAKTU:
W zakresie przedmiotu zamówienia:
Pan Paweł Pustelnik - Kierownik Referatu Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41, pokój 312, tel. (44) 724 21 27 wew. 313 w godz. 730-1530
W zakresie procedur formalnych:
Pani Joanna Wosik - Podinspektor w Wydziale Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41, pokój 116, tel. (44) 724 21 27 wew. 244 w godz. 730-1530

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.