Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4932z ostatnich 7 dni
22248z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

KOŁNIERZE STALOWE

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

KOŁNIERZE STALOWE

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rafineria Gdańska Sp. z o.o
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
powiat: Gdańsk
katarzyna.janukowicz-tysiac@rafineriagdanska.pl
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1489883,176ca495396aa71f9267cc29982fad97.html
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-03-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
RG/160026118/11569 KJT/KOŁNIERZE STALOWE
Treść zapytania:
Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 19 lipca 2022 r. Spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. zmieniła nazwę z LOTOS Asfalt Sp. z o.o. na Rafineria Gdańska Sp. z o.o.
Jednocześnie wskazujemy, że pozostałe dane rejestrowe Spółki nie uległy zmianom, w związku z tym dla porządku poniżej podajemy dane do fakturowania Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.: Rafineria Gdańska Sp. z o.o., Ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, NIP 583-285-03-90.
Szanowni Państwo,
Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z warunkami niniejszego postępowania.
1. Przedmiot zapytania: Przedmiotem niniejszego zapytania jest dostawa kołnierzy stalowych w ilości i materiale wskazanym w tabeli poniżej.
2. Terminy dostaw : dostawa materiałów możliwie najszybciej jednakże nie później niż do 4 tygodni od dnia doręczenia formalnego zamówienia,
3. Warunki dostawy: DAP Rafineria Gdańska Sp. z o.o, zgodnie z Incoterms 2020,
4. Ważność oferty-Wymagany okres ważności oferty - min. 30 dni od dnia złożenia oferty.
5. Klauzule sankcyjne
W związku z zakazami określonymi w przepisach sankcyjnych wydanych w związku z agresją na Ukrainę , w szczególności:
- Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1, z późn. zm.),
- Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L Nr 134, str. 1, z późn. zm.),
- Rozporządzeniu Rady (EU) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U.UE.L.2022.42I, str. 77, z późn. zm.) oraz
- Rozporządzeniu Rady (UE) NR 692/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola (Dz.Urz.UE.L Nr 183, str. 9, z późn. zm.),oferent przystępując do postępowania zakupowego i składając ofertę w odpowiedzi na to zapytanie ofertowe gwarantuje, które miałyby zostać nabyte przez Rafinerię Gdańską Sp. z o. o. w wyniku realizacji złożonej oferty, nie będą pochodzić lub nie zostaną wywiezione z Rosji lub z Białorusi lub obwodów ługańskiego lub donieckiego lub Krymu lub Sewastopola (terytoriów Ukrainy).
Prosimy też pod rygorem nieważności złożonej oferty o załączenie w części merytorycznej podpisanego Oświadczenia dla Dostawcy - Sankcje wraz z Kodami CN - Załącznik nr 1.
6. Forma i treść oferty:
6.1. Pytania merytoryczne
Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące specyfikacji technicznej należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade.
Kontakt poza wytyczoną ścieżką, może skutkować wykluczeniem dostawcy z niniejszego postepowania wyboru kontrahenta.
6.2. Pytania techniczne związane z obsługą platformy Logintrade
W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net.
6.3. Składanie ofert
Oferent składa ofertę wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade. Wraz z ofertą bezwzględnie wymagane jest potwierdzenie wymagań postawionych w treści zapytania ofertowego oraz wyraźne wskazanie ewentualnych odstępstw w stosunku do wymagań jeżeli występują.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim.
1. OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ wg danych w Załączniku nr 3 - uzupełniając część merytoryczną oraz handlową na Platformie Logintrade.
oraz
2. Dodatkowo należy dołączyć dwa załączniki PDF z ofertami własnymi zatytułowanymi:
a. OFERTA TECHNICZNA (bez podania cen).
b. OFERTA HANDLOWA (z cenami),
a. OFERTA TECHNICZNA (MERYTORYCZNA) musi zawierać:
- wszystkie informacje techniczne o ofercie względem zapytana (bez podania cen),
- wyraźne wskazanie ewentualnych odstępstw od zapytania,
- termin dostawy - dostawa materiałów możliwie najszybciej jednakże nie później niż do 4 tygodni od dnia doręczenia formalnego zamówienia,
- ważność oferty: 30 dni,
oraz POTWIERDZENIE WYMAGAŃ:
- trwałe oznakowanie wybite na materiale, pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie rodzaju materiału, jego rozmiaru oraz numeru wytopu zgodnego z dostarczonym atestem 3.1.
- świadectwo odbioru 3.1. zgodnie z EN 10204:2004 ,
- świadectwo zgodności wg wymagań Dyrektywy Ciśnieniowej PED 2014/68/UE, NACE,
- badanie udarność w -29 st. C z wynikiem min. 27J wpisane w certyfikat 3.1.
- kody CN dla oferowanych materiałów.
b. OFERTA HANDLOWA musi zawierać:
- Cenę jednostkową dla dostawy na warunkach DDP Rafineria Gdańska Sp. z o.o. w podanej walucie - PLN,
- Koszty dodatkowe jak np.: pakowanie, dostawa, atest - muszą być ujęte w cenie jednostkowej,
- Podpisany załącznik nr 1 -Oświadczenie dla Dostawcy - Sankcje wraz z Kodami CN materiałów.
Dokumenty formalne:
w czasie trwania postępowania zakupowego, Rafineria Gdańska Sp. z o.o. może prosić o dostarczenie skanów następujących dokumentów:
o Dokumentu rejestrowego,
o Zaświadczenia o nadaniu NIP,
o Zaświadczenia o nadaniu REGON,
o Pełnomocnictwa do złożenia oferty,
o W przypadku podmiotów zagranicznych - certyfikat rezydencji.
Ponadto:
o Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nie starsze niż 3 miesiące (wystawione przez Urząd Skarbowy, dotyczy RP),
o Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie starsze niż 3 miesiące,
o Zezwolenie/koncesja lub oświadczenie, że prowadzona działalność nie wymaga ich posiadania,
o Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (jeżeli jest wymagane), deklaracja CIT-8, PIT-B lub inny dokument przedstawiający sytuację finansową kontrahenta,
7. Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.
8. Zamawiający odrzuci oferty zawierające rażąco niską cenę, zgodnie z informacją załączoną do Zapytania ofertowego jako Załącznik nr 4.
9. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania Oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób i do innych celów.
10. Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do akceptowania/odrzucania oferty w całości lub części.
11. Do zamówień zastosowanie mają Ogólne Warunki Zamówienia dostępne pod linkiem:
wersja polska -https://rafineriagdanska.pl/repository/55544/
wersja angielska -https://rafineriagdanska.pl/repository/55543/
12. Do zamówień zastosowanie mają Klauzule CSR dostępne pod linkiem:
wersja polskojęzyczna:https://rafineriagdanska.pl/repository/55538/
wersja anglojęzyczna:https://rafineriagdanska.pl/repository/55537/
Po zakończonym procesie wyboru kontrahenta do oferentów biorących udział w postępowaniu zostanie wysłana informacja o jego wyniku.
UWAGA!
Rafineria Gdańska Sp. z o.o. informuje, że na jej terenie obowiązują uregulowania i przepisy obejmujące swym zakresem m.in. BHP, ochronę przeciwpożarową i systemy przepustkowe.
Rafineria Gdańska Sp. z o.o. oświadcza, że nie będą refundowane żadne koszty związane z przygotowaniem lub dostarczeniem oferty ani zwracane oferentom nadesłane oferty.
Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów złożonej oferty.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. KOŁNIERZ 2"X5,5-150 SW A105 (-29) 15 szt. ind_1
2. KOŁNIERZ NASUW. 8"-150 RF SO A105 (-29) 3 szt. ind_2
3. KOŁNIERZ NASUW. 6"-150 RF SO A105 (-29) 5 szt. -
4. KOŁNIERZ ZAŚL. 2"-150 RF A105 (-29) 20 szt. CZ-0619228-410-03L
5. KOŁNIERZ ZAŚL. 1 1/2"-300 RF A105 (-29) 10 szt. -
6. KOŁN.SZYJK 2"X5,5-150 RF A105 (-29) 20 szt. CZ-0619228-010-00L
7. KOŁN.SZYJK 16"X9,53-150 RF A105 (-29) 8 szt. -
8. KOŁNIERZ PŁASKI. 1,6/100/114,3 P245GH (-29) 20 szt. -
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "RG/160026118/11569 KJT/KOŁNIERZE STALOWE"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:

Dokument nr: Z76/460298

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1489883,176ca495396aa71f9267cc29982fad97.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
14- 03- 2023 10: 05
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
16- 03- 2023 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
14- 03- 2023 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1489883,176ca495396aa71f9267cc29982fad97.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Katarzyna Janukowicz-Tysiąc LA
tel:
e-mail: katarzyna.janukowicz-tysiac@rafineriagdanska.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.