Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4932z ostatnich 7 dni
22248z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
+48 62 59 85 200 +48 62 59 85 201, tel. (62) 59-85-209
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 62 59 85 200 +48
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sygnalizacji świetlnej z radarowym czujnikiem prędkości na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu Ul. Lechosławskiej z Ul. Milenijną w Kaliszu.
1. Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac projektowych obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji na wykonanie sygnalizacji świetlnej z radarowym czujnikiem prędkości na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu Ul. Lechosławskiej z Ul. Milenijną w Kaliszu, na podstawie której możliwa będzie realizacja zadania zarówno pod względem formalno - prawnym jak i technicznym.
2. Zakres opracowania obejmuje w szczególności:
a) wyposażenie przejścia dla pieszych w sygnalizację świetlną dla ruchu kołowego z radarowym czujnikiem prędkości (dla obu kierunków ruchu) oraz sygnalizację świetlną dla pieszych (wzbudzaną przyciskami sensorycznymi) z sygnalizatorami dźwiękowymi.
b) wyposażenie skrzyżowania w sterownik sygnalizacji ulicznej zgodnego z obowiązującymi normami,
c) zaprojektowanie oddzielnych kabli zasilających YKY 5x1,5 mm2 bezpośrednio do każdego sygnalizatora i przycisku,
d) zaprojektowanie kanalizacji kablowej,
e) wykonanie projektów branży elektrycznej oraz projektu ruchowego sygnalizacji świetlnej,
f) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
g) wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe, opinie i decyzje,
h) uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na Naradzie Koordynacyjnej w Urzędzie Miasta Kalisza.
i) przedmiar robót, formularz kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej (kosztorys ofertowy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS),
j) kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorys w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS),
k) opracowanie przedmiotu zamówienia w formie papierowej oraz elektronicznej (wersja elektroniczna winna być przygotowana w dwóch wersjach: nieedytowalnej - format plików: PDF oraz edytowalnej - format plików: DWG, DOC, XLS, ATH).
UWAGA:
Radar należy dostosować do dopuszczalnej prędkości wynoszącej 40 km/h (należy przewidzieć możliwość zmiany ustawienia radaru w zakresie 40-60 km/h). Zasięg radaru winien wynosić 200 m.
Stanem podstawowym sygnalizacji winien być sygnał czerwony dla pieszych i sygnał zielony dla pojazdów. Wzbudzenie układu winno następować przez naciśnięcie jednego z przycisków dla pieszych umieszczonych na masztach sygnalizatorów. W projekcie należy przyjąć możliwość działania sygnalizacji przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.
Czasy wyświetlania poszczególnych sygnałów (z zachowaniem wymogów określonych instrukcją sygnalizacji świetlnej oraz wymogów bezpieczeństwa ruchu), jak też czas i okresy aktywności sygnalizacji winny mieć możliwość zmiany w celu dostosowania do potrzeb lokalnych. Przy obliczeniach czasu zielonego dla pieszych należy przyjąć prędkość pieszego 1,1 m/s.
Sterownik powinien rozpoznawać sygnał przekroczenia prędkości tylko w czasie, gdy na sygnalizatorach kołowych nadawane są sygnały zielone tj. gdy pieszy nie nacisnął przycisku wzbudzenia. Długość trwania sygnału czerwonego winna zależeć od tego, jak długo pojazd jedzie
nadal z prędkością wyższą niż dozwolona. Jeśli kierowca wyhamuje do prędkości dozwolonej, sterownik powinien podać sekwencję sygnałów: czerwony + żółty przez 1 sekundę, a następnie sygnał zielony. Jednakże, jeżeli podczas trwania sygnału czerwonego na sygnalizatorach kołowych zostanie naciśnięty przez pieszego przycisk wzbudzenia, sterownik powinien utrzymać sygnał czerwony dla ruchu kołowego i przystąpić do realizacji sekwencji podającej światło zielone dla pieszego. Sygnał czerwony dla ruchu kołowego winien zostać wydłużony, jeżeli w polu detekcji radaru pojawi się kolejny pojazd poruszający się zbyt szybko (z dowolnego kierunku). Sterownik nie powinien reagować na sygnały od radaru podczas stanu wzbudzenia przez pieszego, jak również podczas nadawania sygnału żółtego pulsującego.
4. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1/ uzyskania wszystkich niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia decyzji, uzgodnień, opinii oraz zezwoleń,
2/ przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane),
3/ udzielenia gwarancji na opracowaną dokumentację projektową,
4/ zastosowania w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów,
5/ w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych lub na etapie realizacji zadania, materiałów lub urządzeń ,,równoważnych", tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej - Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wydania na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń.
5. Zakres umowy obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.
6. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:
1/ uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,
2/ udzielanie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
7. Podkład geodezyjny w zakresie niezbędnym do opracowania zabezpiecza Wykonawca.
8. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu podkładu geodezyjnego wraz z przedmiotowym opracowaniem.
9. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację projektową zweryfikowaną przez inną jednostkę projektową posiadającą stosowne uprawnienia, bądź innego projektanta. Koszty weryfikacji ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca jest zobowiązany do jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich do poziomu aktualnie obowiązujących cen w terminie 2 tygodni od momentu zlecenia aktualizacji przez Zamawiającego, w okresie trzech lat od przyjęcia przez Zamawiającego gotowej dokumentacji projektowej.
11. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania opracowania projektowego zwracając szczególną uwagę na konieczność koordynacji poszczególnych prac budowlanych.
12. Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, w swej treści nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję poprzez stosowanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.
13. Wykonawca opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1-3 ustawy Pzp, jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
14. Opracowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności:
1/ wymogami ustawy Prawo o ruchu drogowym,
2/ rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
3/ rozporządzeniem w prawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
4/ rozporządzeniem w prawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.
15. Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi za wady i gwarancji jakości na 36

Dokument nr: ZP.271.10.24.2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2023r. o godz. 14:05.

Składanie ofert:
20. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem:
,,Oferta na: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sygnalizacji świetlnej z radarowym czujnikiem prędkości na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu Ul. Lechosławskiej z Ul. Milenijną w Kaliszu".
21. Oferty należy składać do dnia 17.03.2023r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego Ul. Złota 43, 62-800 Kalisz - SEKRETARIAT (I piętro).

Miejsce i termin realizacji:
16. Termin wykonania projektu ustala się do dnia 31.05.2023r.

Wymagania:
17. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch opracowań projektowych odpowiadających swoim rodzajem i złożonością zadaniu stanowiącemu przedmiot zamówienia.
18. Termin związania ofertą określa się na 20 dni.
19. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
22. Oferta winna zawierać:
- formularz ofertowy na załączonym druku,
- wykaz wykonanych opracowań wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych w pkt-cie 17 oraz, że zostały one wykonane należycie,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*,
* z wyjątkiem, gdy wykonawca wskaże w ofercie dane umożliwiające dostęp do środków dowodowych (np.: NIP, REGON, KRS), które Zamawiający może pozyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
23. Z Oferentem, który złoży ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na wykonanie przedmiotowego projektu - w załączeniu projekt umowy.
24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zaproszenia bez podania przyczyny.

Uwagi:
25. Klauzula informacyjna RODO.
Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będzie Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu działający w imieniu zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się: listownie kierując korespondencję na adres 62-800 Kalisz ul. Złota 43, e-mailowo: sekretariat@zdm.kalisz.pl lub telefonicznie: 62 / 598 52 00.
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można skontaktować się: listownie kierując korespondencję na adres 62-800 Kalisz ul. Złota 43, e-mailowo: iod@zdm.kalisz.pl lub telefonicznie: 62 / 598 52 00.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.
Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu zgoda wykonawcy (osoby działającej w imieniu wykonawcy) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO" oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Odbiorcy danych osobowych.
Pozyskane w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane mogą być udostępnione podmiotom (osobom) uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponieważ co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne dane mogą być udostępnione wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom. Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej o ile ich udostępnienie nie wynika z przepisów prawa. Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego o ile dostęp do nich nie podlega ograniczeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych lub art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Okres przechowywania danych.
Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego postępowania, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach i obowiązującego u Administratora ,,Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt" tj. 5 lat. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE.
Prawa osób, których dane dotyczą.
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, osobie której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przy czym zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, z tym że skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Kontakt:
26. Osoby wskazane do kontaktów z oferentami:
1/ Leszek Zieliński - tel. (62) 59-85-220
2/ Donata Gadzinowska - tel. (62) 59-85-209
3/ Małgorzata Maciołek - tel. (62) 59-85-209

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.