Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5208z ostatnich 7 dni
22202z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utrzymanie porządku i pielęgnacji terenów zielonych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utrzymanie porządku i pielęgnacji terenów zielonych

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Pruszcz Gdański Oddział: Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
powiat: gdański
tel. 58 692 94 65
https://platformazakupowa.pl/transakcja/739895
Województwo: pomorskie
Miasto: Pruszcz Gdański
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 58 692 94 65
Termin składania ofert: 2023-03-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie porządku i pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Rekcin
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Prace porządkowe należy podać cenę za godzinę pracy, ilość podanych godzin jest szacunkowa i może ulec zmianie 116 godz. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 739895

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/739895
Składania : 18-03-2023 14:26:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Juszkowo , dnia 20.02.2023 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł
I. Zamawiający
Gmina Pruszcz Gdański, 83-000 Juszkowo ul. Zakątek 1
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu porządku i pielęgnacji terenów zielonych
położonych w sołectwie Rekcin.
2. Prace będą polegały na:
? koszeniu gminnych terenów zielonych
? pielęgnacji roślin i przycinaniu krzewów
? odchwaszczaniu oraz pieleniu gminnych terenów zielonych
? podlewaniu i zgrabianiu liści
? utylizacji i zagospodarowaniu skoszonej trawy,
? bieżącym porządkowaniu miejsc po wykonanych pracach
? wykonaniu innych prac porządkowych lub ogrodniczych w razie potrzeby, mających na celu poprawę estetyki wsi
3. Wszystkie powyższe czynności będą wykonywane na:
? gminnych terenach sołectwa Rekcin
? terenie przy świetlicy wiejskiej,
? terenie przy placu zabaw,
? terenie parku gminnego
Szacunkowa liczba godzin prac: do 116 godzin.
4. Zgłoszenie konieczności wykonania poszczególnych prac będzie zgłaszane wykonawcy przez sołtysa sołectwa Rekcin. Prace będą zlecane sukcesywnie, w miarę potrzeb sołectwa. Sołtys sołectwa każdorazowo określi rodzaj wykonywanych prac telefonicznie lub mailowo, podając także termin ich wykonania.
5. Usługobiorca odpowiada za wszystkie szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez niego pracami (roszczenia osób trzecich).
III. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2023 r.
IV. Osoby upoważnione do udzielania informacji ze strony Zamawiającego:
Agata Ogórek, tel. 58 692 94 65
V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zamówienia .Zamawiający podpisze umowę z Usługobiorcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną).
? Kryteria wyboru oferty: cena - 100%.
? Wzór umowy - w załączniku nr 1.
VI. Sposób przygotowania oferty:
1. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
2. Ceny jednostkowe określone przez Usługobiorcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.
3. Usługobiorca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego na Platformie Zakupowej OpenNEXUS oraz dodatkowo załączyć wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2 .
VII. Odrzucenie oferty:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się usługobiorców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 1, wykonawca do oferty załącza skan podpisanego przez siebie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
3. W celu ustalenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 1, Zamawiający najpierw bada tę ofertę Usługobiorcy, która została oceniona jako najkorzystniejsza.
4. Jeżeli Usługobiorca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie złożył wraz z tą ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w formie wskazanej w pkt 2, Zamawiający wezwie go za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub platformy zakupowej do uzupełnienia braku w terminie 3 dni. Po bezskutecznym upływie ww. terminu Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy.
5. Oferta z niekompletnym lub brakiem zamieszczonego wypełnionego formularza cenowego nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.
VIII Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć wyłącznie poprzez Platformę Zakupową OpenNEXUS.
Ofertę należy złożyć do pięciu dni od dnia wystawienia zapytania ofertowego.
Do ofert należy załączyć : WARUNEK KONIECZNY
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2) oraz SCAN oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wyłączeniu ( załącznik nr 3).
IX. Badanie ofert:
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Usługobiorcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Usługobiorcy o udzielenie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3) Oferta zostanie odrzucona jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
- Usługobiorca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.
- Oferent nie załączy skanu wypełnionego formularza ofertowego - załącznik nr 2
X. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Usługobiorcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Usługobiorcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin wykonywania usługi przedmiotu zamówienia w zależności od podanej ceny 3) W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Usługobiorca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4) Jeżeli Usługobiorca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
6) Zapytania dotyczące zamówienia oraz wszelką korespondencję proszę składać przez Platformę Zakupową openNEXUS.
7) Termin płatności faktury/rachunku - 14 dni od daty wpływu.
8) Koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia po stronie Usługobiorcy
XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
XII. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Usługobiorcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
XIII. W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 61 6791900.
XIV. Usługobiorcy podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1-8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835), którzy w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł, nakładanej w drodze decyzji przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
XV. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Wykonawców - osób fizycznych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:
Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański, którego dane kontaktowe są następujące:
- adres korespondencyjny: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo
- nr telefonu: 58 692 94 00
- adres e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl
Inspektor danych osobowych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@pruszczgdanski.pl
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.
Podstawa przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie zawartej umowy oraz przepisów prawa. Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie przepisów prawa oraz umowne w pozostałym zakresie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa podpisania umowy.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, liczone od stycznia roku następnego po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.
Odbiorcy danych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. ZUS, Urzędy Skarbowe). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. banki).
Prawa osób:
Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2023 r."Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Zapoznałem/łam się z treścią umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Osoby upoważnione do udzielania informacji ze strony Zamawiającego:

Agata Ogórek, tel. 58 692 94 65

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.