Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4860z ostatnich 7 dni
22421z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa sprzątania terenów zielonych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa sprzątania terenów zielonych

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wola Krzysztoporska
Ul. Kościuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska
powiat: piotrkowski
fax: (44) 61-63-960, tel. 44 61-63-982
przetargi@wola-krzysztoporska.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wola Krzysztoporska
Wadium: ---
Nr telefonu: fax: (44) 61-63-960,
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa sprzątania terenów zielonych w Woli Krzysztoporskiej i Bogdanowie
2. Przedmiot i zakres zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi koszenia, zgrabiania liści, opróżniania koszy na terenie parku w Woli Krzysztoporskiej oraz wykonanie usługi koszenia i zgrabiania liści na terenie skwerów w Woli Krzysztoporskiej i w Bogdanowie.
2.2. Zakres rzeczowy usługi obejmuje:
1) PARK WOLA KRZYSZTOPORSKA (dz. nr ewid. 480/1 i 480/33 obręb Wola Krzysztoporska):
a) Koszenie trawników:
o Powierzchnia parku ok. 2,02 ha, w tym 2 zbiorniki wodne o łącznej powierzchni ok. 0,28 ha i trawniki o powierzchni ok. 1,25 ha (poglądowa mapa Zał. nr 3 do niniejszego ogłoszenia).
o Powierzchnia parku w większości płaska. Występują skarpy, skośne nabrzeża stawów, które również wymagają podkaszania i zbierania trawy.
o Powierzchnia parku pocięta ścieżkami. Na terenie trawników występują liczne nasadzenia drzew, krzewów i runa parkowego a na skarpach stawów roślinność wodna. Na terenie parku znajduje się siłownia plenerowa, plac zabaw oraz elementy małej architektury takie jak: kosze, ławki, stoliki, słupy oświetleniowe, punkty świetlne, tablice informacyjne. Występuje więc konieczność omijania ww. obiektów podczas koszenia oraz równoczesnego podkaszania lub podcinania traw w ich najbliższej okolicy.
o Przed rozpoczęciem koszenia należy pozbierać połamane gałęzie, konary i śmieci porozrzucane po terenie parku i w stawach.
o Koszenie trawników kosiarkami mechanicznymi, bieżące zgrabianie trawy. Dopuszcza się czasowe do 24 godzin składowanie trawy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, następnie teren należy uporządkować, a trawę zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
o Przy koszeniu należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić drzew i nasadzeń. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia nasadzeń w trakcie koszenia. Wykonawca na własny koszt będzie wymieniał drzewa i inne nasadzenia w przypadku ich uszkodzenia podczas koszenia.
o Koszenie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zamawiającym (jednak nie później niż terminie min. 3 dni od zgłoszenia konieczności przez zamawiającego).
o Czas koszenia max. 3 dni robocze. Dopuszcza się wydłużenie tego terminu w uzasadnionych sytuacjach po uzyskaniu zgody Zamawiającego.
b) Zgrabianie liści:
o Grabienie liści w sposób nieuciążliwy dla przebywających w pobliżu osób. Dopuszcza się czasowe do 24 godzin składowanie liści w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, następnie teren należy uporządkować, a liście zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
o Grabienie liści powinno odbywać się w pierwszej kolejności z powierzchni alejek, a następnie z trawników i rabat.
o Zgrabianie liści po wcześniejszym zgłoszeniu zamawiającego w terminie min. 3 dni przed ich rozpoczęciem.
c) Opróżnianie koszy:
o Opróżnianie 27 koszy na terenie parku w Woli Krzysztoporskiej.
o Sprzątanie terenu w odległości 5 metrów od koszy.
o Odpady powstałe w wyniku wykonania usługi są własnością Wykonawcy i zostaną przez niego zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
o Koszty związane z usuwaniem odpadów ponosi Wykonawca.
o Dokładny grafik opróżniania koszy do ustalenia z Zamawiającym w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy w celu zaakceptowania przez Zamawiającego.
d) Częstotliwość i termin wykonania w/w czynności:
Lp. Usługa Częstotliwość w trakcie obowiązywania umowy
1 Koszenie trawników 5 x
2 Zgrabianie liści 1 x
3 Opróżnianie koszy Od podpisania umowy do 30 września Od 1 października do końca obowiązywania umowy
1 x w tygodniu Co 2 tygodnie
2) SKWER WOLA KRZYSZTOPORSKA (dz. nr ewid. 290 obręb Wola Krzysztoporska) i BOGDANÓW (dz. nr ewid. 273 obręb Bogdanów):
a) Koszenie trawników:
o Powierzchnia skweru w Woli Krzysztoporskiej ok. 0,37 ha (poglądowa mapa Zał. nr 4 do niniejszego ogłoszenia), powierzchnia skweru w Bogdanowie to ok. 0,10 ha (poglądowa mapa Zał. nr 5 do niniejszego ogłoszenia). Powierzchnia skweru płaska, pocięta ścieżkami.
o Na terenie trawników występują nasadzenia drzew i krzewów. Na terenie skweru znajdują się elementy małej architektury takie jak: kosze, ławki. Na terenie skweru w Woli Krzysztoporskiej znajduje się siłownia plenerowa, plac zabaw. Występuje więc konieczność omijania ww. obiektów podczas koszenia oraz równoczesnego podkaszania lub podcinania traw w ich najbliższej okolicy.
o Przed rozpoczęciem koszenia należy pozbierać połamane gałęzie i konary oraz porozrzucane po terenie skwerów śmieci.
o Koszenie trawników kosiarkami mechanicznymi, bieżące zgrabianie trawy. Dopuszcza się czasowe do 24 godzin składowanie trawy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, następnie teren należy uporządkować, a trawę zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
o Przy koszeniu należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić drzew i nasadzeń. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia nasadzeń w trakcie koszenia. Wykonawca na własny koszt będzie wymieniał drzewa i inne nasadzenia w przypadku ich uszkodzenia podczas szkodzenia.
o Koszenie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zamawiającym (jednak nie później niż terminie min. 3 dni od zgłoszenia konieczności przez zamawiającego).
o Czas koszenia max. 1 dzień roboczy. Dopuszcza się wydłużenie tego terminu w uzasadnionych sytuacjach po uzyskaniu zgody Zamawiającego.
b) Zgrabianie liści:
o Grabienie liści w sposób nieuciążliwy dla przebywających w pobliżu osób. Dopuszcza się czasowe do 24 godzin składowanie liści w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, następnie teren należy uporządkować, a liście zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
o Grabienie liści powinno odbywać się w pierwszej kolejności z powierzchni alejek, a następnie z trawników i rabat.
o Zgrabianie liści po wcześniejszym zgłoszeniu zamawiającego w terminie min. 3 dni przed ich rozpoczęciem.
c) Częstotliwość i termin wykonania w/w czynności:
Lp. Usługa Częstotliwość w trakcie obowiązywania umowy
Skwer Wola Krzysztoporska Skwer Bogdanów
1 Koszenie trawników 5 x 5 x
2 Zgrabianie liści 1 X 1 X
2.3. Pozostałe:
1) Ze względu na specyfikę przedmiotu niniejszego zamówienia przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna i zapoznanie się ze stanem faktycznym.
2) Odpady powstałe w wyniku wykonania usługi są własnością Wykonawcy i zostaną przez niego zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Koszty związane z usuwaniem odpadów ponosi Wykonawca.
4) Rozliczenie umowy w zakresie opróżniania koszy następować będzie miesięcznie - za rzeczywistą ilość wykonanych sprzątań, natomiast w zakresie koszenia i zgrabiania liści po każdej wykonanej czynności.
5) Wycenie podlega każda z ww. usług oddzielnie.
6) Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu (częstotliwości) lub zmniejszenia zakresu, o takiej sytuacji Wykonawca zostanie wcześniej poinformowany.
7) Zamówienie obejmuje wszystkie roboty oraz czynności niezbędne do prawidłowego ich wykonania, w tym wszelkie prace pomocnicze i czynności przygotowawcze oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu usługi.
8) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

Dokument nr: ZFP.271.2.15.2023

Otwarcie ofert: 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2023 r. o godz. 12:20 w pok. nr 5 Urzędu Gminy Wola
Krzysztoporska.

Składanie ofert:
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1) Oferty należy składać w terminie do dnia 17.03.2023 r. do godz. 12:00 w wybrany przez Wykonawców sposób:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej, Ul. Kościuszki 5 (pok. nr 11),
- pocztą,
- faksem na nr (44) 61-63-960
- elektronicznie na adres e-mail: przetargi@wola-krzysztoporska.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 16 grudnia 2023 r.

Wymagania:
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. póz. 1710 z późn. zm.) - wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych netto. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 153/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. (ze zm.) w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska.
4. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury oraz protokołu odbioru usługi, podpisanego przez strony i potwierdzającego, że usługa została wykonana.
Oferta powinna zawierać opis:
Usługa sprzątania terenów zielonych w Woli Krzysztoporskiej i Bogdanowie
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2) Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do niniejszego
postępowania.
6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena - waga 100%.
2) Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
7. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
1) Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
2) Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zobowiązany jest do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur częściowych za zrealizowany zakres zamówienia.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania całości lub części zamówienia, a także do unieważnienia prowadzonego postępowania.
5) Na etapie badania ofert Zespół Oceniający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień co do treści oferty, jeżeli Wykonawca nie udzieli wyjaśnień w wyznaczonym terminie, jego oferta zostanie odrzucona.
6) Wykonawca będący spółką cywilną wybrany do realizacji zamówienia, przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji spółki.

Kontakt:
7) Osoba do kontaktów z Wykonawcami: Katarzyna Kowalska - tel. 44 61-63-982.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.