Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1025z dziś
5957z ostatnich 7 dni
23272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wraz z dostawą destruktu asfaltowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą destruktu asfaltowego

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Mogilany
Rynek 2
32-031 Mogilany
powiat: krakowski
tel. /12/ 270-10-13 wew. 229
zp@mogilany.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Mogilany
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. /12/ 270-10-13
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego destruktu asfaltowego

Wójt Gminy Mogilany, działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 229/2020 Wójta Gminy Mogilany z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto zaprasza do złożenia oferty na wyżej wymienione zadanie zgodnie z załączonym Formularzem cenowym.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. ,,Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego destruktu asfaltowego w ilości 500t"

2.Wymagania dla materiałów
Destrukt asfaltowy -frez asfaltowy uzyskany z warstw ścieralnych i wiążących nawierzchni asfaltowych bez zanieczyszczeń m.in. bez kamienia, piasku, ziemi itp. o jednolitej strukturze.
3. Wykonanie robót:
3.1. DOSTAWA destruktu asfaltowego do Zamawiającego zlecana będzie na bieżąco, w okresie trwania umowy, w ilościach zależnych od bieżącego zapotrzebowania (nie mniej niż 1 pełny pojazd o ładowności 20-25 ton).
3.2. Destrukt asfaltowy należy dostarczyć pojazdami o ładowności 20-25 ton.
3.3. DOSTAWA destruktu asfaltowego odbywać się będzie do Bazy Usług Komunalnych w Gaju, adres: Gaj Ul. Zadziele 43.
3.4. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować ciągłość dostawy destruktu asfaltowego przez cały okres obowiązywania umowy.
3.5. Realizacja zamówienia przebiegać będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego w czasie do 7 dni od momentu wysłania zamówienia drogą telefoniczną, mailem lub pocztą.
3.6. Zapłata wynagrodzenia za każdą sukcesywną dostawę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
3.7 Każdy pojazd będzie ważony na wadze w BUK w Gaju. Rozliczenie ilości dostarczonego destruktu wg wskazań wagi na BUK w Gaju
4. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 t dostarczonego przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) zakup i załadunek przedmiotu zamówienia na środki transportowe,
2) tymczasowe przechowywanie (magazynowanie) przedmiotu zamówienia,
3) transport przedmiotu zamówienia w miejsce wyładunku
4) wyładowanie przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: ZP.271.2.125.2023

Otwarcie ofert: Odczytanie ofert nastąpi w dniu 17.03.2023r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Mogilany, Rynek 2 w pok. 3B (parter).

Składanie ofert:
Ofertę i formularz cenowy wg załączonego wzoru prosimy złożyć do dnia 17.03.2023r. do godz. 10.00
Ofertę można złożyć:
- elektronicznie na: zp@mogilany.pl
- osobiście w Urzędzie Gminy Mogilany, Rynek 2, 32-031 Mogilany -Dziennik Podawczy
(I piętro), w godz.ch pracy Urzędu, t j.: poniedziałek - od 8:00 do 16:00; wtorek- piątek
- od 7:00 do 15:00
- pocztą, w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego z dopiskiem: Oferta na: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego destruktu asfaltowego

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30.05.2023r

Wymagania:
6.Ofertę na wyżej wymienione zadanie prosimy złożyć zgodnie z załączonym Formularzem cenowym.
7. Podstawą do wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa wartość brutto zaoferowana przez Wykonawcę. Kryterium oceny ofert - cena 100%
9. Wynagrodzenie za przedmiot umowy Zamawiający dokona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Gminy
10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Faktury należy wystawić na:
Nabywca:
GMINA MOGILANY 32-031 Mogilany, Rynek 2 NIP 9442246027
Odbiorca:
URZĄD GMINY MOGILANY, 32-031 Mogilany, Rynek 2

Uwagi:
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Mogilany, reprezentowana przez Wójta Gminy Mogilany, adres: Rynek 2, 32-031 Mogilany, tel. 12 2701013, email: gmina@mogilany.pl;
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Dorota Marek, za pośrednictwem adresu e-mail: odo.dmarek@admarek.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i c RODO, tj. w celu związanym z realizacją niniejszej Umowy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;
5) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Fakt niepodania w/w danych może skutkować brakiem możliwości nawiązania współpracy;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje :
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Zbigniew Klimończyk tel. /12/ 270-10-13 wew. 229

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.